Bible-Server.org  
 
 
Praise the Lord, all ye nations      
Psalms 117:1       
 
Căutare   potriveşte
 şi găseşte cuvântul cheie în...
diacritics
Home Page
Geneza
Exodul
Leviticul
Numeri
Deuteronom
Iosua
Judecători
Rut
1 Samuel
2 Samuel
1 Împăraţi
2 Împăraţi
1 Cronici
2 Cronici
Ezra
Neemia
Estera
Iov
Psalmii
Proverbe
Eclesiastul
Cântarea Cântărilor
Isaia
Ieremia
Plângerile lui Ieremia
Ezechiel
Daniel
Osea
Ioel
Amos
Obadia
Iona
Mica
Naum
Habacuc
Ţefania
Hagai
Zaharia
Maleahi
Matei
Marcu
Luca
Ioan
Faptele Apostolilor
Romani
1 Corinteni
2 Corinteni
Galateni
Efeseni
Filipeni
Coloseni
1 Tesaloniceni
2 Tesaloniceni
1 Timotei
2 Timotei
Titus
Filimon
Evrei
Iacov
1 Petru
2 Petru
1 Ioan
2 Ioan
3 Ioan
Iuda
Revelaţia
 
 

 
 
translate into
Faptele Apostolilor Capitolul1
 
1 Am alcătuit cea dintâi istorisire, Teofile, despre toate pe care Isus a început, deopotrivă a le face şi a învăţa,
 
2 Până în ziua în care a fost primit sus, după ce prin Duhul Sfânt a dat porunci apostolilor pe care îi alesese;
 
3 Cărora, de asemenea, li s-a arătat viu după suferinţa sa, prin multe dovezi infailibile, fiind văzut de ei patruzeci de zile şi vorbind despre lucrurile privind împărăţia lui Dumnezeu;
 
4 Şi aflându-se împreună cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aştepte promisiunea Tatălui, pe care, a spus el, aţi auzit-o de la mine.
 
5 Pentru că Ioan într-adevăr a botezat cu apă; dar voi veţi fi botezaţi cu Duhul Sfânt nu după multe zile.
 
6 De aceea, după ce s-au adunat, i-au cerut, spunând: Doamne, în acest timp vei reinstaura împărăţia lui Israel?
 
7 Iar el le-a spus: Nu este treaba voastră să ştiţi timpurile sau soroacele pe care Tatăl le-a pus în propria sa putere.
 
8 Ci veţi primi putere după ce Duhul Sfânt va fi venit peste voi; şi îmi veţi fi martori deopotrivă în Ierusalim şi în toată Iudeea şi în Samaria şi până la cea mai îndepărtată parte a pământului.
 
9 Şi după ce a spus acestea, în timp ce ei se uitau, a fost înălţat; şi un nor l-a luat din ochii lor.
 
10 Şi în timp ce se uitau cu atenţie spre cer, pe când mergea el în sus, atunci iată, doi bărbaţi au stat în picioare lângă ei în haine albe,
 
11 Şi care au spus: Voi bărbaţi galileeni, de ce staţi în picioare uitându-vă lung la cer? Acest Isus, care este luat de la voi în cer, va veni în acelaşi fel cum l-aţi văzut mergând în cer.
 
12 Atunci s-au întors în Ierusalim din muntele numit al Măslinilor, care este aproape de Ierusalim, la o zi de călătorie în sabat.
 
13 Şi când au intrat, au urcat într-o cameră de sus unde stăteau deopotrivă Petru şi Iacov şi Ioan şi Andrei, Filip şi Toma, Bartolomeu şi Matei, Iacov al lui Alfeu şi Simon Zelotes şi Iuda, fratele lui Iacov.
 
14 Toţi aceştia, într-un gând, perseverau în rugăciune şi cereri, împreună cu femeile, şi Maria mama lui Isus, şi cu fraţii lui.
 
15 Şi în acele zile, Petru s-a sculat în mijlocul discipolilor şi a spus (mulţimea numelor adunate împreună era de aproape o sută douăzeci):
 
16 Bărbaţi şi fraţi, această scriptură trebuia să se împlinească, pe care Duhul Sfânt prin gura lui David a spus-o dinainte despre Iuda, care a fost călăuză celor ce au prins pe Isus.
 
17 Pentru că el a fost numărat cu noi şi a obţinut parte din acest serviciu.
 
18 Acesta atunci a cumpărat un câmp cu răsplata nelegiuirii; şi, căzând cu capul înainte, a pleznit în două prin mijloc şi toate măruntaiele i s-au revărsat.
 
19 Şi a fost cunoscut tuturor locuitorilor din Ierusalim, într-atât încât câmpul acela este numit în limba lor proprie Acheldama, care este, Câmpul sângelui.
 
20 Fiindcă este scris în cartea Psalmilor: Să îi fie pustie locuinţa şi nimeni să nu locuiască în ea; şi serviciul lui de episcop să îl ia altul.
 
21 De aceea, dintre aceşti bărbaţi care s-au adunat cu noi în tot timpul în care Domnul Isus a intrat şi a ieşit printre noi,
 
22 Începând de la botezul lui Ioan, până la acea zi în care a fost luat de la noi, trebuie ca unul să fie rânduit martor cu noi al învierii sale.
 
23 Şi au rânduit pe doi, Iosif numit Barsaba, care era supranumit Iustus, şi Matia.
 
24 Şi s-au rugat şi au spus: Tu Doamne, care cunoşti inimile tuturor, arată-ne pe care dintre aceşti doi l-ai ales,
 
25 Ca să poată lua parte la acest serviciu şi apostolie din care Iuda prin încălcarea legii a căzut, ca să meargă la propriul său loc.
 
26 Şi au dat sorţii lor; şi sorţul a căzut pe Matia; şi a fost numărat cu cei unsprezece apostoli.
 
 

  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | [ pagina următoare ]