Bible-Server.org  
 
 
Praise the Lord, all ye nations      
Psalms 117:1       
 
Căutare   potriveşte
 şi găseşte cuvântul cheie în...
diacritics
Home Page
Geneza
Exodul
Leviticul
Numeri
Deuteronom
Iosua
Judecători
Rut
1 Samuel
2 Samuel
1 Împăraţi
2 Împăraţi
1 Cronici
2 Cronici
Ezra
Neemia
Estera
Iov
Psalmii
Proverbe
Eclesiastul
Cântarea Cântărilor
Isaia
Ieremia
Plângerile lui Ieremia
Ezechiel
Daniel
Osea
Ioel
Amos
Obadia
Iona
Mica
Naum
Habacuc
Ţefania
Hagai
Zaharia
Maleahi
Matei
Marcu
Luca
Ioan
Faptele Apostolilor
Romani
1 Corinteni
2 Corinteni
Galateni
Efeseni
Filipeni
Coloseni
1 Tesaloniceni
2 Tesaloniceni
1 Timotei
2 Timotei
Titus
Filimon
Evrei
Iacov
1 Petru
2 Petru
1 Ioan
2 Ioan
3 Ioan
Iuda
Revelaţia
 
 

 
 
translate into
Ioan Capitolul1
 
1 La început era Cuvântul şi Cuvântul era cu Dumnezeu şi Cuvântul era Dumnezeu.
 
2 Acelaşi era la început cu Dumnezeu.
 
3 Toate lucrurile au fost făcute de el şi fără el nu a fost făcut nimic din ceea ce a fost făcut.
 
4 În el era viaţă şi viaţa era lumina oamenilor.
 
5 Şi lumina străluceşte în întuneric şi întunericul nu a cuprins-o.
 
6 A fost un om trimis de la Dumnezeu, al cărui nume era Ioan.
 
7 Acesta a venit pentru mărturie, ca să aducă mărturie despre Lumina aceea, pentru ca toţi prin el să creadă.
 
8 Nu era el acea Lumină, ci a fost trimis să aducă mărturie despre Lumina aceea.
 
9 Aceasta era adevărata Lumină, care luminează pe fiecare om ce vine în lume.
 
10 El era în lume şi lumea a fost făcută de el şi lumea nu l-a cunoscut.
 
11 A venit la ai săi şi ai săi nu l-au primit.
 
12 Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat puterea să devină fiii lui Dumnezeu,
 
13 Care au fost născuţi nu din sânge, nici din voia cărnii, nici din voia omului, ci din Dumnezeu.
 
14 Şi Cuvântul a fost făcut carne şi a locuit printre noi, plin de har şi de adevăr (şi noi am privit gloria lui, glorie ca a singurului-născut din Tatăl).
 
15 Ioan a adus mărturie despre el şi a strigat, spunând: Acesta era el, despre care am spus: Cel ce vine după mine este preferat înaintea mea, pentru că era înainte de mine.
 
16 Şi din plinătatea lui noi toţi am primit, şi har peste har,
 
17 Pentru că legea a fost dată prin Moise, dar harul şi adevărul au venit prin Isus Cristos.
 
18 Nimeni nu a văzut vreodată pe Dumnezeu; singurul lui Fiu născut, care este în sânul Tatălui, el l-a făcut cunoscut.
 
19 Şi aceasta este mărturia lui Ioan, când iudeii au trimis preoţi şi leviţi din Ierusalim să îl întrebe: Tu cine eşti?
 
20 Iar el a mărturisit şi nu a negat, ci a mărturisit: Eu nu sunt Cristosul.
 
21 Iar ei l-au întrebat: Ce atunci? Eşti Ilie? Iar el spune: Nu sunt. Eşti tu profetul? Şi a răspuns: Nu.
 
22 Atunci i-au spus: Cine eşti tu? Ca să dăm un răspuns celor ce ne-au trimis. Ce spui despre tine însuţi?
 
23 Iar el a spus: Eu sunt vocea unuia strigând în pustie: Îndreptaţi calea Domnului, cum a spus profetul Isaia.
 
24 Şi cei ce au fost trimişi erau dintre farisei.
 
25 Şi l-au întrebat şi i-au spus: Atunci de ce botezi, dacă nu eşti Cristosul, nici Ilie, nici profetul?
 
26 Ioan le-a răspuns, zicând: Eu botez cu apă; dar printre voi stă în picioare unul pe care voi nu îl cunoaşteţi.
 
27 El este acela care, venind după mine, este preferat înaintea mea, a cărui curea a sandalei eu nu sunt demn ca să o dezleg.
 
28 Acestea s-au făcut în Betabara, dincolo de Iordan, unde era Ioan, botezând.
 
29 A doua zi, Ioan a văzut pe Isus venind la el şi a spus: Iată, Mielul lui Dumnezeu, care înlătură păcatul lumii.
 
30 El este acela despre care eu am spus: După mine vine un om, care este preferat înaintea mea, pentru că era înainte de mine.
 
31 Şi eu nu îl cunoşteam, dar ca să fie arătat lui Israel, din această cauză am venit, botezând cu apă.
 
32 Şi Ioan a adus mărturie, spunând: Am văzut Duhul coborând din cer ca un porumbel şi a rămas peste el.
 
33 Şi eu nu îl cunoşteam, dar cel ce m-a trimis să botez cu apă, acesta mi-a spus: Acela peste care vei vedea Duhul coborând şi rămânând peste el, acesta este cel ce botează cu Duhul Sfânt.
 
34 Şi eu am văzut şi am adus mărturie că acesta este Fiul lui Dumnezeu.
 
35 Din nou, a doua zi Ioan stătea în picioare şi doi dintre discipolii lui cu el;
 
36 Şi, privind pe Isus umblând, spune: Iată, Mielul lui Dumnezeu.
 
37 Şi cei doi discipoli l-au auzit vorbind şi l-au urmat pe Isus.
 
38 Atunci Isus s-a întors şi i-a văzut urmându-l şi le spune: Ce căutaţi? Şi ei i-au spus: Rabi (care fiind tradus se spune: Stăpâne), unde locuieşti?
 
39 El le-a spus: Veniţi şi vedeţi. Au venit şi au văzut unde locuieşte şi au rămas cu el în acea zi, pentru că era cam ora a zecea.
 
40 Unul dintre cei doi, care auziseră pe Ioan şi l-au urmat, era Andrei, fratele lui Simon Petru.
 
41 El întâi a găsit pe fratele său Simon şi i-a spus: Noi am găsit pe Mesia (care fiind tradus este Cristosul).
 
42 Şi l-a adus la Isus. Şi, privind la el, Isus a spus: Tu eşti Simon, fiul lui Iona; tu te vei numi Chifa (care se traduce, piatră).
 
43 A doua zi Isus a voit să meargă în Galileea şi a găsit pe Filip şi i-a spus: Urmează-mă.
 
44 Şi Filip era din Betsaida, cetatea lui Andrei şi Petru.
 
45 Filip l-a găsit pe Natanael şi i-a spus: Noi am găsit pe acela despre care a scris Moise în lege şi profeţi, pe Isus din Nazaret, fiul lui Iosif.
 
46 Şi Natanael i-a spus: Poate veni vreun lucru bun din Nazaret? Filip i-a spus: Vino şi vezi.
 
47 Isus a văzut pe Natanael venind la el şi a spus despre el: Iată, cu adevărat un israelit în care nu este vicleşug!
 
48 Natanael i-a spus: De unde mă cunoşti? Isus a răspuns şi i-a zis: Te-am văzut mai înainte ca să te cheme Filip, când erai sub smochin.
 
49 Natanael a răspuns şi i-a zis: Rabi, tu eşti Fiul lui Dumnezeu, tu eşti Împăratul lui Israel.
 
50 Isus a răspuns şi i-a zis: Pentru că ţi-am spus: Te-am văzut sub smochin, crezi? Vei vedea lucruri mai mari decât acestea.
 
51 Şi i-a spus: Adevărat, adevărat vă spun, că de acum încolo veţi vedea cerul deschis şi îngerii lui Dumnezeu urcând şi coborând peste Fiul omului.
 
 

  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | [ pagina următoare ]