Bible-Server.org  
 
 
Praise the Lord, all ye nations      
Psalms 117:1       
 
Căutare   potriveşte
 şi găseşte cuvântul cheie în...
diacritics
Home Page
Geneza
Exodul
Leviticul
Numeri
Deuteronom
Iosua
Judecători
Rut
1 Samuel
2 Samuel
1 Împăraţi
2 Împăraţi
1 Cronici
2 Cronici
Ezra
Neemia
Estera
Iov
Psalmii
Proverbe
Eclesiastul
Cântarea Cântărilor
Isaia
Ieremia
Plângerile lui Ieremia
Ezechiel
Daniel
Osea
Ioel
Amos
Obadia
Iona
Mica
Naum
Habacuc
Ţefania
Hagai
Zaharia
Maleahi
Matei
Marcu
Luca
Ioan
Faptele Apostolilor
Romani
1 Corinteni
2 Corinteni
Galateni
Efeseni
Filipeni
Coloseni
1 Tesaloniceni
2 Tesaloniceni
1 Timotei
2 Timotei
Titus
Filimon
Evrei
Iacov
1 Petru
2 Petru
1 Ioan
2 Ioan
3 Ioan
Iuda
Revelaţia
 
 

 
 
translate into
2 Tesaloniceni Capitolul1
 
1 Pavel şi Silvan şi Timotei, bisericii tesalonicenilor în Dumnezeu, Tatăl nostru, şi în Domnul Isus Cristos:
 
2 Har vouă şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Cristos.
 
3 Suntem datori să mulţumim lui Dumnezeu totdeauna pentru voi, fraţilor, aşa cum se cuvine, deoarece credinţa voastră creşte peste măsură şi dragostea creştină a fiecăruia dintre voi toţi, pentru ceilalţi, abundă;
 
4 Aşa că noi înşine ne lăudăm cu voi în bisericile lui Dumnezeu, pentru răbdarea voastră şi credinţa în toate persecuţiile şi necazurile voastre pe care le înduraţi;
 
5 O dovadă vizibilă a dreptei judecăţi a lui Dumnezeu, că sunteţi socotiţi demni de împărăţia lui Dumnezeu, pentru care şi suferiţi,
 
6 Văzând că este un lucru drept la Dumnezeu să răsplătească cu necaz celor ce vă tulbură;
 
7 Şi vouă, care sunteţi tulburaţi, odihnă cu noi, când Domnul Isus va fi revelat din cer cu îngerii săi puternici,
 
8 În flacăra focului, răzbunându-se pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu şi nu ascultă de evanghelia Domnului nostru Isus Cristos;
 
9 Care vor fi pedepsiţi cu nimicirea veşnică de la faţa Domnului şi de la gloria tăriei sale;
 
10 Când va veni să fie glorificat în sfinţii săi şi să fie admirat în acea zi în toţi cei ce cred, pentru că mărturia noastră printre voi a fost crezută.
 
11 Pentru aceasta ne şi rugăm totdeauna pentru voi, ca Dumnezeul nostru să vă socotească demni de această chemare şi să împlinească toată plăcerea bunătăţii sale şi lucrarea credinţei cu putere,
 
12 Astfel încât numele Domnului nostru Isus Cristos să fie glorificat în voi şi voi în el, conform harului Dumnezeului nostru şi al Domnului Isus Cristos.
 
 

  | 2 | 3 | [ pagina următoare ]