Bible-Server.org  
 
 
Praise the Lord, all ye nations      
Psalms 117:1       
 
Căutare   potriveşte
 şi găseşte cuvântul cheie în...
diacritics
Home Page
Geneza
Exodul
Leviticul
Numeri
Deuteronom
Iosua
Judecători
Rut
1 Samuel
2 Samuel
1 Împăraţi
2 Împăraţi
1 Cronici
2 Cronici
Ezra
Neemia
Estera
Iov
Psalmii
Proverbe
Eclesiastul
Cântarea Cântărilor
Isaia
Ieremia
Plângerile lui Ieremia
Ezechiel
Daniel
Osea
Ioel
Amos
Obadia
Iona
Mica
Naum
Habacuc
Ţefania
Hagai
Zaharia
Maleahi
Matei
Marcu
Luca
Ioan
Faptele Apostolilor
Romani
1 Corinteni
2 Corinteni
Galateni
Efeseni
Filipeni
Coloseni
1 Tesaloniceni
2 Tesaloniceni
1 Timotei
2 Timotei
Titus
Filimon
Evrei
Iacov
1 Petru
2 Petru
1 Ioan
2 Ioan
3 Ioan
Iuda
Revelaţia
 
 

 
 
translate into
Ţefania Capitolul1
 
1 Cuvântul DOMNULUI, care a venit la Ţefania, fiul lui Cuşi, fiul lui Ghedalia, fiul lui Amaria, fiul lui Hizchia, în zilele lui Iosia, fiul lui Amon, împăratul lui Iuda.
 
2 Voi mistui cu desăvârşire totul de pe faţa pământului, spune DOMNUL.
 
3 Voi mistui pe om şi pe animal; voi mistui păsările cerului şi peştii mării şi pietrele de poticnire împreună cu cei stricaţi; şi voi stârpi omul de pe pământ, spune DOMNUL.
 
4 De asemenea îmi voi întinde mâna asupra lui Iuda şi asupra tuturor locuitorilor Ierusalimului; şi voi stârpi rămăşiţa lui Baal din acest loc şi numele chemarimilor împreună cu preoţii;
 
5 Şi pe cei care se închină oştirii cerului pe acoperişuri; şi pe cei care se închină şi care jură pe DOMNUL şi care jură pe Malcam;
 
6 Şi pe cei care se întorc de la a-l urma pe DOMNUL şi pe cei care nu l-au căutat pe DOMNUL, nici nu au întrebat de el.
 
7 Taci în prezenţa DOMNULUI Dumnezeu, pentru că ziua DOMNULUI este aproape, pentru că DOMNUL a pregătit un sacrificiu, el şi-a chemat oaspeţii.
 
8 Şi se va întâmpla că în ziua sacrificiului DOMNULUI voi pedepsi prinţii şi copiii împăratului şi pe toţi care sunt îmbrăcaţi cu haine străine.
 
9 De asemenea, în aceeaşi zi voi pedepsi pe toţi cei care sar pragul, care umplu casele stăpânilor lor cu violenţă şi înşelăciune.
 
10 Şi se va întâmpla, în acea zi, spune DOMNUL, că va fi zgomotul unui strigăt de la poarta peştelui şi un urlet de la a doua şi un trosnet mare dinspre dealuri.
 
11 Urlaţi, voi locuitori din Macteş, pentru că tot poporul comercianţilor este doborât; toţi cei ce cară argint sunt stârpiţi.
 
12 Şi se va întâmpla, în acel timp, că voi cerceta Ierusalimul cu candele şi voi pedepsi oamenii care sunt aşezaţi pe drojdiile lor, care spun în inima lor: DOMNUL nu va face bine, nici nu va face rău.
 
13 De aceea bunurile lor vor deveni o pradă, şi casele lor o pustietate; de asemenea vor zidi case, dar nu le vor locui; şi vor sădi vii, dar nu le vor bea vinul.
 
14 Ziua cea mare a DOMNULUI este aproape, este aproape, şi se grăbeşte foarte mult, vocea zilei DOMNULUI; viteazul va striga acolo cu amar.
 
15 Ziua aceea este o zi a furiei, o zi de necaz şi strâmtorare, o zi de secătuire şi de pustiire, o zi de întuneric şi de întunecime, o zi cu nori şi de întuneric gros,
 
16 O zi a trâmbiţei şi a alarmei împotriva cetăţilor întărite şi împotriva turnurilor înalte.
 
17 Şi voi aduce strâmtorare peste oameni pentru ca ei să umble ca orbii, pentru că au păcătuit împotriva DOMNULUI; şi sângele lor va fi vărsat ca ţărâna, şi carnea lor ca balega.
 
18 Nici argintul lor, nici aurul lor nu va fi în stare să îi scape în ziua furiei DOMNULUI; dar tot ţinutul va fi mistuit de focul geloziei lui, pentru că el va face chiar o descotorosire grabnică de cei care locuiesc în ţinut.
 
 

  | 2 | 3 | [ pagina următoare ]