Bible-Server.org  
 
 
Praise the Lord, all ye nations      
Psalms 117:1       
 
Căutare   potriveşte
 şi găseşte cuvântul cheie în...
diacritics
Home Page
Geneza
Exodul
Leviticul
Numeri
Deuteronom
Iosua
Judecători
Rut
1 Samuel
2 Samuel
1 Împăraţi
2 Împăraţi
1 Cronici
2 Cronici
Ezra
Neemia
Estera
Iov
Psalmii
Proverbe
Eclesiastul
Cântarea Cântărilor
Isaia
Ieremia
Plângerile lui Ieremia
Ezechiel
Daniel
Osea
Ioel
Amos
Obadia
Iona
Mica
Naum
Habacuc
Ţefania
Hagai
Zaharia
Maleahi
Matei
Marcu
Luca
Ioan
Faptele Apostolilor
Romani
1 Corinteni
2 Corinteni
Galateni
Efeseni
Filipeni
Coloseni
1 Tesaloniceni
2 Tesaloniceni
1 Timotei
2 Timotei
Titus
Filimon
Evrei
Iacov
1 Petru
2 Petru
1 Ioan
2 Ioan
3 Ioan
Iuda
Revelaţia
 
 

 
 
translate into
Efeseni Capitolul1
 
1 Pavel, apostol al lui Isus Cristos prin voia lui Dumnezeu, sfinţilor care sunt în Efes şi credincioşilor în Cristos Isus,
 
2 Har vouă şi pace de la Dumnezeu Tatăl nostru şi de la Domnul Isus Cristos.
 
3 Binecuvântat fie Dumnezeul şi Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, care ne-a binecuvântat cu toate binecuvântările spirituale în locurile cereşti, în Cristos;
 
4 După cum ne-a ales în el înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi ireproşabili înaintea lui în dragoste,
 
5 Predestinându-ne pentru adopţia copiilor prin Isus Cristos, pentru el însuşi, conform bunei plăceri a voii sale,
 
6 Pentru lauda gloriei harului său în care ne-a făcut acceptaţi în cel preaiubit.
 
7 În care avem răscumpărarea prin sângele lui, iertarea păcatelor, conform bogăţiilor harului său,
 
8 În care el a abundat spre noi în toată înţelepciunea şi priceperea,
 
9 Făcându-ne cunoscut misterul voii sale, conform bunei sale plăceri, pe care şi-a plănuit-o în el însuşi;
 
10 Ca în administrarea plinătăţii timpurilor să adune în unul, toate în Cristos, deopotrivă pe cele în cer şi cele pe pământ; în el,
 
11 În care am şi obţinut o moştenire, fiind predestinaţi conform cu scopul celui care lucrează toate după sfatul voii sale,
 
12 Ca să fim spre lauda gloriei sale, noi, care întâi ne-am încrezut în Cristos.
 
13 În care şi voi v-aţi încrezut, după ce aţi auzit cuvântul adevărului, evanghelia salvării voastre; şi în care, după ce aţi crezut, aţi fost sigilaţi cu acel duh Sfânt al promisiunii,
 
14 Care este arvuna moştenirii noastre, până la răscumpărarea posesiunii cumpărate, spre lauda gloriei sale.
 
15 Din această cauză şi eu, după ce am auzit despre credinţa voastră în Domnul Isus şi dragostea pentru toţi sfinţii,
 
16 Nu încetez să aduc mulţumiri pentru voi, făcând menţiune despre voi în rugăciunile mele,
 
17 Ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Cristos, Tatăl gloriei, să vă dea duhul înţelepciunii şi al revelaţiei în cunoaşterea lui;
 
18 Ochii înţelegerii voastre, fiind iluminaţi, ca voi să cunoaşteţi care este speranţa chemării lui şi care sunt bogăţiile gloriei moştenirii lui în sfinţi,
 
19 Şi care este nemărginita mărime a puterii lui faţă de noi, care credem, conform cu lucrarea tăriei puterii sale,
 
20 Pe care a lucrat-o în Cristos, când l-a înviat dintre morţi şi l-a aşezat la dreapta sa, în locurile cereşti,
 
21 Mult deasupra fiecărei stăpâniri şi autorităţi şi puteri şi domnii şi a fiecărui nume numit, nu numai în lumea aceasta, ci şi în cea care vine;
 
22 Şi a pus toate sub picioarele lui şi l-a dat să fie capul peste toate lucrurile în biserică,
 
23 Care este trupul lui, plinătatea celui care umple toate în toţi.
 
 

  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | [ pagina următoare ]