Bible-Server.org  
 
 
Praise the Lord, all ye nations      
Psalms 117:1       
 
Căutare   potriveşte
 şi găseşte cuvântul cheie în...
diacritics
Home Page
Geneza
Exodul
Leviticul
Numeri
Deuteronom
Iosua
Judecători
Rut
1 Samuel
2 Samuel
1 Împăraţi
2 Împăraţi
1 Cronici
2 Cronici
Ezra
Neemia
Estera
Iov
Psalmii
Proverbe
Eclesiastul
Cântarea Cântărilor
Isaia
Ieremia
Plângerile lui Ieremia
Ezechiel
Daniel
Osea
Ioel
Amos
Obadia
Iona
Mica
Naum
Habacuc
Ţefania
Hagai
Zaharia
Maleahi
Matei
Marcu
Luca
Ioan
Faptele Apostolilor
Romani
1 Corinteni
2 Corinteni
Galateni
Efeseni
Filipeni
Coloseni
1 Tesaloniceni
2 Tesaloniceni
1 Timotei
2 Timotei
Titus
Filimon
Evrei
Iacov
1 Petru
2 Petru
1 Ioan
2 Ioan
3 Ioan
Iuda
Revelaţia
 
 

 
 
translate into
Matei Capitolul1
 
1 Cartea naşterii lui Isus Cristos, fiul lui David, fiul lui Avraam.
 
2 Avraam a născut pe Isaac; şi Isaac a născut pe Iacob; şi Iacob a născut pe Iuda şi pe fraţii lui;
 
3 Şi Iuda a născut pe Fares şi pe Zara din Tamar; şi Fares a născut pe Esrom; şi Esrom a născut pe Aram;
 
4 Şi Aram a născut pe Aminadab; şi Aminadab a născut pe Naason; şi Naason a născut pe Salmon;
 
5 Şi Salmon a născut pe Boaz din Rahab; şi Boaz a născut pe Obed din Rut; şi Obed a născut pe Isai;
 
6 Şi Isai a născut pe David, împăratul; şi David, împăratul, a născut pe Solomon din cea care a fost soţia lui Urie;
 
7 Şi Solomon a născut pe Roboam; şi Roboam a născut pe Abia; şi Abia a născut pe Asa;
 
8 Şi Asa a născut pe Iosafat; şi Iosafat a născut pe Ioram; şi Ioram a născut pe Ozia;
 
9 Şi Ozia a născut pe Ioatam; şi Ioatam a născut pe Ahaz; şi Ahaz a născut pe Ezechia;
 
10 Şi Ezechia a născut pe Manase; şi Manase a născut pe Amon; şi Amon a născut pe Iosia;
 
11 Şi Iosia a născut pe Iehonia şi pe fraţii lui, pe timpul strămutării în Babilon.
 
12 Şi după ce au fost strămutaţi în Babilon, Iehonia a născut pe Salatiel; şi Salatiel a născut pe Zorobabel;
 
13 Şi Zorobabel a născut pe Abiud; şi Abiud a născut pe Eliachim; şi Eliachim a născut pe Azor;
 
14 Şi Azor a născut pe Sadoc; şi Sadoc a născut pe Achim; şi Achim a născut pe Eliud;
 
15 Şi Eliud a născut pe Eleazar; şi Eleazar a născut pe Matan; şi Matan a născut pe Iacob;
 
16 Şi Iacob a născut pe Iosif, soţul Mariei, din care a fost născut Isus, care este numit Cristos.
 
17 Aşadar, toate generaţiile de la Avraam până la David, au fost paisprezece generaţii; şi de la David până la strămutarea în Babilon au fost paisprezece generaţii; şi de la strămutarea în Babilon până la Cristos, sunt paisprezece generaţii.
 
18 Şi naşterea lui Isus Cristos a fost astfel: Pe când Maria, mama lui, era logodită cu Iosif, înainte ca să fie ei împreună, ea s-a aflat însărcinată din Duhul Sfânt.
 
19 Atunci Iosif, soţul ei, fiind drept şi nevoind să o facă de ruşine înaintea lumii, a intenţionat să divorţeze de ea pe ascuns.
 
20 Dar pe când se gândea el la acestea, iată, îngerul Domnului i s-a arătat într-un vis, spunând: Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, soţia ta; fiindcă ce a fost conceput în ea este din Duhul Sfânt.
 
21 Şi ea va naşte un Fiu şi îi vei pune numele ISUS, pentru că el va salva pe poporul său de păcatele lor.
 
22 Şi toată aceasta s-a făcut ca să se împlinească ce fusese rostit de Domnul prin profetul, care a spus:
 
23 Iată, o fecioară va fi însărcinată şi va naşte un fiu şi îi vor pune numele Emanuel, care fiind tradus este: Dumnezeu cu noi.
 
24 Apoi Iosif, trezindu-se din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului şi a luat la el pe soţia sa;
 
25 Dar nu a cunoscut-o, până după ce ea a născut pe fiul ei primul născut; şi i-a pus numele ISUS.
 
 

  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | [ pagina următoare ]