Bible-Server.org  
 
 
Praise the Lord, all ye nations      
Psalms 117:1       
 
Căutare   potriveşte
 şi găseşte cuvântul cheie în...
diacritics
Home Page
Geneza
Exodul
Leviticul
Numeri
Deuteronom
Iosua
Judecători
Rut
1 Samuel
2 Samuel
1 Împăraţi
2 Împăraţi
1 Cronici
2 Cronici
Ezra
Neemia
Estera
Iov
Psalmii
Proverbe
Eclesiastul
Cântarea Cântărilor
Isaia
Ieremia
Plângerile lui Ieremia
Ezechiel
Daniel
Osea
Ioel
Amos
Obadia
Iona
Mica
Naum
Habacuc
Ţefania
Hagai
Zaharia
Maleahi
Matei
Marcu
Luca
Ioan
Faptele Apostolilor
Romani
1 Corinteni
2 Corinteni
Galateni
Efeseni
Filipeni
Coloseni
1 Tesaloniceni
2 Tesaloniceni
1 Timotei
2 Timotei
Titus
Filimon
Evrei
Iacov
1 Petru
2 Petru
1 Ioan
2 Ioan
3 Ioan
Iuda
Revelaţia
 
 

 
 
translate into
Filimon Capitolul1
 
1 Pavel, prizonier al lui Isus Cristos şi fratele nostru Timotei, lui Filimon al nostru preaiubit şi conlucrător,
 
2 Şi preaiubitei Apfia şi lui Arhip, soldat împreună cu noi, şi bisericii din casa ta:
 
3 Har vouă şi pace de la Dumnezeu Tatăl nostru şi de la Domnul Isus Cristos.
 
4 Mulţumesc Dumnezeului meu, făcând menţiune întotdeauna despre tine în rugăciunile mele,
 
5 Auzind despre dragostea ta şi credinţa pe care o ai faţă de Domnul Isus şi faţă de toţi sfinţii.
 
6 Astfel încât părtăşia credinţei tale să devină lucrătoare prin recunoaşterea oricărui lucru bun care este în voi, în Cristos Isus.
 
7 Fiindcă avem multă bucurie şi mângâiere datorită dragostei tale, fiindcă, frate, adâncurile sfinţilor s-au înviorat prin tine.
 
8 De aceea, măcar că am multă cutezanţă în Cristos să îţi poruncesc ce se cuvine,
 
9 Totuşi datorită dragostei, mai degrabă te implor, aşa cum sunt, bătrânul Pavel, iar acum şi prizonier al lui Isus Cristos.
 
10 Te implor pentru fiul meu, Onisim, pe care l-am născut în lanţurile mele,
 
11 Care odinioară îţi era nefolositor, dar acum folositor ţie şi mie,
 
12 Pe care ţi l-am trimis înapoi; tu, de aceea, primeşte-l pe el, care este adâncurile mele,
 
13 Pe care voiam să îl reţin cu mine, ca să îmi servească în locul tău în lanţurile evangheliei;
 
14 Dar nu am voit să fac nimic fără învoirea ta, pentru ca binele tău să nu fie ca din constrângere, ci de bunăvoie.
 
15 Fiindcă probabil de aceea s-a despărţit de tine, pentru un timp, ca să îl ai pentru totdeauna.
 
16 De acum nu ca rob, ci mai presus decât rob, un frate preaiubit mai ales mie şi cu cât mai mult ţie, deopotrivă în carne şi în Domnul?
 
17 De aceea dacă mă socoteşti partener, primeşte-l ca pe mine însumi.
 
18 Iar dacă te-a nedreptăţit sau îţi datorează ceva, pune aceasta în contul meu.
 
19 Eu, Pavel, am scris cu propria mea mână, eu voi plăti deplin; ca să nu îţi spun că, peste toate, pe tine însuţi te datorezi mie.
 
20 Da, frate, lasă-mă să am bucuria de la tine în Domnul; înviorează adâncurile mele în Domnul.
 
21 Ţi-am scris încredinţat de ascultarea ta, ştiind că vei face chiar mai mult peste ce spun.
 
22 Dar totodată pregăteşte-mi de asemenea o locuinţă, fiindcă sunt încredinţat că prin rugăciunile voastre vă voi fi dăruit.
 
23 Te salută Epafra, părtaşul meu de închisoare în Cristos Isus,
 
24 Marcu, Aristarh, Dima, Luca, conlucrătorii mei.
 
25 Harul Domnului nostru Isus Cristos fie cu duhul vostru! Amin.
 
 

  |