Bible-Server.org  
 
 
Praise the Lord, all ye nations      
Psalms 117:1       
 
Căutare   potriveşte
 şi găseşte cuvântul cheie în...
diacritics
Home Page
Geneza
Exodul
Leviticul
Numeri
Deuteronom
Iosua
Judecători
Rut
1 Samuel
2 Samuel
1 Împăraţi
2 Împăraţi
1 Cronici
2 Cronici
Ezra
Neemia
Estera
Iov
Psalmii
Proverbe
Eclesiastul
Cântarea Cântărilor
Isaia
Ieremia
Plângerile lui Ieremia
Ezechiel
Daniel
Osea
Ioel
Amos
Obadia
Iona
Mica
Naum
Habacuc
Ţefania
Hagai
Zaharia
Maleahi
Matei
Marcu
Luca
Ioan
Faptele Apostolilor
Romani
1 Corinteni
2 Corinteni
Galateni
Efeseni
Filipeni
Coloseni
1 Tesaloniceni
2 Tesaloniceni
1 Timotei
2 Timotei
Titus
Filimon
Evrei
Iacov
1 Petru
2 Petru
1 Ioan
2 Ioan
3 Ioan
Iuda
Revelaţia
 
 

 
 
translate into
Coloseni Capitolul1
 
1 Pavel, apostol al lui Isus Cristos prin voia lui Dumnezeu, şi fratele Timotei,
 
2 Sfinţilor şi fraţilor credincioşi în Cristos care sunt în Colose: Har vouă şi pace de la Dumnezeu Tatăl nostru şi Domnul Isus Cristos.
 
3 Aducem mulţumiri lui Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, rugându-ne totdeauna pentru voi,
 
4 De când am auzit de credinţa voastră în Cristos Isus şi de dragostea voastră pentru toţi sfinţii,
 
5 Pentru speranţa care este păstrată pentru voi în cer, despre care aţi auzit dinainte în cuvântul adevărului evangheliei,
 
6 Care a venit la voi ca şi în toată lumea, şi aduce rod, precum face şi în voi, din ziua în care aţi auzit-o şi aţi cunoscut harul lui Dumnezeu în adevăr:
 
7 Precum aţi şi învăţat de la dragul nostru Epafra, împreună-rob cu noi, care este pentru voi un servitor credincios al lui Cristos,
 
8 Care ne-a şi vestit dragostea voastră în Duhul.
 
9 Din această cauză şi noi, din ziua în care am auzit, nu încetăm să ne rugăm pentru voi şi să dorim să fiţi umpluţi cu cunoaşterea voii lui în toată înţelepciunea şi înţelegerea spirituală,
 
10 Ca voi să umblaţi demni de Domnul spre toată plăcerea, fiind roditori în fiecare lucrare bună şi crescând în cunoaşterea lui Dumnezeu;
 
11 Întăriţi cu toată puterea, conform glorioasei sale tării, spre toată răbdarea şi îndelunga răbdare cu bucurie;
 
12 Aducând mulţumiri Tatălui, care ne-a făcut demni de a fi părtaşi moştenirii sfinţilor în lumină,
 
13 Care ne-a eliberat din puterea întunericului şi ne-a strămutat în împărăţia Fiului său iubit,
 
14 În care avem răscumpărarea prin sângele lui, iertarea păcatelor,
 
15 Care este chipul Dumnezeului cel invizibil, întâiul născut din toată creaţia;
 
16 Pentru că de el au fost create toate lucrurile care sunt în cer şi care sunt pe pământ, vizibile şi invizibile, fie tronuri, fie domnii, fie principate, fie autorităţi: toate au fost create de el şi pentru el.
 
17 Şi el este înaintea a toate şi prin el toate se menţin.
 
18 Şi el este capul trupului, al bisericii; el, care este începutul, întâiul-născut dintre morţi, ca în toate să aibă întâietatea.
 
19 Fiindcă a plăcut Tatălui ca în el să locuiască toată plinătatea;
 
20 Şi, făcând pace prin sângele crucii lui, prin el să împace toate pentru el; prin el, fie cele de pe pământ, fie în cer.
 
21 Şi voi, care aţi fost odinioară înstrăinaţi şi duşmani în mintea voastră prin faptele rele, totuşi acum el v-a împăcat,
 
22 În trupul cărnii lui, prin moarte, pentru a vă prezenta sfinţi şi ireproşabili şi fără mustrare înaintea lui;
 
23 Dacă voi rămâneţi în credinţă, fiind întemeiaţi şi neclintiţi şi neabătuţi de la speranţa evangheliei pe care aţi auzit-o, care a fost predicată la toată creaţia sub cer, căreia îi sunt făcut servitor eu, Pavel,
 
24 Care acum mă bucur în suferinţele mele pentru voi şi împlinesc ceea ce este în urma suferinţelor lui Cristos în carnea mea, pentru trupul său, care este biserica,
 
25 Pentru care am fost făcut servitor, conform administrării lui Dumnezeu, care îmi este dată pentru voi, pentru a împlini cuvântul lui Dumnezeu:
 
26 Misterul care fusese ascuns de secole şi de generaţii, dar acum este arătat pe faţă sfinţilor lui,
 
27 Cărora a voit Dumnezeu să le facă cunoscut care sunt bogăţiile gloriei acestui mister printre neamuri, care este Cristos în voi, speranţa gloriei;
 
28 Pe care noi îl predicăm, avertizând fiecare om şi învăţând pe fiecare om în toată înţelepciunea, pentru a putea înfăţişa pe fiecare om desăvârşit în Cristos Isus,
 
29 Pentru care şi eu muncesc, străduindu-mă conform cu lucrarea lui, care lucrează în mine în putere.
 
 

  | 2 | 3 | 4 | [ pagina următoare ]