Bible-Server.org  
 
 
Praise the Lord, all ye nations      
Psalms 117:1       
 
Căutare   potriveşte
 şi găseşte cuvântul cheie în...
diacritics
Home Page
Geneza
Exodul
Leviticul
Numeri
Deuteronom
Iosua
Judecători
Rut
1 Samuel
2 Samuel
1 Împăraţi
2 Împăraţi
1 Cronici
2 Cronici
Ezra
Neemia
Estera
Iov
Psalmii
Proverbe
Eclesiastul
Cântarea Cântărilor
Isaia
Ieremia
Plângerile lui Ieremia
Ezechiel
Daniel
Osea
Ioel
Amos
Obadia
Iona
Mica
Naum
Habacuc
Ţefania
Hagai
Zaharia
Maleahi
Matei
Marcu
Luca
Ioan
Faptele Apostolilor
Romani
1 Corinteni
2 Corinteni
Galateni
Efeseni
Filipeni
Coloseni
1 Tesaloniceni
2 Tesaloniceni
1 Timotei
2 Timotei
Titus
Filimon
Evrei
Iacov
1 Petru
2 Petru
1 Ioan
2 Ioan
3 Ioan
Iuda
Revelaţia
 
 

 
 
translate into
1 Petru Capitolul1
 
1 Petru, apostol al lui Isus Cristos, străinilor împrăştiaţi prin Pontus, Galatia, Capadocia, Asia şi Bitinia,
 
2 Aleşi conform cunoaşterii dinainte a lui Dumnezeu Tatăl, prin sfinţirea Duhului, spre ascultare şi stropirea cu sângele lui Isus Cristos; har vouă şi pace să vă fie înmulţite!
 
3 Binecuvântat fie Dumnezeul şi Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, care conform milei sale abundente ne-a născut din nou pentru o speranţă vie prin învierea lui Isus Cristos dintre morţi,
 
4 Pentru o moştenire nemuritoare şi neîntinată şi care nu se ofileşte, rezervată în cer pentru voi,
 
5 Care sunteţi păziţi prin puterea lui Dumnezeu prin credinţă pentru salvarea pregătită să fie revelată în timpul de pe urmă.
 
6 În aceasta voi vă bucuraţi mult, deşi acum, pentru puţin timp, dacă este nevoie, sunteţi întristaţi prin diverse ispitiri,
 
7 Pentru ca încercarea credinţei voastre, fiind mult mai preţioasă decât aurul care piere, deşi este încercată cu foc, să fie găsită pentru laudă şi onoare şi glorie, la arătarea lui Isus Cristos,
 
8 Pe care, nevăzându-l, îl iubiţi; în care, deşi acum nu îl vedeţi, totuşi, crezând, vă bucuraţi cu veselie de nespus şi plină de glorie,
 
9 Primind sfârşitul credinţei voastre, salvarea sufletelor.
 
10 Despre acea salvare au cercetat şi au căutat stăruitor profeţii care au profeţit despre harul ce va veni pentru voi,
 
11 Căutând ce, sau în ce fel de timp arăta Duhul lui Cristos, care era în ei, când adeverea dinainte suferinţele lui Cristos şi gloria de după acestea.
 
12 Cărora le-a fost revelat, că nu pentru ei înşişi ci pentru noi, serveau ei acele lucruri care vă sunt acum vestite, prin cei ce v-au predicat evanghelia cu Duhul Sfânt trimis din cer; lucruri în care doresc îngerii să se uite.
 
13 De aceea încingeţi-vă coapsele minţii voastre, fiţi cumpătaţi şi speraţi până la capăt pentru harul care vă va fi adus la revelarea lui Isus Cristos;
 
14 Precum copii ascultători, nu conformându-vă poftelor din trecut când eraţi în ignoranţa voastră,
 
15 Ci aşa cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiţi şi voi sfinţi în toată comportarea;
 
16 Deoarece este scris: Fiţi sfinţi, căci eu sunt sfânt.
 
17 Şi dacă chemaţi pe Tatăl, care judecă fără părtinire conform cu lucrarea fiecăruia, purtaţi-vă cu frică în timpul locuirii voastre temporare aici,
 
18 Ştiind că nu aţi fost răscumpăraţi cu lucruri putrezicioase, ca argint şi aur, din comportarea voastră deşartă primită prin tradiţii de la taţii voştri,
 
19 Ci cu preţiosul sânge al lui Cristos, ca al unui miel fără cusur şi fără pată,
 
20 Rânduit într-adevăr dinainte de întemeierea lumii, dar arătat pe faţă în aceste ultime timpuri pentru voi,
 
21 Care prin el credeţi în Dumnezeu, care l-a înviat dintre morţi şi i-a dat glorie, astfel încât credinţa voastră şi speranţa să fie în Dumnezeu.
 
22 Văzând că v-aţi purificat sufletele în aceea că ascultaţi de adevăr prin Duhul, spre iubire neprefăcută pentru fraţi, iubiţi-vă fervent unii pe alţii dintr-o inimă pură,
 
23 Fiind născuţi din nou, nu dintr-o sămânţă muritoare, ci nemuritoare, prin cuvântul lui Dumnezeu, care trăieşte şi rămâne pentru totdeauna.
 
24 Pentru că toată făptura este ca iarba şi toată gloria omului ca floarea ierbii. Iarba se ofileşte şi floarea ei cade,
 
25 Dar cuvântul Domnului durează pentru totdeauna. Iar acesta este cuvântul care prin evanghelie vă este predicat.
 
 

  | 2 | 3 | 4 | 5 | [ pagina următoare ]