Bible-Server.org  
 
 
הַלְלוּ אֶת־יְהוָה כָּל־גֹּויִם׃      
תהילים 117:1       
 
הקלידו מילות מפתח   match
 ו מצא מילות מפתח ב...

Home Page
בראשית
שמות
ויקרא
במדבר
דברים
יהושע
שופטים
שמואל א
שמואל ב
מלכים א
מלכים ב
ישעיהו
ירמיהו
יחזקאל
הושע
יואל
עמוס
עבדיה
יונה
מיכה
נחום
חבקוק
צפניה
חגי
זכריה
מלאכי
תהילים
משלי
איוב
שיר השירים
רות
איכה
קהלת
אסתר
דניאל
עזרא
נחמיה
דברי הימים א
דברי הימים ב
הבשורה על-פי מתי
הבשורה על-פי מרקוס
הבשורה על-פי לוקס
הבשורה על-פי יוחנן
מעשי השליחים
אל-הרומיים
אל-הקורנתים‮ ‬א 
אל-הקורנתים‮ ‬ב
אל-הגלטים
אל-האפסיים
אל-הפיליפיים
אל-הקולוסים
תסלוניקים‮ ‬א
תסלוניקים‮ ‬ב
טימותיוס‮ ‬א
טימותיוס‮ ‬ב
אל-טיטוס
אל-פילימון
אל-העברים
אגרת יעקב
פטרוס‮ ‬א
פטרוס‮ ‬ב
יוחנן‮ ‬א
יוחנן‮ ‬ב
יוחנן‮ ‬ג
אגרת יהודה
חזון יוחנן
 
 

 
 
translate into
יהושע פרק21
 
‮1 ויגשו ראשי אבות הלוים אל אלעזר הכהן ואל יהושע בן נון ואל ראשי אבות המטות לבני ישראל׃
 
‮2 וידברו אליהם בשלה בארץ כנען לאמר יהוה צוה ביד משה לתת לנו ערים לשבת ומגרשיהן לבהמתנו׃
 
‮3 ויתנו בני ישראל ללוים מנחלתם אל פי יהוה את הערים האלה ואת מגרשיהן׃
 
‮4 ויצא הגורל למשפחת הקהתי ויהי לבני אהרן הכהן מן הלוים ממטה יהודה וממטה השמעני וממטה בנימן בגורל ערים שלש עשרה׃
 
‮5 ולבני קהת הנותרים ממשפחת מטה אפרים וממטה דן ומחצי מטה מנשה בגורל ערים עשר׃
 
‮6 ולבני גרשון ממשפחות מטה יששכר וממטה אשר וממטה נפתלי ומחצי מטה מנשה בבשן בגורל ערים שלש עשרה׃
 
‮7 לבני מררי למשפחתם ממטה ראובן וממטה גד וממטה זבולן ערים שתים עשרה׃
 
‮8 ויתנו בני ישראל ללוים את הערים האלה ואת מגרשיהן כאשר צוה יהוה ביד משה בגורל׃
 
‮9 ויתנו ממטה בני יהודה וממטה בני שמעון את הערים האלה אשר יקרא אתהן בשם׃
 
‮01 ויהי לבני אהרן ממשפחות הקהתי מבני לוי כי להם היה הגורל ראישנה׃
 
‮11 ויתנו להם את קרית ארבע אבי הענוק היא חברון בהר יהודה ואת מגרשה סביבתיה׃
 
‮21 ואת שדה העיר ואת חצריה נתנו לכלב בן יפנה באחזתו׃
 
‮31 ולבני אהרן הכהן נתנו את עיר מקלט הרצח את חברון ואת מגרשה ואת לבנה ואת מגרשה׃
 
‮41 ואת יתר ואת מגרשה ואת אשתמע ואת מגרשה׃
 
‮51 ואת חלן ואת מגרשה ואת דבר ואת מגרשה׃
 
‮61 ואת עין ואת מגרשה ואת יטה ואת מגרשה את בית שמש ואת מגרשה ערים תשע מאת שני השבטים האלה׃
 
‮71 וממטה בנימן את גבעון ואת מגרשה את גבע ואת מגרשה׃
 
‮81 את ענתות ואת מגרשה ואת עלמון ואת מגרשה ערים ארבע׃
 
‮91 כל ערי בני אהרן הכהנים שלש עשרה ערים ומגרשיהן׃
 
‮02 ולמשפחות בני קהת הלוים הנותרים מבני קהת ויהי ערי גורלם ממטה אפרים׃
 
‮12 ויתנו להם את עיר מקלט הרצח את שכם ואת מגרשה בהר אפרים ואת גזר ואת מגרשה׃
 
‮22 ואת קבצים ואת מגרשה ואת בית חורן ואת מגרשה ערים ארבע׃
 
‮32 וממטה דן את אלתקא ואת מגרשה את גבתון ואת מגרשה׃
 
‮42 את אילון ואת מגרשה את גת רמון ואת מגרשה ערים ארבע׃
 
‮52 וממחצית מטה מנשה את תענך ואת מגרשה ואת גת רמון ואת מגרשה ערים שתים׃
 
‮62 כל ערים עשר ומגרשיהן למשפחות בני קהת הנותרים׃
 
‮72 ולבני גרשון ממשפחת הלוים מחצי מטה מנשה את עיר מקלט הרצח את גלון בבשן ואת מגרשה ואת בעשתרה ואת מגרשה ערים שתים׃
 
‮82 וממטה יששכר את קשיון ואת מגרשה את דברת ואת מגרשה׃
 
‮92 את ירמות ואת מגרשה את עין גנים ואת מגרשה ערים ארבע׃
 
‮03 וממטה אשר את משאל ואת מגרשה את עבדון ואת מגרשה׃
 
‮13 את חלקת ואת מגרשה ואת רחב ואת מגרשה ערים ארבע׃
 
‮23 וממטה נפתלי את עיר מקלט הרצח את קדש בגליל ואת מגרשה ואת חמת דאר ואת מגרשה ואת קרתן ואת מגרשה ערים שלש׃
 
‮33 כל ערי הגרשני למשפחתם שלש עשרה עיר ומגרשיהן׃
 
‮43 ולמשפחות בני מררי הלוים הנותרים מאת מטה זבולן את יקנעם ואת מגרשה את קרתה ואת מגרשה׃
 
‮53 את דמנה ואת מגרשה את נהלל ואת מגרשה ערים ארבע׃
 
‮63 וממטה ראובן את בצר ואת מגרשה ואת יהצה ואת מגרשה׃
 
‮73 את קדמות ואת מגרשה ואת מיפעת ואת מגרשה ערים ארבע׃
 
‮83 וממטה גד את עיר מקלט הרצח את רמת בגלעד ואת מגרשה ואת מחנים ואת מגרשה׃
 
‮93 את חשבון ואת מגרשה את יעזר ואת מגרשה כל ערים ארבע׃
 
‮04 כל הערים לבני מררי למשפחתם הנותרים ממשפחות הלוים ויהי גורלם ערים שתים עשרה׃
 
‮14 כל ערי הלוים בתוך אחזת בני ישראל ערים ארבעים ושמנה ומגרשיהן׃
 
‮24 תהיינה הערים האלה עיר עיר ומגרשיה סביבתיה כן לכל הערים האלה׃
 
‮34 ויתן יהוה לישראל את כל הארץ אשר נשבע לתת לאבותם וירשוה וישבו בה׃
 
‮44 וינח יהוה להם מסביב ככל אשר נשבע לאבותם ולא עמד איש בפניהם מכל איביהם את כל איביהם נתן יהוה בידם׃
 
‮54 לא נפל דבר מכל הדבר הטוב אשר דבר יהוה אל בית ישראל הכל בא׃
 
 

  [ הקודם ] 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | [ הבא ]