Bible-Server.org  
 
 
הַלְלוּ אֶת־יְהוָה כָּל־גֹּויִם׃      
תהילים 117:1       
 
הקלידו מילות מפתח   match
 ו מצא מילות מפתח ב...

Home Page
בראשית
שמות
ויקרא
במדבר
דברים
יהושע
שופטים
שמואל א
שמואל ב
מלכים א
מלכים ב
ישעיהו
ירמיהו
יחזקאל
הושע
יואל
עמוס
עבדיה
יונה
מיכה
נחום
חבקוק
צפניה
חגי
זכריה
מלאכי
תהילים
משלי
איוב
שיר השירים
רות
איכה
קהלת
אסתר
דניאל
עזרא
נחמיה
דברי הימים א
דברי הימים ב
הבשורה על-פי מתי
הבשורה על-פי מרקוס
הבשורה על-פי לוקס
הבשורה על-פי יוחנן
מעשי השליחים
אל-הרומיים
אל-הקורנתים‮ ‬א 
אל-הקורנתים‮ ‬ב
אל-הגלטים
אל-האפסיים
אל-הפיליפיים
אל-הקולוסים
תסלוניקים‮ ‬א
תסלוניקים‮ ‬ב
טימותיוס‮ ‬א
טימותיוס‮ ‬ב
אל-טיטוס
אל-פילימון
אל-העברים
אגרת יעקב
פטרוס‮ ‬א
פטרוס‮ ‬ב
יוחנן‮ ‬א
יוחנן‮ ‬ב
יוחנן‮ ‬ג
אגרת יהודה
חזון יוחנן
 
 

 
 
translate into
אל-הגלטים פרק1
 
‮1 פולוס השליח לא מבני אדם ולא על ידי בן אדם כי אם על ידי ישוע המשיח ואלהים האב אשר העירו מן המתים׃
 
‮2 וכל האחים אשר עמדי אל הקהלות אשר בגלטיא׃
 
‮3 חסד לכם ושלום מאת האלהים אבינו ומאת אדנינו ישוע המשיח׃
 
‮4 אשר נתן את נפשו בעד חטאתינו לחלצנו מן העולם הרע הזה כרצון אלהינו אבינו׃
 
‮5 אשר לו הכבוד לעולמי עולמים אמן׃
 
‮6 תמה אני כי סרתם מהר מאחרי הקרא אתכם בחסד המשיח אל בשורה זרה׃
 
‮7 והיא איננה אחרת רק שיש אנשים העכרים אתכם וחפצים להפך את בשורת המשיח׃
 
‮8 אבל גם אנחנו או מלאך מן השמים אם יבוא לבשר אתכם בשורה מבלעדי זאת אשר בשרנו אתכם חרם יהיה׃
 
‮9 כמו שאמרנו כבר כן אמר עתה עוד הפעם איש כי יבשר אתכם בשורה מבלעדי אשר קבלתם חרם יהיה׃
 
‮01 ועתה המתרצה אנכי אל בני אדם אם אל האלהים או המבקש אנכי למצא חן בעיני בני אדם כי במצאי חן בעיני בני אדם לא אהיה עוד עבד המשיח׃
 
‮11 אבל מודיע אני אתכם אחי כי הבשורה אשר בשרתי לא לפי דרך אדם היא׃
 
‮21 כי גם אנכי לא קבלתיה מאדם ולא למדוני אתה כי אם בחזיון ישוע המשיח׃
 
‮31 כי הלא שמעתם את דרכי אשר התהלכתי מלפנים בין היהודים ואת אשר רדפתי על יתר את עדת אלהים ואבדתיה׃
 
‮41 ואהי הולך וחזק בדת היהודית על רבים מבני גילי בעמי בקנאתי הגדולה לקבלות אבותי׃
 
‮51 אך כאשר היה רצון האלהים אשר הבדיל אתי מרחם אמי ויקראני בחסדו׃
 
‮61 לגלות בי את בנו שאבשרנו בגוים מיד לא נועצתי עם בשר ודם׃
 
‮71 גם לא עליתי ירושלים אל אשר היו שליחים לפני כי אם הלכתי לערב ומשם שבתי אל דמשק׃
 
‮81 אחרי כן מקץ שלש שנים עליתי ירושלים לראות את כיפא ואשב עמו חמשה עשר יום׃
 
‮91 ואחר מן השליחים לא ראיתי זולתי את יעקב אחי אדנינו׃
 
‮02 ואשר אני כתב אליכם הנה נגד האלהים כי לא אכזב׃
 
‮12 אחרי כן באתי אל גלילות סוריא וקיליקיא׃
 
‮22 אבל קהלות יהודה אשר במשיח הנה לא ידעו את פני׃
 
‮32 רק זאת בלבד שמעו כי האיש ההוא אשר היה רדף אתנו מאז עתה הוא מבשר את האמונה אשר האבידה מלפנים׃
 
‮42 ויהללו בי את האלהים׃
 
 

  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | [ הבא ]