Bible-Server.org  
 
 
הַלְלוּ אֶת־יְהוָה כָּל־גֹּויִם׃      
תהילים 117:1       
 
הקלידו מילות מפתח   match
 ו מצא מילות מפתח ב...

Home Page
בראשית
שמות
ויקרא
במדבר
דברים
יהושע
שופטים
שמואל א
שמואל ב
מלכים א
מלכים ב
ישעיהו
ירמיהו
יחזקאל
הושע
יואל
עמוס
עבדיה
יונה
מיכה
נחום
חבקוק
צפניה
חגי
זכריה
מלאכי
תהילים
משלי
איוב
שיר השירים
רות
איכה
קהלת
אסתר
דניאל
עזרא
נחמיה
דברי הימים א
דברי הימים ב
הבשורה על-פי מתי
הבשורה על-פי מרקוס
הבשורה על-פי לוקס
הבשורה על-פי יוחנן
מעשי השליחים
אל-הרומיים
אל-הקורנתים‮ ‬א 
אל-הקורנתים‮ ‬ב
אל-הגלטים
אל-האפסיים
אל-הפיליפיים
אל-הקולוסים
תסלוניקים‮ ‬א
תסלוניקים‮ ‬ב
טימותיוס‮ ‬א
טימותיוס‮ ‬ב
אל-טיטוס
אל-פילימון
אל-העברים
אגרת יעקב
פטרוס‮ ‬א
פטרוס‮ ‬ב
יוחנן‮ ‬א
יוחנן‮ ‬ב
יוחנן‮ ‬ג
אגרת יהודה
חזון יוחנן
 
 

 
 
translate into
במדבר פרק1
 
‮1 וידבר יהוה אל משה במדבר סיני באהל מועד באחד לחדש השני בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים לאמר׃
 
‮2 שאו את ראש כל עדת בני ישראל למשפחתם לבית אבתם במספר שמות כל זכר לגלגלתם׃
 
‮3 מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא בישראל תפקדו אתם לצבאתם אתה ואהרן׃
 
‮4 ואתכם יהיו איש איש למטה איש ראש לבית אבתיו הוא׃
 
‮5 ואלה שמות האנשים אשר יעמדו אתכם לראובן אליצור בן שדיאור׃
 
‮6 לשמעון שלמיאל בן צורישדי׃
 
‮7 ליהודה נחשון בן עמינדב׃
 
‮8 ליששכר נתנאל בן צוער׃
 
‮9 לזבולן אליאב בן חלן׃
 
‮01 לבני יוסף לאפרים אלישמע בן עמיהוד למנשה גמליאל בן פדהצור׃
 
‮11 לבנימן אבידן בן גדעני׃
 
‮21 לדן אחיעזר בן עמישדי׃
 
‮31 לאשר פגעיאל בן עכרן׃
 
‮41 לגד אליסף בן דעואל׃
 
‮51 לנפתלי אחירע בן עינן׃
 
‮61 אלה קריאי העדה נשיאי מטות אבותם ראשי אלפי ישראל הם׃
 
‮71 ויקח משה ואהרן את האנשים האלה אשר נקבו בשמות׃
 
‮81 ואת כל העדה הקהילו באחד לחדש השני ויתילדו על משפחתם לבית אבתם במספר שמות מבן עשרים שנה ומעלה לגלגלתם׃
 
‮91 כאשר צוה יהוה את משה ויפקדם במדבר סיני׃
 
‮02 ויהיו בני ראובן בכר ישראל תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמות לגלגלתם כל זכר מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא׃
 
‮12 פקדיהם למטה ראובן ששה וארבעים אלף וחמש מאות׃
 
‮22 לבני שמעון תולדתם למשפחתם לבית אבתם פקדיו במספר שמות לגלגלתם כל זכר מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא׃
 
‮32 פקדיהם למטה שמעון תשעה וחמשים אלף ושלש מאות׃
 
‮42 לבני גד תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמות מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא׃
 
‮52 פקדיהם למטה גד חמשה וארבעים אלף ושש מאות וחמשים׃
 
‮62 לבני יהודה תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא׃
 
‮72 פקדיהם למטה יהודה ארבעה ושבעים אלף ושש מאות׃
 
‮82 לבני יששכר תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא׃
 
‮92 פקדיהם למטה יששכר ארבעה וחמשים אלף וארבע מאות׃
 
‮03 לבני זבולן תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא׃
 
‮13 פקדיהם למטה זבולן שבעה וחמשים אלף וארבע מאות׃
 
‮23 לבני יוסף לבני אפרים תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא׃
 
‮33 פקדיהם למטה אפרים ארבעים אלף וחמש מאות׃
 
‮43 לבני מנשה תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמות מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא׃
 
‮53 פקדיהם למטה מנשה שנים ושלשים אלף ומאתים׃
 
‮63 לבני בנימן תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא׃
 
‮73 פקדיהם למטה בנימן חמשה ושלשים אלף וארבע מאות׃
 
‮83 לבני דן תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא׃
 
‮93 פקדיהם למטה דן שנים וששים אלף ושבע מאות׃
 
‮04 לבני אשר תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא׃
 
‮14 פקדיהם למטה אשר אחד וארבעים אלף וחמש מאות׃
 
‮24 בני נפתלי תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא׃
 
‮34 פקדיהם למטה נפתלי שלשה וחמשים אלף וארבע מאות׃
 
‮44 אלה הפקדים אשר פקד משה ואהרן ונשיאי ישראל שנים עשר איש איש אחד לבית אבתיו היו׃
 
‮54 ויהיו כל פקודי בני ישראל לבית אבתם מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא בישראל׃
 
‮64 ויהיו כל הפקדים שש מאות אלף ושלשת אלפים וחמש מאות וחמשים׃
 
‮74 והלוים למטה אבתם לא התפקדו בתוכם׃
 
‮84 וידבר יהוה אל משה לאמר׃
 
‮94 אך את מטה לוי לא תפקד ואת ראשם לא תשא בתוך בני ישראל׃
 
‮05 ואתה הפקד את הלוים על משכן העדת ועל כל כליו ועל כל אשר לו המה ישאו את המשכן ואת כל כליו והם ישרתהו וסביב למשכן יחנו׃
 
‮15 ובנסע המשכן יורידו אתו הלוים ובחנת המשכן יקימו אתו הלוים והזר הקרב יומת׃
 
‮25 וחנו בני ישראל איש על מחנהו ואיש על דגלו לצבאתם׃
 
‮35 והלוים יחנו סביב למשכן העדת ולא יהיה קצף על עדת בני ישראל ושמרו הלוים את משמרת משכן העדות׃
 
‮45 ויעשו בני ישראל ככל אשר צוה יהוה את משה כן עשו׃
 
 

  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | [ הבא ]