Bible-Server.org  
 
 
הַלְלוּ אֶת־יְהוָה כָּל־גֹּויִם׃      
תהילים 117:1       
 
הקלידו מילות מפתח   match
 ו מצא מילות מפתח ב...

Home Page
בראשית
שמות
ויקרא
במדבר
דברים
יהושע
שופטים
שמואל א
שמואל ב
מלכים א
מלכים ב
ישעיהו
ירמיהו
יחזקאל
הושע
יואל
עמוס
עבדיה
יונה
מיכה
נחום
חבקוק
צפניה
חגי
זכריה
מלאכי
תהילים
משלי
איוב
שיר השירים
רות
איכה
קהלת
אסתר
דניאל
עזרא
נחמיה
דברי הימים א
דברי הימים ב
הבשורה על-פי מתי
הבשורה על-פי מרקוס
הבשורה על-פי לוקס
הבשורה על-פי יוחנן
מעשי השליחים
אל-הרומיים
אל-הקורנתים‮ ‬א 
אל-הקורנתים‮ ‬ב
אל-הגלטים
אל-האפסיים
אל-הפיליפיים
אל-הקולוסים
תסלוניקים‮ ‬א
תסלוניקים‮ ‬ב
טימותיוס‮ ‬א
טימותיוס‮ ‬ב
אל-טיטוס
אל-פילימון
אל-העברים
אגרת יעקב
פטרוס‮ ‬א
פטרוס‮ ‬ב
יוחנן‮ ‬א
יוחנן‮ ‬ב
יוחנן‮ ‬ג
אגרת יהודה
חזון יוחנן
 
 

 
 
translate into
טימותיוס‮ ‬א פרק1
 
‮1 פולוס שליח ישוע המשיח כמצות האלהים מושיענו והאדון ישוע המשיח תקותנו׃
 
‮2 אל טימותיוס בנו האמתי באמונה חסד ורחמים ושלום מאת אלהים אבינו והמשיח ישוע אדנינו׃
 
‮3 הנה בלכתי למקדוניא בקשתי ממך לשבת באפסוס למען תזהיר מקצת אנשים שלא יורו תורה זרה׃
 
‮4 ולא ישימו לבם להגדות וללמודי תולדות אין קץ המביאים יותר לשאלות מלבנות בית אלהים באמונה׃
 
‮5 כי תכלית המצוה היא האהבה בלב טהור וברוח טובה ובאמונה לא צבועה׃
 
‮6 יש אשר תעו ממנה ויפנו אחרי למודי תהו׃
 
‮7 בחשבם להיות מורי תורה ואינם מבינים מה הם אמרים ומה הם מחליטים׃
 
‮8 אבל ידענו כי התורה טובה היא אם יתנהג בה האדם כתורה׃
 
‮9 בדעתו זאת כי חק לא הושם בעבור הצדיק אלא בעבור הסוררים והמרדים הרשעים והחטאים עשי זמה ונבלה מכי אב ומכי אם ומרצחים׃
 
‮01 וזנים ושכבים את זכר וגנבי נפש וכזבים ונשבעים לשקר וכל מעשה הפך מן הלקח הבריא׃
 
‮11 כפי בשורת כבוד האל המברך אשר פקדה עלי׃
 
‮21 והנני מודה לישוע המשיח אדנינו המאזרני חיל כי חשבני נאמן וישימני למשרת לו׃
 
‮31 אתי אשר מלפנים הייתי מגדף ומרדף ומחרף אבל רחמתי כי עשיתי מבלי דעת באין אמונה׃
 
‮41 ויגדל עלי במאד מאד חסד אדנינו עם האמונה והאהבה במשיח ישוע׃
 
‮51 נאמן הדבר וראוי להתקבל על כל כי המשיח ישוע בא לעולם להושיע את החטאים אשר אנכי הגדול בהם׃
 
‮61 ובעבור זאת רחמתי למען אשר יראה ישוע המשיח בי בראשונה את כל ארך רוחו להיותי למופת לכל אשר יבאו להאמין בו לחיי עולם׃
 
‮71 ולמלך עולמים לאלהים הקים לעד והנעלם מעין והחכם לבדו לו הכבוד וההדר לעולמי עולמים אמן׃
 
‮81 את המצוה הזאת אני מצוך בני טימותיוס כפי הנבואות הקדמות עליך שתלחם לפיהן המלחמה הטובה׃
 
‮91 לאחז באמונה וברוח הטובה אשר יש מאסים בה ותשבר אנית אמונתם׃
 
‮02 ומהם הומניוס ואלכסנדר אשר מסרתים לשטן למען יוסרו לבלתי גדף עוד׃
 
 

  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | [ הבא ]