Bible-Server.org  
 
 
הַלְלוּ אֶת־יְהוָה כָּל־גֹּויִם׃      
תהילים 117:1       
 
הקלידו מילות מפתח   match
 ו מצא מילות מפתח ב...

Home Page
בראשית
שמות
ויקרא
במדבר
דברים
יהושע
שופטים
שמואל א
שמואל ב
מלכים א
מלכים ב
ישעיהו
ירמיהו
יחזקאל
הושע
יואל
עמוס
עבדיה
יונה
מיכה
נחום
חבקוק
צפניה
חגי
זכריה
מלאכי
תהילים
משלי
איוב
שיר השירים
רות
איכה
קהלת
אסתר
דניאל
עזרא
נחמיה
דברי הימים א
דברי הימים ב
הבשורה על-פי מתי
הבשורה על-פי מרקוס
הבשורה על-פי לוקס
הבשורה על-פי יוחנן
מעשי השליחים
אל-הרומיים
אל-הקורנתים‮ ‬א 
אל-הקורנתים‮ ‬ב
אל-הגלטים
אל-האפסיים
אל-הפיליפיים
אל-הקולוסים
תסלוניקים‮ ‬א
תסלוניקים‮ ‬ב
טימותיוס‮ ‬א
טימותיוס‮ ‬ב
אל-טיטוס
אל-פילימון
אל-העברים
אגרת יעקב
פטרוס‮ ‬א
פטרוס‮ ‬ב
יוחנן‮ ‬א
יוחנן‮ ‬ב
יוחנן‮ ‬ג
אגרת יהודה
חזון יוחנן
 
 

 
 
translate into
יהושע פרק19
 
‮1 ויצא הגורל השני לשמעון למטה בני שמעון למשפחותם ויהי נחלתם בתוך נחלת בני יהודה׃
 
‮2 ויהי להם בנחלתם באר שבע ושבע ומולדה׃
 
‮3 וחצר שועל ובלה ועצם׃
 
‮4 ואלתולד ובתול וחרמה׃
 
‮5 וצקלג ובית המרכבות וחצר סוסה׃
 
‮6 ובית לבאות ושרוחן ערים שלש עשרה וחצריהן׃
 
‮7 עין רמון ועתר ועשן ערים ארבע וחצריהן׃
 
‮8 וכל החצרים אשר סביבות הערים האלה עד בעלת באר ראמת נגב זאת נחלת מטה בני שמעון למשפחתם׃
 
‮9 מחבל בני יהודה נחלת בני שמעון כי היה חלק בני יהודה רב מהם וינחלו בני שמעון בתוך נחלתם׃
 
‮01 ויעל הגורל השלישי לבני זבולן למשפחתם ויהי גבול נחלתם עד שריד׃
 
‮11 ועלה גבולם לימה ומרעלה ופגע בדבשת ופגע אל הנחל אשר על פני יקנעם׃
 
‮21 ושב משריד קדמה מזרח השמש על גבול כסלת תבר ויצא אל הדברת ועלה יפיע׃
 
‮31 ומשם עבר קדמה מזרחה גתה חפר עתה קצין ויצא רמון המתאר הנעה׃
 
‮41 ונסב אתו הגבול מצפון חנתן והיו תצאתיו גי יפתח אל׃
 
‮51 וקטת ונהלל ושמרון וידאלה ובית לחם ערים שתים עשרה וחצריהן׃
 
‮61 זאת נחלת בני זבולן למשפחותם הערים האלה וחצריהן׃
 
‮71 ליששכר יצא הגורל הרביעי לבני יששכר למשפחותם׃
 
‮81 ויהי גבולם יזרעאלה והכסולת ושונם׃
 
‮91 וחפרים ושיאן ואנחרת׃
 
‮02 והרבית וקשיון ואבץ׃
 
‮12 ורמת ועין גנים ועין חדה ובית פצץ׃
 
‮22 ופגע הגבול בתבור ושחצומה ובית שמש והיו תצאות גבולם הירדן ערים שש עשרה וחצריהן׃
 
‮32 זאת נחלת מטה בני יששכר למשפחתם הערים וחצריהן׃
 
‮42 ויצא הגורל החמישי למטה בני אשר למשפחותם׃
 
‮52 ויהי גבולם חלקת וחלי ובטן ואכשף׃
 
‮62 ואלמלך ועמעד ומשאל ופגע בכרמל הימה ובשיחור לבנת׃
 
‮72 ושב מזרח השמש בית דגן ופגע בזבלון ובגי יפתח אל צפונה בית העמק ונעיאל ויצא אל כבול משמאל׃
 
‮82 ועברן ורחב וחמון וקנה עד צידון רבה׃
 
‮92 ושב הגבול הרמה ועד עיר מבצר צר ושב הגבול חסה ויהיו תצאתיו הימה מחבל אכזיבה׃
 
‮03 ועמה ואפק ורחב ערים עשרים ושתים וחצריהן׃
 
‮13 זאת נחלת מטה בני אשר למשפחתם הערים האלה וחצריהן׃
 
‮23 לבני נפתלי יצא הגורל הששי לבני נפתלי למשפחתם׃
 
‮33 ויהי גבולם מחלף מאלון בצעננים ואדמי הנקב ויבנאל עד לקום ויהי תצאתיו הירדן׃
 
‮43 ושב הגבול ימה אזנות תבור ויצא משם חוקקה ופגע בזבלון מנגב ובאשר פגע מים וביהודה הירדן מזרח השמש׃
 
‮53 וערי מבצר הצדים צר וחמת רקת וכנרת׃
 
‮63 ואדמה והרמה וחצור׃
 
‮73 וקדש ואדרעי ועין חצור׃
 
‮83 ויראון ומגדל אל חרם ובית ענת ובית שמש ערים תשע עשרה וחצריהן׃
 
‮93 זאת נחלת מטה בני נפתלי למשפחתם הערים וחצריהן׃
 
‮04 למטה בני דן למשפחתם יצא הגורל השביעי׃
 
‮14 ויהי גבול נחלתם צרעה ואשתאול ועיר שמש׃
 
‮24 ושעלבין ואילון ויתלה׃
 
‮34 ואילון ותמנתה ועקרון׃
 
‮44 ואלתקה וגבתון ובעלת׃
 
‮54 ויהד ובני ברק וגת רמון׃
 
‮64 ומי הירקון והרקון עם הגבול מול יפו׃
 
‮74 ויצא גבול בני דן מהם ויעלו בני דן וילחמו עם לשם וילכדו אותה ויכו אותה לפי חרב וירשו אותה וישבו בה ויקראו ללשם דן כשם דן אביהם׃
 
‮84 זאת נחלת מטה בני דן למשפחתם הערים האלה וחצריהן׃
 
‮94 ויכלו לנחל את הארץ לגבולתיה ויתנו בני ישראל נחלה ליהושע בן נון בתוכם׃
 
‮05 על פי יהוה נתנו לו את העיר אשר שאל את תמנת סרח בהר אפרים ויבנה את העיר וישב בה׃
 
‮15 אלה הנחלת אשר נחלו אלעזר הכהן ויהושע בן נון וראשי האבות למטות בני ישראל בגורל בשלה לפני יהוה פתח אהל מועד ויכלו מחלק את הארץ׃
 
 

  [ הקודם ] 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | [ הבא ]