Bible-Server.org  
 
 
הַלְלוּ אֶת־יְהוָה כָּל־גֹּויִם׃      
תהילים 117:1       
 
הקלידו מילות מפתח   match
 ו מצא מילות מפתח ב...

Home Page
בראשית
שמות
ויקרא
במדבר
דברים
יהושע
שופטים
שמואל א
שמואל ב
מלכים א
מלכים ב
ישעיהו
ירמיהו
יחזקאל
הושע
יואל
עמוס
עבדיה
יונה
מיכה
נחום
חבקוק
צפניה
חגי
זכריה
מלאכי
תהילים
משלי
איוב
שיר השירים
רות
איכה
קהלת
אסתר
דניאל
עזרא
נחמיה
דברי הימים א
דברי הימים ב
הבשורה על-פי מתי
הבשורה על-פי מרקוס
הבשורה על-פי לוקס
הבשורה על-פי יוחנן
מעשי השליחים
אל-הרומיים
אל-הקורנתים‮ ‬א 
אל-הקורנתים‮ ‬ב
אל-הגלטים
אל-האפסיים
אל-הפיליפיים
אל-הקולוסים
תסלוניקים‮ ‬א
תסלוניקים‮ ‬ב
טימותיוס‮ ‬א
טימותיוס‮ ‬ב
אל-טיטוס
אל-פילימון
אל-העברים
אגרת יעקב
פטרוס‮ ‬א
פטרוס‮ ‬ב
יוחנן‮ ‬א
יוחנן‮ ‬ב
יוחנן‮ ‬ג
אגרת יהודה
חזון יוחנן
 
 

 
 
translate into
ישעיהו פרק1
 
‮1 חזון ישעיהו בן אמוץ אשר חזה על יהודה וירושלם בימי עזיהו יותם אחז יחזקיהו מלכי יהודה׃
 
‮2 שמעו שמים והאזיני ארץ כי יהוה דבר בנים גדלתי ורוממתי והם פשעו בי׃
 
‮3 ידע שור קנהו וחמור אבוס בעליו ישראל לא ידע עמי לא התבונן׃
 
‮4 הוי גוי חטא עם כבד עון זרע מרעים בנים משחיתים עזבו את יהוה נאצו את קדוש ישראל נזרו אחור׃
 
‮5 על מה תכו עוד תוסיפו סרה כל ראש לחלי וכל לבב דוי׃
 
‮6 מכף רגל ועד ראש אין בו מתם פצע וחבורה ומכה טריה לא זרו ולא חבשו ולא רככה בשמן׃
 
‮7 ארצכם שממה עריכם שרפות אש אדמתכם לנגדכם זרים אכלים אתה ושממה כמהפכת זרים׃
 
‮8 ונותרה בת ציון כסכה בכרם כמלונה במקשה כעיר נצורה׃
 
‮9 לולי יהוה צבאות הותיר לנו שריד כמעט כסדם היינו לעמרה דמינו׃
 
‮01 שמעו דבר יהוה קציני סדם האזינו תורת אלהינו עם עמרה׃
 
‮11 למה לי רב זבחיכם יאמר יהוה שבעתי עלות אילים וחלב מריאים ודם פרים וכבשים ועתודים לא חפצתי׃
 
‮21 כי תבאו לראות פני מי בקש זאת מידכם רמס חצרי׃
 
‮31 לא תוסיפו הביא מנחת שוא קטרת תועבה היא לי חדש ושבת קרא מקרא לא אוכל און ועצרה׃
 
‮41 חדשיכם ומועדיכם שנאה נפשי היו עלי לטרח נלאיתי נשא׃
 
‮51 ובפרשכם כפיכם אעלים עיני מכם גם כי תרבו תפלה אינני שמע ידיכם דמים מלאו׃
 
‮61 רחצו הזכו הסירו רע מעלליכם מנגד עיני חדלו הרע׃
 
‮71 למדו היטב דרשו משפט אשרו חמוץ שפטו יתום ריבו אלמנה׃
 
‮81 לכו נא ונוכחה יאמר יהוה אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו אם יאדימו כתולע כצמר יהיו׃
 
‮91 אם תאבו ושמעתם טוב הארץ תאכלו׃
 
‮02 ואם תמאנו ומריתם חרב תאכלו כי פי יהוה דבר׃
 
‮12 איכה היתה לזונה קריה נאמנה מלאתי משפט צדק ילין בה ועתה מרצחים׃
 
‮22 כספך היה לסיגים סבאך מהול במים׃
 
‮32 שריך סוררים וחברי גנבים כלו אהב שחד ורדף שלמנים יתום לא ישפטו וריב אלמנה לא יבוא אליהם׃
 
‮42 לכן נאם האדון יהוה צבאות אביר ישראל הוי אנחם מצרי ואנקמה מאויבי׃
 
‮52 ואשיבה ידי עליך ואצרף כבר סיגיך ואסירה כל בדיליך׃
 
‮62 ואשיבה שפטיך כבראשנה ויעציך כבתחלה אחרי כן יקרא לך עיר הצדק קריה נאמנה׃
 
‮72 ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה׃
 
‮82 ושבר פשעים וחטאים יחדו ועזבי יהוה יכלו׃
 
‮92 כי יבשו מאילים אשר חמדתם ותחפרו מהגנות אשר בחרתם׃
 
‮03 כי תהיו כאלה נבלת עלה וכגנה אשר מים אין לה׃
 
‮13 והיה החסן לנערת ופעלו לניצוץ ובערו שניהם יחדו ואין מכבה׃
 
 

  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | [ הבא ]