Bible-Server.org  
 
 
הַלְלוּ אֶת־יְהוָה כָּל־גֹּויִם׃      
תהילים 117:1       
 
הקלידו מילות מפתח   match
 ו מצא מילות מפתח ב...

Home Page
בראשית
שמות
ויקרא
במדבר
דברים
יהושע
שופטים
שמואל א
שמואל ב
מלכים א
מלכים ב
ישעיהו
ירמיהו
יחזקאל
הושע
יואל
עמוס
עבדיה
יונה
מיכה
נחום
חבקוק
צפניה
חגי
זכריה
מלאכי
תהילים
משלי
איוב
שיר השירים
רות
איכה
קהלת
אסתר
דניאל
עזרא
נחמיה
דברי הימים א
דברי הימים ב
הבשורה על-פי מתי
הבשורה על-פי מרקוס
הבשורה על-פי לוקס
הבשורה על-פי יוחנן
מעשי השליחים
אל-הרומיים
אל-הקורנתים‮ ‬א 
אל-הקורנתים‮ ‬ב
אל-הגלטים
אל-האפסיים
אל-הפיליפיים
אל-הקולוסים
תסלוניקים‮ ‬א
תסלוניקים‮ ‬ב
טימותיוס‮ ‬א
טימותיוס‮ ‬ב
אל-טיטוס
אל-פילימון
אל-העברים
אגרת יעקב
פטרוס‮ ‬א
פטרוס‮ ‬ב
יוחנן‮ ‬א
יוחנן‮ ‬ב
יוחנן‮ ‬ג
אגרת יהודה
חזון יוחנן
 
 

 
 
translate into
אל-האפסיים פרק1
 
‮1 פולוס שליח ישוע המשיח ברצון אלהים אל הקדשים הנמצאים באפסוס ומאמינים במשיח ישוע׃
 
‮2 חסד לכם ושלום מאת האלהים אבינו ואדנינו ישוע המשיח׃
 
‮3 ברוך הוא האלהים ואבי אדנינו ישוע המשיח אשר ברכנו בכל ברכת רוח במרומים במשיח׃
 
‮4 כאשר בחר אתנו בו לפני מוסדות תבל להיות קדשים ותמימים לפניו באהבה׃
 
‮5 יעדנו לו לבנים על ידי ישוע המשיח כחפץ רצונו׃
 
‮6 לתהלת כבוד חסדו אשר נתן אתנו בידידו׃
 
‮7 אשר בו לנו הפדיום בדמו וסליחת הפשעים כרב חסדו׃
 
‮8 אשר השפיעו עלינו בכל חכמה והשכל׃
 
‮9 והודיענו את סוד רצונו כעצתו היעוצה בו׃
 
‮01 על דבר הנהגתו במלאת העתים לקבץ את הכל תחת המשיח הן מה שבשמים הן מה שבארץ׃
 
‮11 אשר גם לקחנו בו נחלתנו אנחנו המיעדים לה מאז במחשבת פעל הכל כעצת חפצו׃
 
‮21 להיותנו לתהלת כבודו אנחנו אשר יחלנו אל המשיח מאז׃
 
‮31 ואשר גם אתם נטועים בו אחרי שמעכם דבר האמת את בשורת ישועתכם ואשר בו כשהאמנתם גם נחתמתם ברוח ההבטחה רוח הקדש׃
 
‮41 כי זה ערבון ירשתנו לפדות לו עם סגלה לתהלת כבודו׃
 
‮51 בעבור זאת גם אנכי אחרי שמעי אמונתכם באדנינו ישוע והאהבה אשר אהבתם את כל הקדשים׃
 
‮61 לא אחדל מהודות בעבורכם בהזכירי אתכם בתפלתי׃
 
‮71 כי יתן לכם אלהי אדנינו ישוע המשיח אבי הכבוד את רוח החכמה והחזון לדעת אתו׃
 
‮81 ויאר עיני לבבכם למען תדעו אי זו היא תוחלת קריאתו ואי זה הוא עשר כבוד נחלתו בקדשים׃
 
‮91 ואי זה הוא יתרון גדלת גבורתו בנו המאמינים כפי פעלת עצת כחו׃
 
‮02 אשר פעל במשיח בהעיר אתו מן המתים ויושיבנו לימינו במרומים׃
 
‮12 ממעל לכל שררה ושלטן וגבורה וממשלה וכל הנקרא בשם לא לבד בעולם הזה כי אם גם בעולם הבא׃
 
‮22 וישת כל תחת רגליו ויתן אתו לראש על הכל אל העדה׃
 
‮32 אשר היא גופו מלוא הממלא את הכל בכל׃
 
 

  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | [ הבא ]