Bible-Server.org  
 
 
הַלְלוּ אֶת־יְהוָה כָּל־גֹּויִם׃      
תהילים 117:1       
 
הקלידו מילות מפתח   match
 ו מצא מילות מפתח ב...

Home Page
בראשית
שמות
ויקרא
במדבר
דברים
יהושע
שופטים
שמואל א
שמואל ב
מלכים א
מלכים ב
ישעיהו
ירמיהו
יחזקאל
הושע
יואל
עמוס
עבדיה
יונה
מיכה
נחום
חבקוק
צפניה
חגי
זכריה
מלאכי
תהילים
משלי
איוב
שיר השירים
רות
איכה
קהלת
אסתר
דניאל
עזרא
נחמיה
דברי הימים א
דברי הימים ב
הבשורה על-פי מתי
הבשורה על-פי מרקוס
הבשורה על-פי לוקס
הבשורה על-פי יוחנן
מעשי השליחים
אל-הרומיים
אל-הקורנתים‮ ‬א 
אל-הקורנתים‮ ‬ב
אל-הגלטים
אל-האפסיים
אל-הפיליפיים
אל-הקולוסים
תסלוניקים‮ ‬א
תסלוניקים‮ ‬ב
טימותיוס‮ ‬א
טימותיוס‮ ‬ב
אל-טיטוס
אל-פילימון
אל-העברים
אגרת יעקב
פטרוס‮ ‬א
פטרוס‮ ‬ב
יוחנן‮ ‬א
יוחנן‮ ‬ב
יוחנן‮ ‬ג
אגרת יהודה
חזון יוחנן
 
 

 
 
translate into
אל-הפיליפיים פרק1
 
‮1 פולוס וטימותיוס עבדי המשיח ישוע אל כל הקדשים במשיח ישוע אשר הם בפילפי עם הפקידים והשמשים׃
 
‮2 חסד לכם ושלום מאת האלהים אבינו ואדנינו ישוע המשיח׃
 
‮3 אודה לאלהי מדי זכרי אתכם׃
 
‮4 ותמיד בכל תפלותי אתחנן בשמחה בעד כלכם׃
 
‮5 על התחברותכם אל הבשורה למן היום הראשון ועד הנה׃
 
‮6 ובטח אני כי המתחיל בכם המעשה הטוב גם יגמרנו עד יום ישוע המשיח׃
 
‮7 כאשר ראוי לי לחשב ככה על כלכם בעבור שאתי אתכם בלבבי במוסרי ובהצדיקי ובחזקי את הבשורה באשר כלכם חברי בחסד׃
 
‮8 כי האלהים לי לעד אשר לכלכם נכספתי באהבת ישוע המשיח׃
 
‮9 ועל זאת מתפלל אנכי כי תרבה ותגדל אהבתכם בהשכל ובכל דעת׃
 
‮01 למען תבחנו את המבחרות והייתם זכים ובלי מכשול עד יום המשיח׃
 
‮11 מלאים פרי הצדקה על ידי ישוע המשיח לכבוד אלהים ותהלתו׃
 
‮21 והנני מודיע אתכם אחי כי אשר מצאתני היתה אך ליתרון הבשורה׃
 
‮31 עד אשר נגלו מוסרותי במשיח בכל שער המלך ולכל הנשארים׃
 
‮41 ורב האחים באדנינו הוסיפו אמץ במוסרותי והתחזקו יותר בלבבם לדבר את הדבר בלי פחד׃
 
‮51 הן יש מגידים את המשיח מקנאה וריב ויש מגידים בכונה טובה׃
 
‮61 אלה ממריבה מגידים את המשיח לא בלב טהור כי חשבים להוסיף צרה על מוסרי׃
 
‮71 ואלה מאהבה באשר הם ידעים כי נתון אנכי להצדיק את הבשורה׃
 
‮81 אך מה בכך הלא בכל אופן אם בעלילה או באמת יגד המשיח ואני הנני שמח בזאת וגם אשמח׃
 
‮91 כי יודע אני שתהיה לי זאת לישועה בתפלתכם ובעזרת רוח ישוע המשיח׃
 
‮02 ואוחיל ואקוה שלא אבוש בכל דבר כי אם בכל בטחון כאשר מאז כן גם עתה יתגדל המשיח בגופי אם בחיי אם במותי׃
 
‮12 כי המשיח הוא חיי והמות רוח לי׃
 
‮22 אולם אם לחיות בבשר עוד יוסיף לי פרי עמלי אין לי להגיד במה אבחר׃
 
‮32 כי משוך אני מן השנים נפשי אותה להפטר ולהיות עם המשיח כי זה המבחר׃
 
‮42 אבל לעמד עוד בבשר צריך יתר בעבורכם׃
 
‮52 ואני בטח וידע כי אותר ואעמד עם כלכם יחד לאמץ אתכם ולהגדיל שמחת אמונתכם׃
 
‮62 למען תרבה על ידי תהלתכם במשיח ישוע בשובי לבוא אליכם׃
 
‮72 רק חתנהגו כראוי לבשורת המשיח למען אשמע עליכם אם בבואי לראותכם אם בהיותי רחוק כי קימים אתם ברוח אחת ועזרים אתי בנפש אחת להלחם בעד אמונת הבשורה׃
 
‮82 ואינכם חרדים מאומה מפני המתקוממים אשר זאת להם אות לאבדם ולכם לישועתכם ומאת האלהים היא׃
 
‮92 כי נתן לכם בעד המשיח לא לבד להאמין בו כי אם גם להתענות בעדו׃
 
‮03 כי גם לכם המלחמה אשר ראיתם בי ואשר עתה שמעים אתם עלי׃
 
 

  | 2 | 3 | 4 | [ הבא ]