Bible-Server.org  
 
 
הַלְלוּ אֶת־יְהוָה כָּל־גֹּויִם׃      
תהילים 117:1       
 
הקלידו מילות מפתח   match
 ו מצא מילות מפתח ב...

Home Page
בראשית
שמות
ויקרא
במדבר
דברים
יהושע
שופטים
שמואל א
שמואל ב
מלכים א
מלכים ב
ישעיהו
ירמיהו
יחזקאל
הושע
יואל
עמוס
עבדיה
יונה
מיכה
נחום
חבקוק
צפניה
חגי
זכריה
מלאכי
תהילים
משלי
איוב
שיר השירים
רות
איכה
קהלת
אסתר
דניאל
עזרא
נחמיה
דברי הימים א
דברי הימים ב
הבשורה על-פי מתי
הבשורה על-פי מרקוס
הבשורה על-פי לוקס
הבשורה על-פי יוחנן
מעשי השליחים
אל-הרומיים
אל-הקורנתים‮ ‬א 
אל-הקורנתים‮ ‬ב
אל-הגלטים
אל-האפסיים
אל-הפיליפיים
אל-הקולוסים
תסלוניקים‮ ‬א
תסלוניקים‮ ‬ב
טימותיוס‮ ‬א
טימותיוס‮ ‬ב
אל-טיטוס
אל-פילימון
אל-העברים
אגרת יעקב
פטרוס‮ ‬א
פטרוס‮ ‬ב
יוחנן‮ ‬א
יוחנן‮ ‬ב
יוחנן‮ ‬ג
אגרת יהודה
חזון יוחנן
 
 

 
 
translate into
הבשורה על-פי מתי פרק1
 
‮1 ספר תולדת ישוע המשיח בן דוד בן אברהם׃
 
‮2 אברהם הוליד את יצחק ויצחק הוליד את יעקב ויעקב הוליד את יהודה ואת אחיו׃
 
‮3 ויהודה הוליד את פרץ ואת זרח מתמר ופרץ הוליד את חצרון וחצרון הוליד את רם׃
 
‮4 ורם הוליד את עמינדב ועמינדב הוליד את נחשון ונחשון הוליד את שלמון׃
 
‮5 ושלמון הוליד את בעז מרחב ובעז הוליד את עובד מרות ועובד הוליד את ישי׃
 
‮6 וישי הוליד את דוד המלך ודוד המלך הוליד את שלמה מאשת אוריה׃
 
‮7 ושלמה הוליד את רחבעם ורחבעם הוליד את אביה ואביה הוליד את אסא׃
 
‮8 ואסא הוליד את יהושפט ויהושפט הוליד את יורם ויורם הוליד את עזיהו׃
 
‮9 ועזיהו הוליד את יותם ויותם הוליד את אחז ואחז הוליד את יחזקיהו׃
 
‮01 ויחזקיהו הוליד את מנשה ומנשה הוליד את אמון ואמון הוליד את יאשיהו׃
 
‮11 ויאשיהו הוליד את יכניהו ואת אחיו לעת גלות בבל׃
 
‮21 ואחרי גלותם בבלה הוליד יכניה את שאלתיאל ושאלתיאל הוליד את זרבבל׃
 
‮31 וזרבבל הוליד את אביהוד ואביהוד הוליד את אליקים ואליקים הוליד את עזור׃
 
‮41 ועזור הוליד את צדוק וצדוק הוליד את יכין ויכין הוליד את אליהוד׃
 
‮51 ואליהוד הוליד את אלעזר ואלעזר הוליד את מתן ומתן הוליד את יעקב׃
 
‮61 ויעקב הוליד את יוסף בעל מרים אשר ממנה נולד ישוע הנקרא משיח׃
 
‮71 והנה כל הדרות מן אברהם עד דוד ארבעה עשר דרות ומן דוד עד גלות בבל ארבעה עשר דרות ומעת גלות בבל עד המשיח ארבעה עשר דרות׃
 
‮81 והלדת ישוע המשיח כה היתה מרים אמו ארשה ליוסף ובטרם יבא אליה נמצאת הרה לרוח הקדש׃
 
‮91 ויוסף בעלה היה איש צדיק ולא אבה לתתה לבוז ויאמר בלבו לשלחה בסתר׃
 
‮02 הוא חשב כזאת והנה מלאך יהוה נראה אליו בחלום ויאמר יוסף בן דוד אל תירא מכנוס אליך את מרים אשתך כי אשר הרה בה מרוח הקדש הוא׃
 
‮12 והיא ילדת בן וקראת את שמו ישוע כי הוא יושיע את עמו מעונותיהם׃
 
‮22 ותהי כל זאת למלאת את אשר דבר יהוה ביד הנביא לאמר׃
 
‮32 הנה העלמה הרה וילדת בן וקראו שמו עמנואל אשר פרושו האל עמנו׃
 
‮42 וייקץ יוסף משנתו ויעש כאשר צוהו מלאך יהוה ויקח אליו את אשתו׃
 
‮52 ולא ידעה עד כי ילדה בן את בכורה ויקרא את שמו ישוע׃
 
 

  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | [ הבא ]