Bible-Server.org  
 
 
הַלְלוּ אֶת־יְהוָה כָּל־גֹּויִם׃      
תהילים 117:1       
 
הקלידו מילות מפתח   match
 ו מצא מילות מפתח ב...

Home Page
בראשית
שמות
ויקרא
במדבר
דברים
יהושע
שופטים
שמואל א
שמואל ב
מלכים א
מלכים ב
ישעיהו
ירמיהו
יחזקאל
הושע
יואל
עמוס
עבדיה
יונה
מיכה
נחום
חבקוק
צפניה
חגי
זכריה
מלאכי
תהילים
משלי
איוב
שיר השירים
רות
איכה
קהלת
אסתר
דניאל
עזרא
נחמיה
דברי הימים א
דברי הימים ב
הבשורה על-פי מתי
הבשורה על-פי מרקוס
הבשורה על-פי לוקס
הבשורה על-פי יוחנן
מעשי השליחים
אל-הרומיים
אל-הקורנתים‮ ‬א 
אל-הקורנתים‮ ‬ב
אל-הגלטים
אל-האפסיים
אל-הפיליפיים
אל-הקולוסים
תסלוניקים‮ ‬א
תסלוניקים‮ ‬ב
טימותיוס‮ ‬א
טימותיוס‮ ‬ב
אל-טיטוס
אל-פילימון
אל-העברים
אגרת יעקב
פטרוס‮ ‬א
פטרוס‮ ‬ב
יוחנן‮ ‬א
יוחנן‮ ‬ב
יוחנן‮ ‬ג
אגרת יהודה
חזון יוחנן
 
 

 
 
translate into
הבשורה על-פי מרקוס פרק1
 
‮1 ראשית בשורת ישוע המשיח בן האלהים׃
 
‮2 ככתוב בנביאים הנני שלח מלאכי לפניך ופנה דרכך לפניך׃
 
‮3 קול קורא במדבר פנו דרך יהוה ישרו מסלותיו׃
 
‮4 ויהי יוחנן טבל במדבר וקורא טבילת התשובה לסליחת החטאים׃
 
‮5 ותצא אליו כל ארץ יהודה ובני ירושלים ויטבלו כלם על ידו בנהר הירדן מתודים את חטאתם׃
 
‮6 ויוחנן לבוש שער גמלים ואזור עור במתניו ואכל חגבים ודבש היער׃
 
‮7 ויקרא לאמר בוא יבא אחרי החזק ממני אשר אינני כדי לכרע ולהתיר את שרוך נעליו׃
 
‮8 אנכי טבלתי אתכם במים והוא יטבל אתכם ברוח הקדש׃
 
‮9 ויהי בימים ההם ויבא ישוע מנצרת אשר בגליל ויטבל על ידי יוחנן בירדן׃
 
‮01 ויהי אך עלה עלה מן המים וירא את השמים נבקעים והרוח כיונה ירדת עליו׃
 
‮11 ויהי קול מן השמים אתה בני ידידי אשר רצתה נפשי בו׃
 
‮21 ואחרי כן הוציאו הרוח המדברה׃
 
‮31 ויהי שם במדבר ארבעים יום והשטן נסהו ויהי עם החיות והמלאכים שרתוהו׃
 
‮41 ואחרי אשר הסגר יוחנן בא ישוע הגלילה ויקרא את בשורת מלכות האלהים לאמר׃
 
‮51 מלאה העת והגיעה מלכות האלהים שובו והאמינו בבשורה׃
 
‮61 ויהי בהתהלכו על יד ים הגליל וירא את שמעון ואת אנדרי אחי שמעון פרשים מצודה בים כי דיגים היו׃
 
‮71 ויאמר אליהם ישוע לכו אחרי ואשימכם לדיגי אנשים׃
 
‮81 ויעזבו מהר את מכמרתיהם וילכו אחריו׃
 
‮91 ויהי כעברו מעט משם וירא את יעקב בן זבדי ואת יוחנן אחיו וגם המה באניה מתקנים את המכמרות׃
 
‮02 ויקרא מהרה אליהם ויעזבו את זבדי אביהם באניה עם השכירים וילכו אחריו׃
 
‮12 ויבאו אל כפר נחום וימהר לבוא בשבת לבית הכנסת וילמד׃
 
‮22 וישתוממו על תורתו כי היה מלמדם כבעל גבורה ולא כספרים׃
 
‮32 ואיש היה בבית כנסתם אשר רוח טמאה בו ויצעק לאמר׃
 
‮42 אהה מה לנו ולך ישוע הנצרי באת להאבידנו ידעתי מי אתה קדוש האלהים׃
 
‮52 ויגער בו ישוע לאמר האלם וצא ממנו׃
 
‮62 ויסחבהו רוח הטמאה ויצעק בקול גדול ויצא ממנו׃
 
‮72 ויבהלו כלם וישאלו איש את רעהו לאמר מה זאת מה היא התורה החדשה אשר אף לרוחות הטמאה בגבורה הוא מצוה והנה שמעות לו׃
 
‮82 ויצא שמעו מהר בכל מקמות ארץ הגליל׃
 
‮92 ויהי אחרי צאתם מבית הכנסת ויבאו ביתה שמעון ואנדרי המה ויעקב ויוחנן עמם׃
 
‮03 וחמות שמעון שכבה אחוזת הקדחת וימהרו לדבר אליו עליה׃
 
‮13 ויגש ויאחז בידה ויקימה ותרף ממנה הקדחת פתאם ותשרת אותם׃
 
‮23 ויהי בערב כבוא השמש ויביאו אליו את כל החולים ואת אחוזי השדים׃
 
‮33 וכל העיר נאספו יחדו פתח הבית׃
 
‮43 וירפא רבים אשר היו חולים חליים שונים ויגרש שדים הרבה ולא נתן את השדים לדבר כי ידעהו׃
 
‮53 וישכם ממחרת בעוד לילה ויצא וילך אל מקום חרבה ויתפלל שם׃
 
‮63 וירדפו אחריו שמעון והאנשים אשר אתו׃
 
‮73 וימצאהו ויאמרו אליו הנה כלם מבקשים אותך׃
 
‮83 ויאמר אליהם נעברה מזה אל ערי הפרזות הקרבות ואקרא גם שם כי בעבור זאת יצאתי׃
 
‮93 ויהי קרא בבתי כנסיותיהם בכל הגליל ויגרש את השדים׃
 
‮04 ויבוא אליו איש מצרע ויתחנן אליו ויכרע על ברכיו ויאמר לו אם תרצה תוכל לטהרני׃
 
‮14 וירחם עליו וישלח את ידו ויגע בו ויאמר רצה אנכי טהר׃
 
‮24 עודנו מדבר והצרעת סרה ממנו ויטהר׃
 
‮34 ויגער בו וימהר להוציאו החוצה׃
 
‮44 ויאמר אליו ראה אל תספר דבר לאיש כי אם לך הראה אל הכהן והקרב על טהרתך את אשר צוה משה לעדות להם׃
 
‮54 אך הוא בצאתו החל לקרא הרבה ולהשמיע הדבר עד אשר לא יכל לבוא עוד אל עיר בגלוי כי אם היה ישב מחוץ לעיר במקמות חרבה ויבאו אליו מכל עבריו׃
 
 

  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | [ הבא ]