Bible-Server.org  
 
 
הַלְלוּ אֶת־יְהוָה כָּל־גֹּויִם׃      
תהילים 117:1       
 
הקלידו מילות מפתח   match
 ו מצא מילות מפתח ב...

Home Page
בראשית
שמות
ויקרא
במדבר
דברים
יהושע
שופטים
שמואל א
שמואל ב
מלכים א
מלכים ב
ישעיהו
ירמיהו
יחזקאל
הושע
יואל
עמוס
עבדיה
יונה
מיכה
נחום
חבקוק
צפניה
חגי
זכריה
מלאכי
תהילים
משלי
איוב
שיר השירים
רות
איכה
קהלת
אסתר
דניאל
עזרא
נחמיה
דברי הימים א
דברי הימים ב
הבשורה על-פי מתי
הבשורה על-פי מרקוס
הבשורה על-פי לוקס
הבשורה על-פי יוחנן
מעשי השליחים
אל-הרומיים
אל-הקורנתים‮ ‬א 
אל-הקורנתים‮ ‬ב
אל-הגלטים
אל-האפסיים
אל-הפיליפיים
אל-הקולוסים
תסלוניקים‮ ‬א
תסלוניקים‮ ‬ב
טימותיוס‮ ‬א
טימותיוס‮ ‬ב
אל-טיטוס
אל-פילימון
אל-העברים
אגרת יעקב
פטרוס‮ ‬א
פטרוס‮ ‬ב
יוחנן‮ ‬א
יוחנן‮ ‬ב
יוחנן‮ ‬ג
אגרת יהודה
חזון יוחנן
 
 

 
 
translate into
משלי פרק1
 
‮1 משלי שלמה בן דוד מלך ישראל׃
 
‮2 לדעת חכמה ומוסר להבין אמרי בינה׃
 
‮3 לקחת מוסר השכל צדק ומשפט ומישרים׃
 
‮4 לתת לפתאים ערמה לנער דעת ומזמה׃
 
‮5 ישמע חכם ויוסף לקח ונבון תחבלות יקנה׃
 
‮6 להבין משל ומליצה דברי חכמים וחידתם׃
 
‮7 יראת יהוה ראשית דעת חכמה ומוסר אוילים בזו׃
 
‮8 שמע בני מוסר אביך ואל תטש תורת אמך׃
 
‮9 כי לוית חן הם לראשך וענקים לגרגרתיך׃
 
‮01 בני אם יפתוך חטאים אל תבא׃
 
‮11 אם יאמרו לכה אתנו נארבה לדם נצפנה לנקי חנם׃
 
‮21 נבלעם כשאול חיים ותמימים כיורדי בור׃
 
‮31 כל הון יקר נמצא נמלא בתינו שלל׃
 
‮41 גורלך תפיל בתוכנו כיס אחד יהיה לכלנו׃
 
‮51 בני אל תלך בדרך אתם מנע רגלך מנתיבתם׃
 
‮61 כי רגליהם לרע ירוצו וימהרו לשפך דם׃
 
‮71 כי חנם מזרה הרשת בעיני כל בעל כנף׃
 
‮81 והם לדמם יארבו יצפנו לנפשתם׃
 
‮91 כן ארחות כל בצע בצע את נפש בעליו יקח׃
 
‮02 חכמות בחוץ תרנה ברחבות תתן קולה׃
 
‮12 בראש המיות תקרא בפתחי שערים בעיר אמריה תאמר׃
 
‮22 עד מתי פתים תאהבו פתי ולצים לצון חמדו להם וכסילים ישנאו דעת׃
 
‮32 תשובו לתוכחתי הנה אביעה לכם רוחי אודיעה דברי אתכם׃
 
‮42 יען קראתי ותמאנו נטיתי ידי ואין מקשיב׃
 
‮52 ותפרעו כל עצתי ותוכחתי לא אביתם׃
 
‮62 גם אני באידכם אשחק אלעג בבא פחדכם׃
 
‮72 בבא כשאוה פחדכם ואידכם כסופה יאתה בבא עליכם צרה וצוקה׃
 
‮82 אז יקראנני ולא אענה ישחרנני ולא ימצאנני׃
 
‮92 תחת כי שנאו דעת ויראת יהוה לא בחרו׃
 
‮03 לא אבו לעצתי נאצו כל תוכחתי׃
 
‮13 ויאכלו מפרי דרכם וממעצתיהם ישבעו׃
 
‮23 כי משובת פתים תהרגם ושלות כסילים תאבדם׃
 
‮33 ושמע לי ישכן בטח ושאנן מפחד רעה׃
 
 

  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | [ הבא ]