Bible-Server.org  
 
 
הַלְלוּ אֶת־יְהוָה כָּל־גֹּויִם׃      
תהילים 117:1       
 
הקלידו מילות מפתח   match
 ו מצא מילות מפתח ב...

Home Page
בראשית
שמות
ויקרא
במדבר
דברים
יהושע
שופטים
שמואל א
שמואל ב
מלכים א
מלכים ב
ישעיהו
ירמיהו
יחזקאל
הושע
יואל
עמוס
עבדיה
יונה
מיכה
נחום
חבקוק
צפניה
חגי
זכריה
מלאכי
תהילים
משלי
איוב
שיר השירים
רות
איכה
קהלת
אסתר
דניאל
עזרא
נחמיה
דברי הימים א
דברי הימים ב
הבשורה על-פי מתי
הבשורה על-פי מרקוס
הבשורה על-פי לוקס
הבשורה על-פי יוחנן
מעשי השליחים
אל-הרומיים
אל-הקורנתים‮ ‬א 
אל-הקורנתים‮ ‬ב
אל-הגלטים
אל-האפסיים
אל-הפיליפיים
אל-הקולוסים
תסלוניקים‮ ‬א
תסלוניקים‮ ‬ב
טימותיוס‮ ‬א
טימותיוס‮ ‬ב
אל-טיטוס
אל-פילימון
אל-העברים
אגרת יעקב
פטרוס‮ ‬א
פטרוס‮ ‬ב
יוחנן‮ ‬א
יוחנן‮ ‬ב
יוחנן‮ ‬ג
אגרת יהודה
חזון יוחנן
 
 

 
 
translate into
דברי הימים א פרק1
 
‮1 אדם שת אנוש׃
 
‮2 קינן מהללאל ירד׃
 
‮3 חנוך מתושלח למך׃
 
‮4 נח שם חם ויפת׃
 
‮5 בני יפת גמר ומגוג ומדי ויון ותבל ומשך ותירס׃
 
‮6 ובני גמר אשכנז ודיפת ותוגרמה׃
 
‮7 ובני יון אלישה ותרשישה כתים ורודנים׃
 
‮8 בני חם כוש ומצרים פוט וכנען׃
 
‮9 ובני כוש סבא וחוילה וסבתא ורעמא וסבתכא ובני רעמא שבא ודדן׃
 
‮01 וכוש ילד את נמרוד הוא החל להיות גבור בארץ׃
 
‮11 ומצרים ילד את לודיים ואת ענמים ואת להבים ואת נפתחים׃
 
‮21 ואת פתרסים ואת כסלחים אשר יצאו משם פלשתים ואת כפתרים׃
 
‮31 וכנען ילד את צידון בכרו ואת חת׃
 
‮41 ואת היבוסי ואת האמרי ואת הגרגשי׃
 
‮51 ואת החוי ואת הערקי ואת הסיני׃
 
‮61 ואת הארודי ואת הצמרי ואת החמתי׃
 
‮71 בני שם עילם ואשור וארפכשד ולוד וארם ועוץ וחול וגתר ומשך׃
 
‮81 וארפכשד ילד את שלח ושלח ילד את עבר׃
 
‮91 ולעבר ילד שני בנים שם האחד פלג כי בימיו נפלגה הארץ ושם אחיו יקטן׃
 
‮02 ויקטן ילד את אלמודד ואת שלף ואת חצרמות ואת ירח׃
 
‮12 ואת הדורם ואת אוזל ואת דקלה׃
 
‮22 ואת עיבל ואת אבימאל ואת שבא׃
 
‮32 ואת אופיר ואת חוילה ואת יובב כל אלה בני יקטן׃
 
‮42 שם ארפכשד שלח׃
 
‮52 עבר פלג רעו׃
 
‮62 שרוג נחור תרח׃
 
‮72 אברם הוא אברהם׃
 
‮82 בני אברהם יצחק וישמעאל׃
 
‮92 אלה תלדותם בכור ישמעאל נביות וקדר ואדבאל ומבשם׃
 
‮03 משמע ודומה משא חדד ותימא׃
 
‮13 יטור נפיש וקדמה אלה הם בני ישמעאל׃
 
‮23 ובני קטורה פילגש אברהם ילדה את זמרן ויקשן ומדן ומדין וישבק ושוח ובני יקשן שבא ודדן׃
 
‮33 ובני מדין עיפה ועפר וחנוך ואבידע ואלדעה כל אלה בני קטורה׃
 
‮43 ויולד אברהם את יצחק בני יצחק עשו וישראל׃
 
‮53 בני עשו אליפז רעואל ויעוש ויעלם וקרח׃
 
‮63 בני אליפז תימן ואומר צפי וגעתם קנז ותמנע ועמלק׃
 
‮73 בני רעואל נחת זרח שמה ומזה׃
 
‮83 ובני שעיר לוטן ושובל וצבעון וענה ודישן ואצר ודישן׃
 
‮93 ובני לוטן חרי והומם ואחות לוטן תמנע׃
 
‮04 בני שובל עלין ומנחת ועיבל שפי ואונם ובני צבעון איה וענה׃
 
‮14 בני ענה דישון ובני דישון חמרן ואשבן ויתרן וכרן׃
 
‮24 בני אצר בלהן וזעון יעקן בני דישון עוץ וארן׃
 
‮34 ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום לפני מלך מלך לבני ישראל בלע בן בעור ושם עירו דנהבה׃
 
‮44 וימת בלע וימלך תחתיו יובב בן זרח מבצרה׃
 
‮54 וימת יובב וימלך תחתיו חושם מארץ התימני׃
 
‮64 וימת חושם וימלך תחתיו הדד בן בדד המכה את מדין בשדה מואב ושם עירו עיות׃
 
‮74 וימת הדד וימלך תחתיו שמלה ממשרקה׃
 
‮84 וימת שמלה וימלך תחתיו שאול מרחבות הנהר׃
 
‮94 וימת שאול וימלך תחתיו בעל חנן בן עכבור׃
 
‮05 וימת בעל חנן וימלך תחתיו הדד ושם עירו פעי ושם אשתו מהיטבאל בת מטרד בת מי זהב׃
 
‮15 וימת הדד ויהיו אלופי אדום אלוף תמנע אלוף עליה אלוף יתת׃
 
‮25 אלוף אהליבמה אלוף אלה אלוף פינן׃
 
‮35 אלוף קנז אלוף תימן אלוף מבצר׃
 
‮45 אלוף מגדיאל אלוף עירם אלה אלופי אדום׃
 
 

  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | [ הבא ]