Bible-Server.org  
 
 
הַלְלוּ אֶת־יְהוָה כָּל־גֹּויִם׃      
תהילים 117:1       
 
הקלידו מילות מפתח   match
 ו מצא מילות מפתח ב...

Home Page
בראשית
שמות
ויקרא
במדבר
דברים
יהושע
שופטים
שמואל א
שמואל ב
מלכים א
מלכים ב
ישעיהו
ירמיהו
יחזקאל
הושע
יואל
עמוס
עבדיה
יונה
מיכה
נחום
חבקוק
צפניה
חגי
זכריה
מלאכי
תהילים
משלי
איוב
שיר השירים
רות
איכה
קהלת
אסתר
דניאל
עזרא
נחמיה
דברי הימים א
דברי הימים ב
הבשורה על-פי מתי
הבשורה על-פי מרקוס
הבשורה על-פי לוקס
הבשורה על-פי יוחנן
מעשי השליחים
אל-הרומיים
אל-הקורנתים‮ ‬א 
אל-הקורנתים‮ ‬ב
אל-הגלטים
אל-האפסיים
אל-הפיליפיים
אל-הקולוסים
תסלוניקים‮ ‬א
תסלוניקים‮ ‬ב
טימותיוס‮ ‬א
טימותיוס‮ ‬ב
אל-טיטוס
אל-פילימון
אל-העברים
אגרת יעקב
פטרוס‮ ‬א
פטרוס‮ ‬ב
יוחנן‮ ‬א
יוחנן‮ ‬ב
יוחנן‮ ‬ג
אגרת יהודה
חזון יוחנן
 
 

 
 
translate into
יהושע פרק12
 
‮1 ואלה מלכי הארץ אשר הכו בני ישראל וירשו את ארצם בעבר הירדן מזרחה השמש מנחל ארנון עד הר חרמון וכל הערבה מזרחה׃
 
‮2 סיחון מלך האמרי היושב בחשבון משל מערוער אשר על שפת נחל ארנון ותוך הנחל וחצי הגלעד ועד יבק הנחל גבול בני עמון׃
 
‮3 והערבה עד ים כנרות מזרחה ועד ים הערבה ים המלח מזרחה דרך בית הישמות ומתימן תחת אשדות הפסגה׃
 
‮4 וגבול עוג מלך הבשן מיתר הרפאים היושב בעשתרות ובאדרעי׃
 
‮5 ומשל בהר חרמון ובסלכה ובכל הבשן עד גבול הגשורי והמעכתי וחצי הגלעד גבול סיחון מלך חשבון׃
 
‮6 משה עבד יהוה ובני ישראל הכום ויתנה משה עבד יהוה ירשה לראובני ולגדי ולחצי שבט המנשה׃
 
‮7 ואלה מלכי הארץ אשר הכה יהושע ובני ישראל בעבר הירדן ימה מבעל גד בבקעת הלבנון ועד ההר החלק העלה שעירה ויתנה יהושע לשבטי ישראל ירשה כמחלקתם׃
 
‮8 בהר ובשפלה ובערבה ובאשדות ובמדבר ובנגב החתי האמרי והכנעני הפרזי החוי והיבוסי׃
 
‮9 מלך יריחו אחד מלך העי אשר מצד בית אל אחד׃
 
‮01 מלך ירושלם אחד מלך חברון אחד׃
 
‮11 מלך ירמות אחד מלך לכיש אחד׃
 
‮21 מלך עגלון אחד מלך גזר אחד׃
 
‮31 מלך דבר אחד מלך גדר אחד׃
 
‮41 מלך חרמה אחד מלך ערד אחד׃
 
‮51 מלך לבנה אחד מלך עדלם אחד׃
 
‮61 מלך מקדה אחד מלך בית אל אחד׃
 
‮71 מלך תפוח אחד מלך חפר אחד׃
 
‮81 מלך אפק אחד מלך לשרון אחד׃
 
‮91 מלך מדון אחד מלך חצור אחד׃
 
‮02 מלך שמרון מראון אחד מלך אכשף אחד׃
 
‮12 מלך תענך אחד מלך מגדו אחד׃
 
‮22 מלך קדש אחד מלך יקנעם לכרמל אחד׃
 
‮32 מלך דור לנפת דור אחד מלך גוים לגלגל אחד׃
 
‮42 מלך תרצה אחד כל מלכים שלשים ואחד׃
 
 

  [ הקודם ] 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | [ הבא ]