Bible-Server.org  
 
 
הַלְלוּ אֶת־יְהוָה כָּל־גֹּויִם׃      
תהילים 117:1       
 
הקלידו מילות מפתח   match
 ו מצא מילות מפתח ב...

Home Page
בראשית
שמות
ויקרא
במדבר
דברים
יהושע
שופטים
שמואל א
שמואל ב
מלכים א
מלכים ב
ישעיהו
ירמיהו
יחזקאל
הושע
יואל
עמוס
עבדיה
יונה
מיכה
נחום
חבקוק
צפניה
חגי
זכריה
מלאכי
תהילים
משלי
איוב
שיר השירים
רות
איכה
קהלת
אסתר
דניאל
עזרא
נחמיה
דברי הימים א
דברי הימים ב
הבשורה על-פי מתי
הבשורה על-פי מרקוס
הבשורה על-פי לוקס
הבשורה על-פי יוחנן
מעשי השליחים
אל-הרומיים
אל-הקורנתים‮ ‬א 
אל-הקורנתים‮ ‬ב
אל-הגלטים
אל-האפסיים
אל-הפיליפיים
אל-הקולוסים
תסלוניקים‮ ‬א
תסלוניקים‮ ‬ב
טימותיוס‮ ‬א
טימותיוס‮ ‬ב
אל-טיטוס
אל-פילימון
אל-העברים
אגרת יעקב
פטרוס‮ ‬א
פטרוס‮ ‬ב
יוחנן‮ ‬א
יוחנן‮ ‬ב
יוחנן‮ ‬ג
אגרת יהודה
חזון יוחנן
 
 

 
 
translate into
הבשורה על-פי לוקס פרק1
 
‮1 אחרי אשר רבים הואילו לחבר ספור המעשים אשר נאמנו בשלמות בתוכנו׃
 
‮2 כאשר מסרום לנו הראים אתם בעיניהם מתחלה ואשר היו משרתי הדבר׃
 
‮3 חשבתי לטוב גם אני החפש כל הדברים היטב מראשיתם לכתבם אליך בסדר תאופילוס האדיר׃
 
‮4 למען תדע קשט האמרים אשר חנכת בם׃
 
‮5 כהן היה בימי הורדוס מלך יהודה זכריה שמו ממשמרת אביה ולו אשה מבנות אהרן ושמה אלישבע׃
 
‮6 ושניהם היו צדיקים לפני האלהים והלכי תם בכל מצות יהוה ובחקתיו׃
 
‮7 ולא היה להם ילד כי אלישבע עקרה ושניהם באו בימים׃
 
‮8 ויהי היום ויכהן לפני אלהים בסדר משמרתו׃
 
‮9 וכמשפט עבודת הכהנים יצא גורלו להקטיר קטרת ויבא אל היכל יהוה׃
 
‮01 וכל קהל העם היו מתפללים בחוץ בעת הקטרת׃
 
‮11 וירא אליו מלאך יהוה עמד לימין מזבח הקטרת׃
 
‮21 ויבהל זכריה בראותו אתו ואימה נפלה עליו׃
 
‮31 ויאמר אליו המלאך אל תירא זכריהו כי נשמעה תפלתך ואלישבע אשתך תלד לך בן וקראת שמו יוחנן׃
 
‮41 והיה לך לשמחה וגיל ורבים ישמחו בהולדו׃
 
‮51 כי גדול יהיה לפני יהוה ויין ושכר לא ישתה ורוח הקדש ימלא בעודנו בבטן אמו׃
 
‮61 ורבים מבני ישראל ישיב אל יהוה אלהיהם׃
 
‮71 והוא ילך לפניו ברוח אליהו ובגבורתו להשיב את לב אבות על בנים ואת הסוררים לתבונת הצדיקים להעמיד ליהוה עם מתקן׃
 
‮81 ויאמר זכריה אל המלאך במה אדע זאת כי אני זקנתי ואשתי באה בימים׃
 
‮91 ויען המלאך ויאמר אליו אני גבריאל העומד לפני האלהים ושלוח אנכי לדבר אליך ולבשרך את זאת׃
 
‮02 והנה תאלם ולא תוכל לדבר עד היום אשר תהיה זאת תחת כי לא האמנת בדברי אשר ימלאו למועדם׃
 
‮12 והעם היה מחכה לזכריה ויתמהו כי אחר בהיכל׃
 
‮22 ויהי בצאתו לא יכל לדבר אליהם וידעו כי מראה ראה בהיכל וירמז להם ועודנו נאלם׃
 
‮32 ויהי כאשר מלאו ימי עבדתו וילך לו אל ביתו׃
 
‮42 ויהי אחרי הימים האלה ותהר אלישבע אשתו ותתחבא חמשה חדשים ותאמר׃
 
‮52 ככה עשה לי יהוה בימי פקדו אותי לאסף את חרפתי בתוך בני אדם׃
 
‮62 ויהי בחדש הששי וישלח המלאך גבריאל מאת האלהים גלילה אל עיר אשר שמה נצרת׃
 
‮72 אל בתולה מארשה לאיש אשר שמו יוסף מבית דוד ושם הבתולה מרים׃
 
‮82 ויבא המלאך אליה החדרה ויאמר שלום לך אשת חן יהוה עמך ברוכה את בנשים׃
 
‮92 והיא בראותה נבהלה לדברו ותאמר בלבה מה היא הברכה הזאת׃
 
‮03 ויאמר לה המלאך אל תיראי מרים כי מצאת חן לפני האלהים׃
 
‮13 והנך הרה וילדת בן וקראת את שמו ישוע׃
 
‮23 והוא גדול יהיה ובן עליון יקרא ויהוה אלהים יתן לו את כסא דוד אביו׃
 
‮33 ועל בית יעקב ימלך לעולם ועד ולמלכותו אין קץ׃
 
‮43 ותאמר מרים אל המלאך איך תהיה זאת ואני אינני ידעת איש׃
 
‮53 ויען המלאך ויאמר אליה רוח הקדש תבוא עליך וגבורת עליון תצל עליך על כן גם לקדוש הילוד יקרא בן אלהים׃
 
‮63 והנה אלישבע קרובתך אשר קראו לה עקרה גם היא הרתה בן בזקנתה וזה לה החדש הששי׃
 
‮73 כי לא יפלא מאלהים כל דבר׃
 
‮83 ותאמר מרים הנני שפחת יהוה יהי לי כדברך ויצא מאתה המלאך׃
 
‮93 ותקם מרים בימים ההם ותמהר ללכת ההרה אל עיר יהודה׃
 
‮04 ותבא בית זכריה ותברך את אלישבע׃
 
‮14 ויהי כשמע אלישבע את ברכת מרים וירקד הילד במעיה ותמלא אלישבע רוח הקדש׃
 
‮24 ותקרא בקול גדול ותאמר ברוכה את בנשים וברוך פרי בטנך׃
 
‮34 ומאין לי זאת אשר אם אדני באה אלי׃
 
‮44 כי קול ברכתך בא באזני והנה רקד בשמחה הילד במעי׃
 
‮54 ואשרי המאמינה כי המלא תמלא אשר דבר לה מאת יהוה׃
 
‮64 ותאמר מרים רוממה נפשי את יהוה׃
 
‮74 ותגל רוחי באלהי ישעי׃
 
‮84 [94-84] אשר ראה בעני אמתו כי הנה מעתה כל הדרות יאשרוני כי גדלות עשה לי שדי וקדוש שמו׃
 
‮94 [94-84]
 
‮05 וחסדו לדור דורים על יראיו׃
 
‮15 גבורות עשה בזרעו פזר גאים במזמות לבבם׃
 
‮25 הרס נדיבים מכסאותו וירם שפלים׃
 
‮35 רעבים מלא טוב ועשירים שלח ריקם׃
 
‮45 תמך בישראל עבדו לזכר את רחמיו׃
 
‮55 כאשר דבר אל אבותינו לאברהם ולזרעו עד עולם׃
 
‮65 ותשב מרים עמה כשלשה חדשים ותשב לביתה׃
 
‮75 וימלאו ימי אלישבע ללדת ותלד בן׃
 
‮85 וישמעו שכניה וקרוביה כי הגדיל יהוה את חסדו עמה וישמחו אתה׃
 
‮95 ויהי ביום השמיני ויבאו למול את הילד ויקראו אתו זכריה על שם אביו׃
 
‮06 ותען אמו ותאמר לא כי יוחנן יקרא׃
 
‮16 ויאמרו אליה אין איש במשפחתך אשר נקרא בשם הזה׃
 
‮26 וירמזו אל אביו לדעת מה השם אשר יחפץ להקרא לו׃
 
‮36 וישאל לוח ויכתב עליו לאמר יוחנן שמו ויתמהו כלם׃
 
‮46 ויפתח פיו ולשונו פתאם וידבר ויברך את האלהים׃
 
‮56 ותפל אימה על כל שכניהם ויספר כל הדברים האלה בכל הרי יהודה׃
 
‮66 וישימו כל השמעים אל לבם לאמר מה אפוא יהיה הילד הזה ויד יהוה היתה עמו׃
 
‮76 וימלא זכריה אביו רוח הקדש וינבא לאמר׃
 
‮86 ברוך יהוה אלהי ישראל כי פקד את עמו וישלח לו פדות׃
 
‮96 וירם לנו קרן ישועה בבית דוד עבדו׃
 
‮07 כאשר דבר בפי נביאיו הקדושים אשר מעולם׃
 
‮17 ישועה מאיבינו ומיד כל שנאינו׃
 
‮27 לעשות חסד עם אבותינו ולזכר את ברית קדשו׃
 
‮37 את השבועה אשר נשבע לאברהם אבינו׃
 
‮47 להצילנו מיד איבינו ולתתנו לעבדו בלי פחד׃
 
‮57 בתמים ובצדקה לפניו כל ימי חיינו׃
 
‮67 ואתה הילד נביא עליון תקרא כי לפני יהוה תלך לפנות את דרכיו׃
 
‮77 לתת דעת הישועה לעמו בסליחת חטאתיהם׃
 
‮87 ברחמי חסד אלהינו אשר בהם פקדנו הנגה ממרום׃
 
‮97 להאיר לישבי חשך וצלמות ולהכין את רגלינו אל דרך השלום׃
 
‮08 ויגדל הילד ויחזק ברוח ויהי במדברות עד יום הראתו אל ישראל׃
 
 

  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | [ הבא ]