Bible-Server.org  
 
 
הַלְלוּ אֶת־יְהוָה כָּל־גֹּויִם׃      
תהילים 117:1       
 
הקלידו מילות מפתח   match
 ו מצא מילות מפתח ב...

Home Page
בראשית
שמות
ויקרא
במדבר
דברים
יהושע
שופטים
שמואל א
שמואל ב
מלכים א
מלכים ב
ישעיהו
ירמיהו
יחזקאל
הושע
יואל
עמוס
עבדיה
יונה
מיכה
נחום
חבקוק
צפניה
חגי
זכריה
מלאכי
תהילים
משלי
איוב
שיר השירים
רות
איכה
קהלת
אסתר
דניאל
עזרא
נחמיה
דברי הימים א
דברי הימים ב
הבשורה על-פי מתי
הבשורה על-פי מרקוס
הבשורה על-פי לוקס
הבשורה על-פי יוחנן
מעשי השליחים
אל-הרומיים
אל-הקורנתים‮ ‬א 
אל-הקורנתים‮ ‬ב
אל-הגלטים
אל-האפסיים
אל-הפיליפיים
אל-הקולוסים
תסלוניקים‮ ‬א
תסלוניקים‮ ‬ב
טימותיוס‮ ‬א
טימותיוס‮ ‬ב
אל-טיטוס
אל-פילימון
אל-העברים
אגרת יעקב
פטרוס‮ ‬א
פטרוס‮ ‬ב
יוחנן‮ ‬א
יוחנן‮ ‬ב
יוחנן‮ ‬ג
אגרת יהודה
חזון יוחנן
 
 

 
 
translate into
שיר השירים פרק1
 
‮1 שיר השירים אשר לשלמה׃
 
‮2 ישקני מנשיקות פיהו כי טובים דדיך מיין׃
 
‮3 לריח שמניך טובים שמן תורק שמך על כן עלמות אהבוך׃
 
‮4 משכני אחריך נרוצה הביאני המלך חדריו נגילה ונשמחה בך נזכירה דדיך מיין מישרים אהבוך׃
 
‮5 שחורה אני ונאוה בנות ירושלם כאהלי קדר כיריעות שלמה׃
 
‮6 אל תראוני שאני שחרחרת ששזפתני השמש בני אמי נחרו בי שמני נטרה את הכרמים כרמי שלי לא נטרתי׃
 
‮7 הגידה לי שאהבה נפשי איכה תרעה איכה תרביץ בצהרים שלמה אהיה כעטיה על עדרי חבריך׃
 
‮8 אם לא תדעי לך היפה בנשים צאי לך בעקבי הצאן ורעי את גדיתיך על משכנות הרעים׃
 
‮9 לססתי ברכבי פרעה דמיתיך רעיתי׃
 
‮01 נאוו לחייך בתרים צוארך בחרוזים׃
 
‮11 תורי זהב נעשה לך עם נקדות הכסף׃
 
‮21 עד שהמלך במסבו נרדי נתן ריחו׃
 
‮31 צרור המר דודי לי בין שדי ילין׃
 
‮41 אשכל הכפר דודי לי בכרמי עין גדי׃
 
‮51 הנך יפה רעיתי הנך יפה עיניך יונים׃
 
‮61 הנך יפה דודי אף נעים אף ערשנו רעננה׃
 
‮71 קרות בתינו ארזים רחיטנו ברותים׃
 
 

  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | [ הבא ]