Bible-Server.org  
 
 
הַלְלוּ אֶת־יְהוָה כָּל־גֹּויִם׃      
תהילים 117:1       
 
הקלידו מילות מפתח   match
 ו מצא מילות מפתח ב...

Home Page
בראשית
שמות
ויקרא
במדבר
דברים
יהושע
שופטים
שמואל א
שמואל ב
מלכים א
מלכים ב
ישעיהו
ירמיהו
יחזקאל
הושע
יואל
עמוס
עבדיה
יונה
מיכה
נחום
חבקוק
צפניה
חגי
זכריה
מלאכי
תהילים
משלי
איוב
שיר השירים
רות
איכה
קהלת
אסתר
דניאל
עזרא
נחמיה
דברי הימים א
דברי הימים ב
הבשורה על-פי מתי
הבשורה על-פי מרקוס
הבשורה על-פי לוקס
הבשורה על-פי יוחנן
מעשי השליחים
אל-הרומיים
אל-הקורנתים‮ ‬א 
אל-הקורנתים‮ ‬ב
אל-הגלטים
אל-האפסיים
אל-הפיליפיים
אל-הקולוסים
תסלוניקים‮ ‬א
תסלוניקים‮ ‬ב
טימותיוס‮ ‬א
טימותיוס‮ ‬ב
אל-טיטוס
אל-פילימון
אל-העברים
אגרת יעקב
פטרוס‮ ‬א
פטרוס‮ ‬ב
יוחנן‮ ‬א
יוחנן‮ ‬ב
יוחנן‮ ‬ג
אגרת יהודה
חזון יוחנן
 
 

 
 
translate into
אל-פילימון פרק1
 
‮1 פולוס אסיר המשיח ישוע וטימותיוס האח אל פילימון החביב והעזר אתנו׃
 
‮2 ואל אפיה האהובה ואל ארכפוס חבר מלחמתינו ואל הקהלה אשר בביתך׃
 
‮3 חסד לכם ושלום מאת אלהים אבינו ואדנינו ישוע המשיח׃
 
‮4 מודה אני לאלהי בכל עת בהזכירי אתך בתפלותי׃
 
‮5 אחרי שמעי אהבתך ואמונתך אשר בך לאדנינו ישוע ולכל הקדושים׃
 
‮6 למען אשר תאמץ התחברות אמונתך בדעת כל טוב אשר בכם לשם המשיח׃
 
‮7 כי שמחה גדולה ונחמה יש לנו באהבתך באשר היתה רוחה למעי הקדושים אחי על ידיך׃
 
‮8 לכן אף כי יש לי בטחון רב במשיח לצותך את הראוי לך הנה בחרתי למען האהבה לחלות את פניך׃
 
‮9 כאשר הנה אנכי פולוס איש זקן ועתה גם אסיר ישוע המשיח׃
 
‮01 אבקשה ממך על בני אשר הוללתיו במוסרי על אניסימוס׃
 
‮11 אשר מלפנים לא הועיל לך ועתה הוא להועיל גם לך גם לי והשיבתיו אליך׃
 
‮21 ואתה קבל נא אתו שהוא מעי׃
 
‮31 חפצתי לעצר אתו אצלי שישרתני תחתיך במוסרות הבשורה׃
 
‮41 אבל בלי רצונך לא אביתי לעשות דבר למען לא תהיה טובתך באנס כי אם בנדבה׃
 
‮51 כי אולי נפרד ממך לשעה בעבור אשר יהיה לך לעולם׃
 
‮61 ומעתה לא כעבד כי אם למעלה מעבד כאח אהוב שכן הוא לי ביותר ואף כי לך הן בבשר הן באדון׃
 
‮71 והנה אם תחשבני לחבר לך תקבלנו כמוני׃
 
‮81 ואם הרע לך בדבר או חיב הוא לך דבר חשבהו לי׃
 
‮91 אני פולוס כתבתי בידי אני אשלם ולא אמר כי אתה חיב לי גם את נפשך׃
 
‮02 כן אחי אהנה נא ממך באדון נחם נא את מעי באדון׃
 
‮12 בבטחוני כי תשמע לי כתבתי אליך ויודע אני כי תעשה יותר ממה שאמרתי׃
 
‮22 ועם זה גם תכין לי בית מלון כי אקוה אשר אנתן לכם על ידי תפלותיכם׃
 
‮32 אפפרס האסור אתי במשיח ישוע׃
 
‮42 ומרקוס וארסטרכוס ודימס ולוקס עזרי שאלים לשלומך׃
 
‮52 חסד ישוע המשיח אדנינו עם רוחכם אמן׃
 
 

  |