Bible-Server.org  
 
 
הַלְלוּ אֶת־יְהוָה כָּל־גֹּויִם׃      
תהילים 117:1       
 
הקלידו מילות מפתח   match
 ו מצא מילות מפתח ב...

Home Page
בראשית
שמות
ויקרא
במדבר
דברים
יהושע
שופטים
שמואל א
שמואל ב
מלכים א
מלכים ב
ישעיהו
ירמיהו
יחזקאל
הושע
יואל
עמוס
עבדיה
יונה
מיכה
נחום
חבקוק
צפניה
חגי
זכריה
מלאכי
תהילים
משלי
איוב
שיר השירים
רות
איכה
קהלת
אסתר
דניאל
עזרא
נחמיה
דברי הימים א
דברי הימים ב
הבשורה על-פי מתי
הבשורה על-פי מרקוס
הבשורה על-פי לוקס
הבשורה על-פי יוחנן
מעשי השליחים
אל-הרומיים
אל-הקורנתים‮ ‬א 
אל-הקורנתים‮ ‬ב
אל-הגלטים
אל-האפסיים
אל-הפיליפיים
אל-הקולוסים
תסלוניקים‮ ‬א
תסלוניקים‮ ‬ב
טימותיוס‮ ‬א
טימותיוס‮ ‬ב
אל-טיטוס
אל-פילימון
אל-העברים
אגרת יעקב
פטרוס‮ ‬א
פטרוס‮ ‬ב
יוחנן‮ ‬א
יוחנן‮ ‬ב
יוחנן‮ ‬ג
אגרת יהודה
חזון יוחנן
 
 

 
 
translate into
הבשורה על-פי יוחנן פרק1
 
‮1 בראשית היה הדבר והדבר היה את האלהים ואלהים היה הדבר׃
 
‮2 הוא היה בראשית אצל האלהים׃
 
‮3 הכל נהיה על ידו ומבלעדיו לא נהיה כל אשר נהיה׃
 
‮4 בו היו חיים והחיים היו אור בני האדם׃
 
‮5 והאור בחשך זרח והחשך לא השיגו׃
 
‮6 ויהי איש שלוח מאת האלהים ושמו יוחנן׃
 
‮7 הוא בא לעדות להעיד על האור למען יאמינו כלם על ידו׃
 
‮8 הוא לא היה האור כי אם להעיד על האור׃
 
‮9 האור האמתי המאיר לכל אדם היה בא אל העולם׃
 
‮01 בעולם היה ועל ידו נהיה העולם והעולם לא הכירו׃
 
‮11 הוא בא אל אשר לו ואשר המה לו לא קבלהו׃
 
‮21 והמקבלים אתו נתן עז למו להיות בנים לאלהים המאמינים בשמו׃
 
‮31 אשר לא מדם ולא מחפץ הבשר אף לא מחפץ גבר כי אם מאלהים נולדו׃
 
‮41 והדבר נהיה בשר וישכן בתוכנו ונחזה תפארתו כתפארת בן יחיד לאביו רב חסד ואמת׃
 
‮51 ויוחנן מעיד עליו ויקרא לאמר הנה זה הוא אשר אמרתי עליו הבא אחרי היה לפני כי קדם לי היה׃
 
‮61 וממלואו לקחנו כלנו חסד על חסד׃
 
‮71 כי התורה נתנה ביד משה והחסד והאמת באו על ידי ישוע המשיח׃
 
‮81 את האלהים לא ראה איש מעולם הבן היחיד אשר בחיק האב הוא הודיע׃
 
‮91 וזאת היא עדות יוחנן בשלח היהודים מירושלים כהנים ולוים לשאל אתו מי אתה׃
 
‮02 ויודה ולא כחש ויודה לאמר אני אינני המשיח׃
 
‮12 וישאלו אתו מי אפוא אתה האתה אליהו ויאמר אינני האתה הנביא ויען לא׃
 
‮22 ויאמרו אליו מי זה אתה למען נשיב לשלחינו דבר מה תאמר עליך׃
 
‮32 ויאמר אני קול קורא במדבר פנו דרך יהוה כאשר דבר ישעיהו הנביא׃
 
‮42 והמשלחים היו מן הפרושים׃
 
‮52 וישאלהו ויאמרו אליו מדוע אפוא מטביל אתה אם אינך המשיח או אליה או הנביא׃
 
‮62 ויען אתם יוחנן ויאמר אנכי מטביל במים ובתוככם עומד אשר לא ידעתם אתו׃
 
‮72 הוא הבא אחרי אשר היה לפני ואני נקלתי מהתיר שרוך נעליו׃
 
‮82 זאת היתה בבית עברה מעבר לירדן מקום אשר יוחנן מטביל שם׃
 
‮92 ויהי ממחרת וירא יוחנן את ישוע בא אליו ויאמר הנה שה האלהים הנשא חטאת העולם׃
 
‮03 זה הוא אשר אמרתי עליו אחרי יבא איש אשר היה לפני כי קדם לי היה׃
 
‮13 ואני לא ידעתיו כי אם בעבור יגלה בישראל באתי אני לטבל במים׃
 
‮23 ויעד יוחנן ויאמר חזיתי הרוח כדמות יונה ירדת משמים ותנח עליו׃
 
‮33 ואני לא ידעתיו אולם השלח אתי לטבל במים הוא אמר אלי את אשר תראה הרוח ירדת ונחה עליו הנה זה הוא אשר יטבל ברוח הקדש׃
 
‮43 ואני ראיתי ואעידה כי זה הוא בן האלהים׃
 
‮53 ויהי ממחרת ויסף יוחנן ויעמד ושנים מתלמידיו עמו׃
 
‮63 ויבט אל ישוע והוא מתהלך ויאמר הנה שה האלהים׃
 
‮73 ושני תלמידיו שמעו את דברו וילכו אחרי ישוע׃
 
‮83 ויפן ישוע אחריו וירא אתם הלכים אחריו ויאמר אליהם מה תבקשו ויאמרו אליו רבי פרושו מורי איפה תלין׃
 
‮93 ויאמר אליהם באו וראו ויבאו ויראו את מקום מלונו וישבו עמו ביום ההוא והעת כשעה העשירית׃
 
‮04 ואחד מן השנים אשר שמעו מאת יוחנן והלכו אחריו הוא אנדרי אחי שמעון פטרוס׃
 
‮14 הוא פגש בראשונה את שמעון אחיו ויאמר אליו את המשיח מצאנו אשר תרגומו כריסטוס׃
 
‮24 ויוליכהו אל ישוע ויהי כהביט אליו ישוע ויאמר שמעון בן יונה לך יקרא כיפא אשר תרגומו פטרוס׃
 
‮34 ויהי ממחרת ויואל ישוע לצאת הגלילה וימצא את פילפוס ויאמר אליו לך אחרי׃
 
‮44 ופילפוס היה מבית צידה עיר אנדרי ופטרוס׃
 
‮54 ויפגע פילפוס את נתנאל ויאמר אליו מצאנו אתו אשר כתב משה בספר התורה והנביאים את ישוע בן יוסף מנצרת׃
 
‮64 ויאמר אליו נתנאל המנצרת תצא לנו טובה ויאמר אליו בא וראה׃
 
‮74 וירא ישוע את נתנאל בא לקראתו ויאמר עליו הנה באמת בן ישראל אשר אין בו רמיה׃
 
‮84 ויאמר אליו נתנאל מאין ידעתני ויען ישוע ויאמר לו בטרם קרא לך פילפוס בהיותך תחת התאנה אנכי ראיתיך׃
 
‮94 ויען נתנאל ויאמר אליו רבי אתה בן אלהים אתה הוא מלך ישראל׃
 
‮05 ויען ישוע ויאמר אליו על אמרי לך כי תחת התאנה ראיתיך האמנת הנה גדלות מאלה תראה׃
 
‮15 ויאמר אליו אמן אמן אני אמר לכם מעתה תראו השמים נפתחים ומלאכי אלהים עלים וירדים על בן אלהים׃
 
 

  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | [ הבא ]