Bible-Server.org  
 
 
הַלְלוּ אֶת־יְהוָה כָּל־גֹּויִם׃      
תהילים 117:1       
 
הקלידו מילות מפתח   match
 ו מצא מילות מפתח ב...

Home Page
בראשית
שמות
ויקרא
במדבר
דברים
יהושע
שופטים
שמואל א
שמואל ב
מלכים א
מלכים ב
ישעיהו
ירמיהו
יחזקאל
הושע
יואל
עמוס
עבדיה
יונה
מיכה
נחום
חבקוק
צפניה
חגי
זכריה
מלאכי
תהילים
משלי
איוב
שיר השירים
רות
איכה
קהלת
אסתר
דניאל
עזרא
נחמיה
דברי הימים א
דברי הימים ב
הבשורה על-פי מתי
הבשורה על-פי מרקוס
הבשורה על-פי לוקס
הבשורה על-פי יוחנן
מעשי השליחים
אל-הרומיים
אל-הקורנתים‮ ‬א 
אל-הקורנתים‮ ‬ב
אל-הגלטים
אל-האפסיים
אל-הפיליפיים
אל-הקולוסים
תסלוניקים‮ ‬א
תסלוניקים‮ ‬ב
טימותיוס‮ ‬א
טימותיוס‮ ‬ב
אל-טיטוס
אל-פילימון
אל-העברים
אגרת יעקב
פטרוס‮ ‬א
פטרוס‮ ‬ב
יוחנן‮ ‬א
יוחנן‮ ‬ב
יוחנן‮ ‬ג
אגרת יהודה
חזון יוחנן
 
 

 
 
translate into
אל-הגלטים פרק4
 
‮1 ואני אמר היורש כל עת היותו קטן אין הבדל בינו ובין העבד אף אם הוא אדון הכל׃
 
‮2 אלא הוא תחת יד אמנים ופקידי הבית עד לזמן המיעד לו מאת אביו׃
 
‮3 ככה גם אנחנו בעוד היותנו קטנים היינו משעבדים ליסדות העולם׃
 
‮4 ובמלאת העת שלח האלהים את בנו אשר נולד מאשה ונתן תחת יד התורה׃
 
‮5 לפדות את אשר היו תחת יד התורה למען נקבל את משפט הבנים׃
 
‮6 ויען כי בנים אתם שלח האלהים בלבבכם את רוח בנו הקורא אבא אבינו׃
 
‮7 לכן אינך עוד עבד כי אם בן ואם בן אתה הנך גם יורש האלהים על ידי המשיח׃
 
‮8 הן לפנים באין דעת אלהים הייתם עבדים את אשר בעצמותם אינם אלהים׃
 
‮9 ועתה אחרי ידעתם את האלהים ויותר אחרי שנודעתם לאלהים איך תשובו אל היסדות הרפים והדלים ההם אשר תרצו להכנע להם מחדש׃
 
‮01 ימים אתם שמרים וחדשים ומועדים ושנים׃
 
‮11 מתירא אני פן לריק עמלתי בכם׃
 
‮21 היו נא כמוני כי גם אני כמוכם מתחנן אני לכם אחי לא הרעתם לי מאומה׃
 
‮31 אתם ידעתם אשר בחלשת בשרי בשרתי לכם את הבשורה לראשונה׃
 
‮41 ואתם לא בזיתם את נסיוני אשר נסיתי בבשרי ולא געלתם אתו כי אם קבלתם אתי כמלאך אלהים כמשיח ישוע׃
 
‮51 ועתה איה אשרכם כי מעיד אני עליכם אשר אם יכלתם הייתם עקרים את עיניכם לתתן לי׃
 
‮61 ועתה הנהייתי לכם לאיב בדברי אמת אליכם׃
 
‮71 אינם מקנאים לכם לטובה כי חפצם להפריד אתכם מעלינו למען תהיו מקנאים להם׃
 
‮81 אבל טוב לקנא תמיד לטובה ולא לבד בהיותו אצלכם׃
 
‮91 בני אשר אני מחולל שנית עד כי יוצר בכם המשיח׃
 
‮02 אמנה חפצתי להיות עתה אצלכם לשנות את קול דברי כי נבוך אני בכם׃
 
‮12 אמרו לי אתם החפצים להיות משעבדים לתורה הלא שמעתם את התורה׃
 
‮22 כי כתוב שהיו לאברהם שני בנים האחד מן האמה והשני מן החפשיה׃
 
‮32 ואשר לאמה הוא נולד לפי הבשר ואשר לחפשיה על פי ההבטחה׃
 
‮42 והדברים הם לרמז כי שתי הבריתות הנה האחת מן הר סיני היולדת לעבדות והיא הגר׃
 
‮52 כי הגר סיני הר בערב הוא והוא כנגד ירושלים של עתה כי היא בעבדות עם בניה׃
 
‮62 אבל ירושלים של מעלה היא חפשיה והיא אם כלנו׃
 
‮72 כי כתוב רני עקרה לא ילדה פצחי רנה וצהלי לא חלה כי רבים בני שוממה מבני בעולה׃
 
‮82 ואנחנו אחי הננו כיצחק בני ההבטחה׃
 
‮92 וכאשר הנולד לפי הבשר אז היה רדף את הנולד לפי הרוח כן הוא גם עתה׃
 
‮03 אבל הכתוב מה הוא אמר גרש האמה ואת בנה כי לא יירש בן האמה עם בן החפשיה׃
 
‮13 על כן אחי לא בני האמה אנחנו כי אם בני החפשיה׃
 
 

  [ הקודם ] 1 | 2 | 3 | | 5 | 6 | [ הבא ]