Bible-Server.org  
 
 
Praise the Lord, all ye nations      
Psalms 117:1       
 
enter keywords   match
 AND find keywords in
diacritics
Home Page
Postanak
Izlazak
Levitski Zakonik
Brojevi
Ponovljeni Zakon
Jošua
Suci
Ruta
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Job
Psalmi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Joel
Amos
Obadija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sefanija
Hagaj
Zaharija
Malahija
Jevanđelje po Mateju
Jevanđelje po Marku
Jevanđelje po Luki
Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima Poslanica
2. Korinćanima Poslanica
Poslanica Galaćanima
Poslanica Efežanima
Poslanica Filipljanima
Poslanica Kološanima
1. Solunjanima Poslanica
2. Solunjanima Poslanica
1. Timoteju Poslanica
2. Timoteju Poslanica
Poslanica Titu
Poslanica Filemonu
Poslanica Hebrejima
Jakovljeva Poslanica
1. Petrova Poslanica
2. Petrova Poslanica
1. Ivanova Poslanica
2. Ivanova Poslanica
3. Ivanova Poslanica
Judina Poslanica
Otkrivenje Ivanovo
 
 

 
 
translate into
Malahija Chapter1
 
1 Proroštvo. Riječ Gospodnja Izraelu po Malahiji.
 
2 Ljubio sam vas - govori Jahve, a vi pitate:"Po čemu si nas ljubio?" Ne bijaše li Ezav brat Jakovljev? - riječ je Jahvina -
 
3 ali Jakova sam zavolio, a Ezav mi omrznu:gradove mu u pustoš pretvorih, a baštinu njegovu dadoh pustinjskim šakalima.
 
4 Jer, rekne li Edom:Bili smo smrvljeni, ali ćemo opet podići ruševine!" ovako kaže Jahve nad Vojskama:Neka grade oni, a ja ću razgraditi! Zvat će ih zemljom bezbožničkom i narodom na koji se Jahve srdi dovijeka!
 
5 Vaše će oči vidjeti, i reći ćete:"Velik je Jahve preko granica zemlje izraelske."
 
6 Sin časti oca, a sluga gospodara. Ali, ako sam ja otac, gdje je čast moja? Ako sam gospodar, gdje je strah od mene? To govori Jahve nad Vojskama vama, svećenici, koji moje ime prezirete, a pitate:"Čime smo prezreli ime tvoje?"
 
7 Oskvrnjen kruh na mome prinosite žrtveniku i još pitate:"Čime te oskvrnismo?" Time što kažete "Stol je Jahvin stvar nevažna!"
 
8 A kada za žrtvu slijepu stoku prinosite, zar to nije zlo? I kad prinosite hromo i bolesno, zar to nije zlo? Donesi takvo što svome namjesniku, hoće li biti zadovoljan i dobro te primiti? - govori Jahve nad Vojskama.
 
9 Sada umilostivite lice Božje da nam se smiluje. To donose ruke vaše, hoće li vas dobro primiti? - govori Jahve nad Vojskama.
 
10 O kada bi tko od vas zatvorio vrata da mi zaludu ne palite ognja na žrtveniku! Niste mi mili - govori Jahve nad Vojskama - i ne primam žrtve iz ruke vaše.
 
11 Jer od istoka do zapada veliko je ime moje među narodima, i na svakom mjestu prinosi se kad i žrtva čista Imenu mojemu, jer veliko je Ime moje među narodima - govori Jahve nad Vojskama.
 
12 Ali vi ga skvrnite kada govorite:"Stol je Gospodnji okaljan i hrana na njemu ni za što nije!"
 
13 Kažete još:"Gle, šteta truda!" i prezirete ga - govori Jahve nad Vojskama. Kada dovodite stoku otetu, hromu i bolesnu, te je prinosite kao dar žrtveni, zar da to iz vaše ruke milostivo primim? - govori Jahve nad Vojskama.
 
14 Proklet bio varalica koji u stadu ima ovna što mi ga je zavjetovao, a žrtvuje mi ovcu jalovicu. Jer ja sam velik kralj - govori Jahve nad Vojskama - i strašno je Ime moje među narodima.
 
 

  | 2 | 3 | [ Next ]