Bible-Server.org  
 
 
Praise the Lord, all ye nations      
Psalms 117:1       
 
enter keywords   match
 AND find keywords in
diacritics
Home Page
Postanak
Izlazak
Levitski Zakonik
Brojevi
Ponovljeni Zakon
Jošua
Suci
Ruta
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Job
Psalmi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Joel
Amos
Obadija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sefanija
Hagaj
Zaharija
Malahija
Jevanđelje po Mateju
Jevanđelje po Marku
Jevanđelje po Luki
Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima Poslanica
2. Korinćanima Poslanica
Poslanica Galaćanima
Poslanica Efežanima
Poslanica Filipljanima
Poslanica Kološanima
1. Solunjanima Poslanica
2. Solunjanima Poslanica
1. Timoteju Poslanica
2. Timoteju Poslanica
Poslanica Titu
Poslanica Filemonu
Poslanica Hebrejima
Jakovljeva Poslanica
1. Petrova Poslanica
2. Petrova Poslanica
1. Ivanova Poslanica
2. Ivanova Poslanica
3. Ivanova Poslanica
Judina Poslanica
Otkrivenje Ivanovo
 
 

 
 
translate into
Izlazak Chapter1
 
1 Ovo su imena Izraelovih sinova koji su s Jakovom sišli u Egipat, svaki sa svojim domom:
 
2 Ruben, Šimun, Levi i Juda;
 
3 Jisakar, Zebulun i Benjamin;
 
4 Dan i Naftali; Gad i Ašer.
 
5 U svemu Jakovljevih potomaka bijaše sedamdeset duša. A Josip je već bio u Egiptu.
 
6 I umre Josip, a pomru i sva njegova braća i sav onaj naraštaj.
 
7 Ali su Izraelci bili rodni, namnožili se i silno ojačali, tako da su napučili zemlju.
 
8 Uto u Egiptu zavlada novi kralj koji nije poznavao Josipa.
 
9 I reče on svome puku:"Eto, sinovi su Izraelovi postali narod brojan i moćniji od nas.
 
10 Hajde, postupimo mudro s njima:spriječimo im porast, da se u slučaju rata ne pridruže našim neprijateljima, da ne udare na nas i napokon ne odu iz zemlje."
 
11 I postaviše nad njima nadglednike da ih tlače teškim radovima. Tako su faraonu sagradili gradove-skladišta:Pitom i Ramses.
 
12 Ali što su ih više tlačili, oni se još više množili, napredovali i širili se, tako da su Egipćani strahovali od Izraelaca.
 
13 I Egipćani se okrutno obore na Izraelce.
 
14 Ogorčavali su im život teškim radovima:pravljenjem meljte i opeke, različitim poljskim poslovima i svakovrsnim naporima koje im nemilosrdno nametahu.
 
15 Egipatski se kralj obrati i na hebrejske babice, od kojih jednoj bijaše ime Šifra, a drugoj Pua, pa im naredi:
 
16 "Kad u porodu pomažete Hebrejkama, dobro pogledajte oba kamena sjedala:ako je muško dijete, ubijte ga; ako je žensko, neka živi.
 
17 Ali su se babice bojale Boga i nisu činile kako im je naredio egipatski kralj, nego su ostavljale na životu mušku djecu.
 
18 Stoga egipatski kralj pozove babice pa im rekne:"Zašto ste tako radile i na životu ostavljale mušku djecu?"
 
19 Nato babice odgovore faraonu:"Hebrejke nisu kao egipatske žene. One su životne. Prije nego babica dođe k njima, one već rode."
 
20 Bog je to babicama za dobro primio. Narod se množio i silno porastao.
 
21 A kako su se babice bojale Boga, on ih obdari potomstvom.
 
22 Onda faraon izda naredbu svemu svome narodu:"Svako muško dijete koje se rodi Hebrejima bacite u Rijeku! Na životu ostavite samo žensku djecu."
 
 

  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | [ Next ]