Bible-Server.org  
 
 
Praise the Lord, all ye nations      
Psalms 117:1       
 
enter keywords   match
 AND find keywords in
diacritics
Home Page
1. Mojžišova
2. Mojžišova
3. Mojžišova
4. Mojžišova
5. Mojžišova
Józua
Sudcov
Rút
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kráľov
2. Kráľov
1. Kronická
2. Kronická
Ezdráš
Nehemiáš
Ester
Jób
Žalmy
Príslovia
Kazateľ
Pieseň
Izaiáš
Jeremiáš
Plač
Ezechiel
Daniel
Hozeáš
Joel
Ámos
Obadiáš
Jonáš
Micheáš
Náhum
Habakuk
Sofoniáš
Haggeus
Zachariáš
Malachiáš
Matúš
Marek
Lukáš
Ján
Skutky
Rimanom
1. Korintským
2. Korintským
Galatským
Efezským
Filipským
Kolosenským
1. Tesaloničanom
2. Tesaloničanom
1. Timoteovi
2. Timoteovi
Títovi
Filemonovi
Židom
Jakubov
1. Petrov
2. Petrov
1. Jánov
2. Jánov
3. Jánov
Júdov
Zjavenie
 
 

 
 
translate into
Príslovia 1. kapitola
 
1 Príslovia Šalamúna, syna Dávidovho, izraelského kráľa,
 
2 poznať múdrosť a kázeň, porozumieť slovám rozumnosti,
 
3 dosiahnuť kázne rozumu, spravedlivosti, súdu a priamosti,
 
4 dať prostým opatrnosť, mládencovi známosť a dômyselnosť.
 
5 Nech čuje múdry a priberie naučenia, a rozumný tak nadobudne schopnosti spravovať.
 
6 Sú to veci na porozumenie prísloviu a podobenstvu, slovám múdrych a ich záhadným rečiam hlbokým.
 
7 Bázeň Hospodinova je počiatkom známosti; múdrosťou a kázňou pohŕdajú blázni.
 
8 Poslúchaj, môj synu, kázeň svojho otca a neopusti naučenia svojej matky.
 
9 Lebo to bude ľúbezným vencom tvojej hlave a ozdobnou reťazou tvojmu hrdlu.
 
10 Môj synu, keby ťa nahovárali hriešnici, neprivoľ!
 
11 Keby ti riekli: Nože poď s nami; nastrojíme krvi úklady; skryjeme sa proti nevinnému bez príčiny;
 
12 pohltíme ich živých ako peklo a bezúhonných ako tých, ktorí sostupujú do jamy;
 
13 najdeme rôzny majetok drahocenný; naplníme svoje domy korisťou.
 
14 Vrhni svoj los medzi nami; všetci budeme mať jeden mešec.
 
15 Môj synu, nechoď na cestu s nimi; zdrž svoju nohu od ich chodníka!
 
16 Pretože ich nohy bežia ku zlému, a ponáhľajú sa vyliať krv.
 
17 Lebo veď nadarmo sa rozprestiera sieť pred očami ktoréhokoľvek okrýdlenca.
 
18 Ale oni úkladia svojej vlastnej krvi; skrývajú sa proti svojim dušiam.
 
19 Také sú cesty každého, kto dychtí po zisku; zisk odníma dušu svojho pána.
 
20 Múdrosť volá hlasne vonku; vydáva svoj hlas na uliciach.
 
21 Volá na hlavných miestach najrušnejších, pri vchodoch do brán, v meste hovorí svoje reči:
 
22 Až dokedy, hlúpi, budete milovať hlúposť, a posmievači dokedy budú obľubovať posmech a blázni nenávidieť známosť?
 
23 Obráťte sa k môjmu karhaniu! Hľa, vydám vám zo seba svojho ducha a oznámim vám svoje slová!
 
24 No, preto, že som volala, a odopierali ste; vystierala som svoju ruku, a nebolo nikoho, kto by bol pozoroval ušima;
 
25 ale ste pustili naprázdno každú moju radu a môjho karhania ste nechceli,
 
26 preto sa i ja budem smiať vo vašom nešťastí; budem sa posmievať, keď prijde to, čoho sa strachujete;
 
27 keď prijde to, čoho sa strachujete, jako búrka, a vaše nešťastie sa dovalí jako víchrica, keď prijde na vás súženie a úzkosť.
 
28 Vtedy budú volať na mňa, ale sa neohlásim; budú ma pilne hľadať, skoro za rána, ale ma nenajdú,
 
29 zato, že nenávideli známosti a nevyvolili si bázne Hospodinovej;
 
30 nechceli mojej rady, ale pohŕdali každým mojím káraním,
 
31 a tak budú jesť z ovocia svojej cesty a nasýtia sa svojich rád.
 
32 Lebo odvrátenie hlupcov ich samých zabije, a vlastná hriešna ubezpečenosť bláznov, tá ich zahubí.
 
33 Ale ten, kto mňa poslúcha, bude bývať bezpečne a bude mať pokoj od strachu zo zlého.
 
 

  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | [ Next ]