Bible-Server.org  
 
 
Praise the Lord, all ye nations      
Psalms 117:1       
 
enter keywords   match
 AND find keywords in
diacritics
Home Page
1. Mojžišova
2. Mojžišova
3. Mojžišova
4. Mojžišova
5. Mojžišova
Józua
Sudcov
Rút
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kráľov
2. Kráľov
1. Kronická
2. Kronická
Ezdráš
Nehemiáš
Ester
Jób
Žalmy
Príslovia
Kazateľ
Pieseň
Izaiáš
Jeremiáš
Plač
Ezechiel
Daniel
Hozeáš
Joel
Ámos
Obadiáš
Jonáš
Micheáš
Náhum
Habakuk
Sofoniáš
Haggeus
Zachariáš
Malachiáš
Matúš
Marek
Lukáš
Ján
Skutky
Rimanom
1. Korintským
2. Korintským
Galatským
Efezským
Filipským
Kolosenským
1. Tesaloničanom
2. Tesaloničanom
1. Timoteovi
2. Timoteovi
Títovi
Filemonovi
Židom
Jakubov
1. Petrov
2. Petrov
1. Jánov
2. Jánov
3. Jánov
Júdov
Zjavenie
 
 

 
 
translate into
Ján 1. kapitola
 
1 Na počiatku bolo Slovo a to Slovo bolo u Boha a to Slovo bol Bôh.
 
2 Ten, to Slovo bolo na počiatku u Boha.
 
3 Všetko povstalo skrze neho, a bez neho nepovstalo ani jedno z toho, čo povstalo.
 
4 V ňom bol život, a ten život bol svetlom ľudí,
 
5 a to svetlo svieti vo tme, a tma ho nezadržala.
 
6 Bol človek, poslaný od Boha, ktorému bolo meno Ján.
 
7 Ten prišiel na svedoctvo, aby svedčil o tom svetle, aby všetci uverili skrze neho.
 
8 Nebol on tým svetlom, ale prišiel nato, aby svedčil o tom svetle.
 
9 To bolo to pravdivé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prichádzajúceho na svet.
 
10 Na svete bol, a svet povstal skrze neho, a svet ho nepoznal!
 
11 Prišiel do svojho vlastného, a jeho vlastní ho neprijali!
 
12 Ale všetkým, ktorí ho prijali, dal právo a moc stať sa deťmi Božími, tým, ktorí veria v jeho meno;
 
13 ktorí nie z krví ani z vôle tela ani z vôle muža, ale z Boha sú splodení.
 
14 A on, to Slovo sa stalo telom a stánilo medzi nami, a hľadeli sme na jeho slávu, na slávu jako jednorodeného od Otca a bol plný milosti a pravdy.
 
15 Ján svedčil o ňom a volal: Toto je ten, o ktorom som povedal: Ten, ktorý prichádza po mne, predišiel ma, pretože bol prvší než ja.
 
16 A z jeho plnosti sme my všetci vzali, a to milosť za milosť.
 
17 Lebo zákon je daný skrze Mojžiša; milosť a pravda stala sa skrze Ježiša Krista.
 
18 Boha nikto nikdy nevidel, ale jednorodený Syn, ktorý je v lone Otcovom, on nám vysvetlil.
 
19 A toto je to svedoctvo Jánovo, keď boli poslali k nemu Židia z Jeruzalema kňazov a Levitov, aby sa ho opýtali: Kto si ty?
 
20 A vyznal a nezaprel, a vyznal: Ja nie som Kristus.
 
21 A opýtali sa ho: A čo teda? Či si ty Eliáš? A povedal: Nie som. Či si ty ten prorok? A odpovedal: Nie.
 
22 Vtedy mu povedali: A kto si tedy? Aby sme dali odpoveď tým, ktorí nás poslali. Čo hovoríš o sebe?
 
23 Riekol: Ja som hlas volajúceho na púšti: Urovnajte cestu Pánovu! jako povedal prorok Izaiáš.
 
24 A poslaní boli z farizeov.
 
25 A tak sa ho opýtali a riekli mu: A čo tedy krstíš, ak si ty nie Kristus, ani Eliáš ani ten prorok?
 
26 A Ján im odpovedal a riekol: Ja krstím vodou, ale medzi vami stojí ten, ktorého vy neznáte;
 
27 to je ten, ktorý prichádza po mne a predišiel ma, ktorému som ja nie hoden rozviazať remienok na jeho obuvi.
 
28 To sa stalo v Betabáre za Jordánom, kde Ján krstil.
 
29 Druhého dňa videl Ján Ježiša, že ide k nemu, a povedal: Hľa Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta!
 
30 Toto je ten, o ktorom som ja povedal: Za mnou ide muž, ktorý bol predo mnou, pretože bol prvší ako ja.
 
31 A ja som ho neznal, ale aby bol zjavený Izraelovi, preto som ja prišiel krstiac vodou.
 
32 A Ján svedčil a hovoril: Videl som Ducha, sostupujúceho s neba jako čo by holubicu, a zostal na ňom.
 
33 A ja som ho neznal, ale ten, ktorý ma poslal krstiť vodou, ten mi povedal: Na koho uvidíš sostupovať Ducha, a že zostáva na ňom, to je ten, ktorý krstí Svätým Duchom.
 
34 A ja som videl a svedčil, že to je ten Syn Boží.
 
35 Nasledujúceho dňa zase stál Ján i z jeho učeníkov dvaja
 
36 a pozrúc na Ježiša, ktorý išiel pomimo, riekol: Hľa, Baránok Boží!
 
37 A počuli ho to hovoriť tí dvaja učeníci a išli za Ježišom.
 
38 A Ježiš obrátiac sa a vidiac ich, že idú za ním, povedal im:
 
39 Čo hľadáte? A oni mu povedali: Rabbi (čo znamená preložené: Učiteľu), kde bývaš?
 
40 A on im povedal: Poďte a vidzte! A tak prišli a videli, kde býva, a zostali u neho ten deň; a bolo asi desať hodín.
 
41 A jeden z tých dvoch, ktorí to počuli od Jána a išli za Ježišom, bol Andrej, brat Šimona Petra.
 
42 Ten najprv našiel svojho vlastného brata, Šimona, a povedal mu: Našli sme Mesiáša (čo je preložené: Kristus čiže Pomazaný).
 
43 A priviedol ho k Ježišovi. A Ježiš pozrúc na neho povedal: Ty si Šimon, syn Jonášov; ty sa budeš volať Kéfaš (čo znamená v preklade: Peter čiže Skala).
 
44 Zase nasledujúceho dňa chcel Ježiš vyjsť do Galilee a našiel Filipa a povedal mu: Poď za mnou!
 
45 A Filip bol z Betsaidy, z mesta Andrejovho a Petrovho.
 
46 A Filip našiel Natanaela a povedal mu: Našli sme toho, o ktorom písal Mojžiš v zákone a proroci, Ježiša, syna Jozefovho, z Nazareta.
 
47 A Natanael mu povedal: Či z Nazareta môže byť niečo dobrého? Filip mu povedal: Poď a vidz!
 
48 Potom videl Ježiš Natanaela ísť k sebe a povedal o ňom: Hľa opravdivý Izraelita, v ktorom nieto lesti.
 
49 Natanael mu povedal: Odkiaľ ma znáš? Ježiš odpovedal a riekol mu: Prv ako ťa zavolal Filip, keď si bol pod tým fíkom, videl som ťa.
 
50 Natanael odpovedal a riekol mu: Rabbi, ty si ten Syn Boží! Ty si ten kráľ Izraelov!
 
51 A Ježiš odpovedal a riekol mu: Preto, že som ti povedal: Videl som ťa pod tým fíkom, veríš? Väčšie veci ako to uvidíš.
 
52 A ďalej mu povedal: Ameň, ameň vám hovorím, že odteraz uvidíte nebo otvorené a anjelov Božích vystupovať a sostupovať na Syna človeka.
 
 

  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | [ Next ]