Bible-Server.org  
 
 
Praise the Lord, all ye nations      
Psalms 117:1       
 
enter keywords   match
 AND find keywords in
diacritics
Home Page
1. Mojžišova
2. Mojžišova
3. Mojžišova
4. Mojžišova
5. Mojžišova
Józua
Sudcov
Rút
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kráľov
2. Kráľov
1. Kronická
2. Kronická
Ezdráš
Nehemiáš
Ester
Jób
Žalmy
Príslovia
Kazateľ
Pieseň
Izaiáš
Jeremiáš
Plač
Ezechiel
Daniel
Hozeáš
Joel
Ámos
Obadiáš
Jonáš
Micheáš
Náhum
Habakuk
Sofoniáš
Haggeus
Zachariáš
Malachiáš
Matúš
Marek
Lukáš
Ján
Skutky
Rimanom
1. Korintským
2. Korintským
Galatským
Efezským
Filipským
Kolosenským
1. Tesaloničanom
2. Tesaloničanom
1. Timoteovi
2. Timoteovi
Títovi
Filemonovi
Židom
Jakubov
1. Petrov
2. Petrov
1. Jánov
2. Jánov
3. Jánov
Júdov
Zjavenie
 
 

 
 
translate into
1. Korintským 1. kapitola
 
1 Pavel, povolaný apoštol Ježiša Krista skrze vôľu Božiu, a brat Sostenes
 
2 cirkvi Božej, ktorá je v Korinte, posväteným v Kristu Ježišovi, povolaným svätým, so všetkými, ktorí vzývajú meno našeho Pána Ježiša Krista na každom mieste, ich aj našom:
 
3 milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista.
 
4 Ďakujem vždycky svojmu Bohu vzhľadom na vás pre milosť Božiu, ktorá vám je daná v Kristu Ježišovi,
 
5 že ste v ňom obohatení všetkým, každým slovom i každou známosťou,
 
6 tak ako je svedoctvo Kristovo upevnené medzi vami,
 
7 takže nemáte nedostatku v niktorom dare milosti očakávajúc zjavenie nášho Pána Ježiša Krista,
 
8 ktorý vás aj upevní a zachová až do konca, bezúhonných v deň našeho Pána Ježiša Krista.
 
9 Verný je Bôh, skrze ktorého ste povolaní v obecenstvo jeho Syna Ježiša Krista, našeho Pána.
 
10 Ale vás prosím, bratia, menom nášho Pána Ježiša Krista, žeby ste všetci hovorili jedno a to isté, a že by nebolo medzi vami roztržiek, ale aby ste boli dokonalí v jednej a v tej istej mysli a v jednej a v tej istej mienke.
 
11 Lebo mi je oznámené o vás, moji bratia, od domácich Chloy, že sú medzi vami zvady.
 
12 A hovorím toto, že každý z vás hovorí: Ja som Pavlov, ja Apollov, ja Kéfašov a ja Kristov.
 
13 Či je Kristus rozdelený? Či azda bol Pavel ukrižovaný za vás? Alebo či ste pokrstení v meno Pavlovo?
 
14 Ďakujem Bohu, že som nikoho z vás nekrstil okrem Krispa a Gája,
 
15 aby niekto nepovedal, že som krstil vo svoje meno.
 
16 No, krstil som i dom Štefanov; viacej neviem, či som niekoho iného krstil.
 
17 Lebo ma Kristus neposlal krstiť, ale kázať evanjelium, a to nie v múdrosti slova, aby nebol vyprázdnený kríž Kristov.
 
18 Lebo slovo kríža je tým, ktorí hynú, bláznovstvom; ale nám, ktorí dosahujeme spasenie, je mocou Božou.
 
19 Lebo je napísané: Zahladím múdrosť múdrych a rozum rozumných zavrhnem.
 
20 Kde je múdry? Kde učený v zákone? Kde dišputant tohoto sveta? Či Bôh neobrátil múdrosti tohoto sveta na bláznovstvo?
 
21 Lebo keď v múdrosti Božej svet skrze múdrosť nepoznal Boha, zaľúbilo sa Bohu skrze bláznovstvo kázne spasiť veriacich.
 
22 Keďže i Židia žiadajú znamenia, i Gréci hľadajú múdrosť,
 
23 my kážeme ukrižovaného Krista, Židom pohoršenie a Grékom bláznovstvo;
 
24 ale tým istým, povolaným, Židom i Grékom, Krista Božiu moc a Božiu múdrosť.
 
25 Lebo bláznivé Božie je múdrejšie ako ľudia a slabé Božie je silnejšie ako ľudia.
 
26 Lebo veď vidíte svoje povolanie, bratia, že nie mnoho múdrych podľa tela, nie mnoho mocných, nie mnoho urodzených je medzi vami zachránených.
 
27 Ale bláznivé u sveta si vyvolil Bôh, aby zahanbil múdrych, a slabé u sveta si vyvolil Bôh, aby zahanbil to, čo je silné,
 
28 a neurodzené u sveta a opovrhnuté si vyvolil Bôh, a to, čo nie je, aby zmaril to, čo je niečim,
 
29 aby sa pred Bohom nechválilo niktoré telo.
 
30 A vy ste z neho v Kristu Ježišovi, ktorý sa nám stal múdrosťou od Boha i spravedlivosťou i posvätením i vykúpením,
 
31 aby bolo, jako je napísané: Ten, kto sa chváli, nech sa chváli Pánom.
 
 

  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | [ Next ]