Bible-Server.org  
 
 
Praise the Lord, all ye nations      
Psalms 117:1       
 
enter keywords   match
 AND find keywords in
diacritics
Home Page
1. Mojžišova
2. Mojžišova
3. Mojžišova
4. Mojžišova
5. Mojžišova
Józua
Sudcov
Rút
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kráľov
2. Kráľov
1. Kronická
2. Kronická
Ezdráš
Nehemiáš
Ester
Jób
Žalmy
Príslovia
Kazateľ
Pieseň
Izaiáš
Jeremiáš
Plač
Ezechiel
Daniel
Hozeáš
Joel
Ámos
Obadiáš
Jonáš
Micheáš
Náhum
Habakuk
Sofoniáš
Haggeus
Zachariáš
Malachiáš
Matúš
Marek
Lukáš
Ján
Skutky
Rimanom
1. Korintským
2. Korintským
Galatským
Efezským
Filipským
Kolosenským
1. Tesaloničanom
2. Tesaloničanom
1. Timoteovi
2. Timoteovi
Títovi
Filemonovi
Židom
Jakubov
1. Petrov
2. Petrov
1. Jánov
2. Jánov
3. Jánov
Júdov
Zjavenie
 
 

 
 
translate into
1. Kronická 1. kapitola
 
1 Adam, Set, Enos,
 
2 Kénan, Mahalaleel, Jared,
 
3 Enoch, Matuzalem, Lámech,
 
4 Noach, Sem, Chám a Jafet.
 
5 Synovia Jafetovi: Gomer, Magog, Madaj, Javán, Túbal, Mešech a Tíras.
 
6 A synovia Gomerovi: Aškenaz, Rífat a Togarma.
 
7 A synovia Javánovi: Elíša a Taršíša, Kittím a Dodaním.
 
8 A synovia Chámovi: Kúš a Micraim, Pút a Kanaán.
 
9 A synovia Kúšovi: Seba, Chavila, Sabta, Ragma a Sabtacha. A synovia Ragmovi: Šeba a Dedán.
 
10 A Kúš splodil Nimroda. Ten započal byť mocným mužom na zemi.
 
11 A Micraim splodil Lúdim, Anamim, Lehábim a Naftúchim,
 
12 Patrúsim a Kaslúchim, odkiaľ pošli Filištíni a Kaftorím.
 
13 A Kanaán splodil Sidona, svojho prvorodeného, a Cheta,
 
14 a Jebuzeja, Amoreja a Girgazeja,
 
15 Heveja, Arakeja a Sineja,
 
16 Arvadeja, Cemareja a Chamateja.
 
17 Synovia Semovi: Élam, Assúr, Arfaxad, Lúd, Aram, Úc, Chúl, Geter a Mešech.
 
18 Arfaxad splodil Šelacha, a Šelach splodil Hébera.
 
19 A Héberovi sa narodili dvaja synovia. Jednému bolo meno Péleg, lebo za jeho dní rozdelená bola zem, a meno jeho brata bolo Joktán.
 
20 A Joktán splodil Almodáda, Šálefa, Chacarmáveta a Jarecha,
 
21 Hadoráma, Uzala a Diklu,
 
22 Ébala, Abimaela a Šebu,
 
23 Ofíra, Chavilu a Jobába. Tí všetci boli synmi Joktánovými.
 
24 Sem, Arfaxad, Šelach,
 
25 Héber, Péleg, Rehu,
 
26 Serúg, Náchor, Térach,
 
27 Abrám, to je Abrahám.
 
28 Synovia Abrahámovi: Izák a Izmael.
 
29 Toto sú ich rody. Prvorodený Izmaelov Nebajot, Kedar, Adbeel a Mibsam,
 
30 Mišma, Dúma, Massa, Chadad a Téma,
 
31 Jetúr, Nafíš, a Kedma. To boli synovia Izmaelovi.
 
32 A synovia Ketury, ženiny Abrahámovej; tá porodila Zimrána, Jokšana, Medana, Madiana, Jišbáka a Šuacha. A synovia Jokšanovi: Šeba a Dedán.
 
33 Synovia Madianovi: Éfa, Efer, Enoch, Abída a Eldaa. Tí všetci boli synmi Keturinými.
 
34 A Abrahám splodil Izáka. Synovia Izákovi: Ezav a Izrael.
 
35 Synovia Ezavovi: Elifaz, Reguel, Jeuš, Jalam a Kórach.
 
36 Synovia Elifazovi: Téman, Omár, Cefi, Gatam, Kenaz, Timna a Amalek.
 
37 Synovia Reguelovi: Nachat Zérach, Šamma a Mizza.
 
38 Synovia Seirovi: Lotán, Šobál, Cibeon, Ana, Dišon, Écer a Díšan.
 
39 Synovia Lotánovi: Chori, Homan. A sestra Lotánova bola Timna.
 
40 Synovia Šobálovi: Aljan, Manachat, Ébal, Šefi a Onam. A synovia Cibeonovi: Aja a Ana.
 
41 Synovia Anovi: Díšon. A synovia Díšonovi: Chamrán, Ešbán, Jitrán a Cherán.
 
42 Synovia Écerovi: Bilhán, Zaván a Jakan. Synovia Díšonovi: Úc a Arán.
 
43 A toto boli kráľovia, ktorí kraľovali v zemi Edomovej, prv ako kraľoval kráľ synov Izraelových: Béla, syn Beorov. A meno jeho mesta bolo Dinhaba.
 
44 A keď zomrel Béla, kraľoval miesto neho Jobáb, syn Zérachov, z Bocry.
 
45 A keď zomrel Jobáb, kraľoval miesto neho Chúšam zo zeme Témanitov.
 
46 A keď zomrel Chúšam, kraľoval miesto neho Hadad, syn Bedadov, ktorý porazil Madiana v moábskom kraji. A meno jeho mesta bolo Avít.
 
47 A keď zomrel Hadad, kraľoval miesto neho Samla z Masréky.
 
48 A keď zomrel Samla, kraľoval miesto neho Saul z Rechobota od rieky.
 
49 A keď zomrel Saul, kraľoval miesto neho Bál-chanán, syn Achborov.
 
50 A keď zomrel Bál-chanán, kraľoval miesto neho Hadad. A meno jeho mesta bolo Pái, a meno jeho ženy bolo Mehetabeľ, dcéra Matrédy, dcéry Me-zahábovej.
 
51 A keď zomrel Hadad, boli vojvodami Edomska: vojvoda Timna, vojvoda Alia, vojvoda Jetet,
 
52 vojvoda Aholibáma, vojvoda Éla, vojvoda Pínon,
 
53 vojvoda Kenaz, vojvoda Téman, vojvoda Mibcár,
 
54 vojvoda Magdiel, vojvoda Irám. To boli vojvodovia Edomska.
 
 

  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | [ Next ]