Bible-Server.org  
 
 
Praise the Lord, all ye nations      
Psalms 117:1       
 
enter keywords   match
 AND find keywords in
diacritics
Home Page
1. Mojžišova
2. Mojžišova
3. Mojžišova
4. Mojžišova
5. Mojžišova
Józua
Sudcov
Rút
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kráľov
2. Kráľov
1. Kronická
2. Kronická
Ezdráš
Nehemiáš
Ester
Jób
Žalmy
Príslovia
Kazateľ
Pieseň
Izaiáš
Jeremiáš
Plač
Ezechiel
Daniel
Hozeáš
Joel
Ámos
Obadiáš
Jonáš
Micheáš
Náhum
Habakuk
Sofoniáš
Haggeus
Zachariáš
Malachiáš
Matúš
Marek
Lukáš
Ján
Skutky
Rimanom
1. Korintským
2. Korintským
Galatským
Efezským
Filipským
Kolosenským
1. Tesaloničanom
2. Tesaloničanom
1. Timoteovi
2. Timoteovi
Títovi
Filemonovi
Židom
Jakubov
1. Petrov
2. Petrov
1. Jánov
2. Jánov
3. Jánov
Júdov
Zjavenie
 
 

 
 
translate into
Filipským 1. kapitola
 
1 Pavel a Timoteus, sluhovia Ježiša Krista, všetkým svätým v Kristu Ježišovi, ktorí sú vo Filipách s dozorcami a diakonmi:
 
2 milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista.
 
3 Ďakujeme svojmu Bohu pri každej rozpomienke ma vás
 
4 vždycky v každej svojej prosbe za vás za všetkých s radosťou prosiac
 
5 vzhľadom na vašu účasť na evanjeliu od prvého dňa až doteraz
 
6 a práve preto dôverujem, že ten, ktorý započal vo vás dobré dielo, ho aj dokoná a zachová až do dňa Ježiša Krista,
 
7 jako mi je spravedlivé myslieť to za vás za všetkých, pretože vás mám v srdci, keď že jako v mojich putách, tak i v obrane a v upevňovaní evanjelia ste vy všetci mojimi spoluúčastníkmi na milosti.
 
8 Lebo mojím svedkom je Bôh, ako túžim po vás po všetkých vo vnútornostiach Ježiša Krista.
 
9 A za to sa modlím, žeby vaša láska ešte viac a viac hojnela pravou známosťou a každým vnímaním,
 
10 aby ste boli schopní posúdiť, čo je dobré a čo nie, aby ste boli čistí a prostí úrazu na deň Kristov,
 
11 naplnení ovocím spravedlivosti, doneseným skrze Ježiša Krista, na slávu a chválu Božiu.
 
12 A chcem, aby ste vedeli, bratia, že to, čo sa so mnou dialo, napokon bolo viac na prospech evanjelia,
 
13 takže sa moje putá staly zjavnými v Kristovi v celom prätóriu aj ostatným všetkým.
 
14 A väčšina z bratov v Pánovi, súc posmelení mojimi putami, ešte lepšie sa odvážili bez bázne hovoriť slovo Božie.
 
15 Niektorí síce aj pre závisť a svár, ale niektorí aj zo záľuby hlásajú Krista,
 
16 jedni z lásky vediac, že som nato, aby som bránil evanjelium,
 
17 a iní zase zvestujú Krista zo svárlivosti, nie čiste, domnievajúc sa, že spôsobia mojim putám súženie.
 
18 Ale čože? Však akýmkoľvek už spôsobom, buď pod zámienkou buď v pravde, Kristus sa zvestuje, a tomu sa radujem, ale sa i budem radovať,
 
19 lebo viem, že mi to bude na spásu skrze vašu prosbu a napomáhanie Ducha Ježiša Krista
 
20 podľa môjho túžobného očakávania a mojej nádeje, že nebudem v ničom zahanbený, ale celou smelosťou, jako vždycky tak i teraz bude veličený Kristus v mojom tele buď životom buď smrťou.
 
21 Lebo mne je žiť Kristus a zomrieť zisk.
 
22 Ale ak práve žiť v tele mi je na užitok práce, nevedel by som povedať, čo by som vyvolil.
 
23 Ale oboje ma tiahne: mám žiadosť zomrieť a byť s Kristom, lebo to by bolo o mnoho lepšie,
 
24 ale zostať ešte v tele je potrebnejšie pre vás.
 
25 A spoliehajúc na to viem, že zostanem a zostanem so všetkými vami na váš prospech a na radosť viery,
 
26 aby sa vaša chvála rozhojnila mnou v Kristu Ježišovi mojím opätným príchodom k vám.
 
27 Len obcujte tak, aby to bolo hodno evanjelia Kristovho, aby som, či už keď prijdem a vidím vás, a či súc neprítomný počul o vás, že stojíte v jednom duchu jednou dušou spolu zápasiac za vieru evanjelia
 
28 a nedajúc sa v ničom plašiť protivníkom, čo je im očividným dôkazom ich zahynutia a vášho spasenia, a to od Boha.
 
29 Lebo vám je z milosti daná za Krista, nie len aby ste v neho verili, ale aj aby ste za neho trpeli
 
30 majúc ten istý boj, aký ste videli pri mne, a o jakom i teraz čujete pri mne.
 
 

  | 2 | 3 | 4 | [ Next ]