Bible-Server.org  
 
 
Praise the Lord, all ye nations      
Psalms 117:1       
 
enter keywords   match
 AND find keywords in
diacritics
Home Page
1. Mojžišova
2. Mojžišova
3. Mojžišova
4. Mojžišova
5. Mojžišova
Józua
Sudcov
Rút
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kráľov
2. Kráľov
1. Kronická
2. Kronická
Ezdráš
Nehemiáš
Ester
Jób
Žalmy
Príslovia
Kazateľ
Pieseň
Izaiáš
Jeremiáš
Plač
Ezechiel
Daniel
Hozeáš
Joel
Ámos
Obadiáš
Jonáš
Micheáš
Náhum
Habakuk
Sofoniáš
Haggeus
Zachariáš
Malachiáš
Matúš
Marek
Lukáš
Ján
Skutky
Rimanom
1. Korintským
2. Korintským
Galatským
Efezským
Filipským
Kolosenským
1. Tesaloničanom
2. Tesaloničanom
1. Timoteovi
2. Timoteovi
Títovi
Filemonovi
Židom
Jakubov
1. Petrov
2. Petrov
1. Jánov
2. Jánov
3. Jánov
Júdov
Zjavenie
 
 

 
 
translate into
3. Jánov 1. kapitola
 
1 Starší milovanému Gájovi, ktorého ja milujem v pravde.
 
2 Milovaný, prajem ti, žeby si sa mal vo všetkom dobre a že by si bol zdravý, tak ako sa má dobre tvoja duša.
 
3 Lebo som sa veľmi zaradoval, keď prichádzali bratia a svedčili o tvojej pravde, tak ako ty chodíš v pravde.
 
4 Väčšej radosti nad to nemám, než aby som počul, že moje deti chodia v pravde.
 
5 Milovaný verne činíš, čokoľvek robíš bratom a hosťom,
 
6 ktorí dali tvojej láske svedoctvo pred sborom, ktorých keď vyprevadíš hodne Boha, dobre robíš.
 
7 Lebo vyšli za jeho meno neberúc ničoho od pohanov.
 
8 My sme teda podlžni prijímať takých bratov, aby sme boli spolupracovníkmi pravde a cirkvi.
 
9 Písal som sboru, ale Diotrefes, ktorý chce byť prvým medzi nimi, nás neprijíma.
 
10 Preto ak prijdem, pripomeniem jeho skutky, ktoré robí, že hovorí o nás zlé reči a nemajúc dosť na tom, ani sám neprijíma bratov a tým, ktorí by chceli, bráni a vylučuje ich zo sboru.
 
11 Milovaný, nenasleduj zlého, ale dobré. Ten, kto činí dobré, je z Boha, ale kto robí zlé, nevidel Boha.
 
12 Demetriovi dávajú všetci svedoctvo i sama pravda, a my tiež svedčíme, a viete, že naše svedoctvo je pravdivé.
 
13 Mal by som ti mnoho čo písať, ale nechcem ti napísať černidlom a perom.
 
14 Lež nadejem sa, že ťa skoro uvidím, a budeme hovoriť ústa k ústam.
 
15 Pokoj ti! Pozdravujú ťa priatelia. Pozdravuj priateľov podľa mena.
 
 

  |