Bible-Server.org  
 
 
Praise the Lord, all ye nations      
Psalms 117:1       
 
enter keywords   match
 AND find keywords in
diacritics
Home Page
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozue
Soudců
Rut
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Královská
2. Královská
1. Paralipomenon
2. Paralipomenon
Ezdráš
Nehemiáš
Ester
Job
Žalmy
Přísloví
Kazatel
Píseň Šalomounova
Izaiáš
Jeremiáš
Pláč Jeremiášův
Ezechiel
Daniel
Ozeáš
Joel
Amos
Abdiáš
Jonáš
Micheáš
Nahum
Abakuk
Sofoniáš
Aggeus
Zachariáš
Malachiáš
Matouš
Marek
Lukáš
Jan
Skutky
Římanům
1. Korintským
2. Korintským
Galatským
Efezským
Filipenským
Kolossenským
1. Tessalonicenským
2. Tessalonicenským
1. Timoteovi
2. Timoteovi
Titovi
Filemonovi
Židům
Jakub
1. Petrova
2. Petrova
1. Janova
2. Janova
3. Janova
Juda
Zjevení
 
 

 
 
translate into
Zachariáš 1. kapitola
 
1 Měsíce osmého, léta druhého Dariova, stalo se slovo Hospodinovo k Zachariášovi synu Barachiáše, syna Iddova, proroku, řkoucí:
 
2 Rozhněval se Hospodin na otce vaše velice.
 
3 Protož rci těmto:Takto praví Hospodin zástupů:Navraťte se ke mně, praví Hospodin zástupů, a navrátím se k vám, praví Hospodin zástupů.
 
4 Nebuďte jako otcové vaši, na něž volávali proroci onino předešlí, říkajíce:Takto praví Hospodin zástupů:Navraťte se nyní od cest svých zlých, i od skutků vašich zlých, ale neuposlechli, ani pozorovali mne, praví Hospodin.
 
5 Otcové vaši kde jsou? A proroci ti zdali na věky živi jsou?
 
6 Ale však slova má a soudové moji, kteréž jsem přikázal služebníkům svým prorokům, zdali nepostihli otců vašich? tak že obrátivše se, řekli:Jakž uložil Hospodin zástupů učiniti nám podlé cest našich, a podlé skutků našich, tak učinil nám.
 
7 Dne čtyřmecítmého, jedenáctého měsíce, kterýž jest měsíc Šebat, léta druhého Dariova, stalo se slovo Hospodinovo k Zachariášovi synu Barachiáše, syna Iddova, proroku, řkoucí:
 
8 Viděl jsem v noci, a aj, muž sedí na koni ryzím, kterýž stál mezi myrtovím, kteréž bylo v dolině, za ním pak koně ryzí, strakaté a bílé.
 
9 I řekl jsem:Kdo jsou tito, Pane můj? Řekl mi anděl ten, kterýž mluvil se mnou:Já ukáži tobě, kdo jsou tito.
 
10 Tedy odpovídaje muž ten, kterýž stál mezi myrtovím, řekl:Tito jsou, kteréž poslal Hospodin, aby zchodili zemi.
 
11 I odpověděli andělu Hospodinovu tomu, kterýž stál mezi myrtovím, a řekli:Zchodili jsme zemi, a aj, všecka země bezpečně bydlí, a pokoje užívá.
 
12 Tedy odpověděl anděl Hospodinův a řekl:Ó Hospodine zástupů, až dokudž ty se nesmiluješ nad Jeruzalémem a nad městy Judskými, na kteréž jsi hněval se již sedmdesáte let?
 
13 I odpověděl Hospodin andělu tomu, kterýž mluvil se mnou, slovy dobrými, slovy potěšitelnými.
 
14 Tedy řekl mi anděl, kterýž mluvil ke mně:Volej a rci:Takto praví Hospodin zástupů:Horlím pro Jeruzalém a Sion horlením velikým.
 
15 A hněvám se náramně na ty národy, kteříž mají pokoj; nebo když jsem já se málo rozhněval, oni pomáhali k zlému.
 
16 Protož takto praví Hospodin:Navrátil jsem se k Jeruzalému milosrdenstvím, dům můj staven bude v něm, praví Hospodin zástupů, a pravidlo vztaženo bude na Jeruzalém.
 
17 Ještě volej a rci:Takto praví Hospodin zástupů:Ještěť se rozsadí města má pro hojnost dobrého; neboť utěší ještě Hospodin Sion, a vyvolí ještě Jeruzalém.
 
18 Tedy pozdvihl jsem očí svých, a uzřel jsem, a aj, čtyři rohové.
 
19 I řekl jsem andělu, kterýž mluvil se mnou:Co jest toto? I řekl mi:To jsou ti rohové, kteříž zmítali Judou, Izraelem a Jeruzalémem.
 
20 Ukázal mi také Hospodin čtyři kováře.
 
21 I řekl jsem:Co jdou dělati tito? I mluvil, řka:Tito jsou rohové, kteříž zmítali Judou, tak že žádný nemohl pozdvihnouti hlavy své. Protož přišli tito, aby je přestrašili, a srazili rohy těch národů, kteříž pozdvihli rohu proti zemi Judské, aby ní zmítali.
 
 

  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | [ Next ]