Bible-Server.org  
 
 
Praise the Lord, all ye nations      
Psalms 117:1       
 
enter keywords   match
 AND find keywords in
diacritics
Home Page
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozue
Soudců
Rut
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Královská
2. Královská
1. Paralipomenon
2. Paralipomenon
Ezdráš
Nehemiáš
Ester
Job
Žalmy
Přísloví
Kazatel
Píseň Šalomounova
Izaiáš
Jeremiáš
Pláč Jeremiášův
Ezechiel
Daniel
Ozeáš
Joel
Amos
Abdiáš
Jonáš
Micheáš
Nahum
Abakuk
Sofoniáš
Aggeus
Zachariáš
Malachiáš
Matouš
Marek
Lukáš
Jan
Skutky
Římanům
1. Korintským
2. Korintským
Galatským
Efezským
Filipenským
Kolossenským
1. Tessalonicenským
2. Tessalonicenským
1. Timoteovi
2. Timoteovi
Titovi
Filemonovi
Židům
Jakub
1. Petrova
2. Petrova
1. Janova
2. Janova
3. Janova
Juda
Zjevení
 
 

 
 
translate into
Přísloví 1. kapitola
 
1 Přísloví Šalomouna syna Davidova, krále Izraelského,
 
2 Ku poznání moudrosti a cvičení, k vyrozumívání řečem rozumnosti,
 
3 K dosažení vycvičení v opatrnosti, spravedlnosti, soudu a toho, což pravého jest,
 
4 Aby dána byla hloupým důmyslnost, mládenečku umění a prozřetelnost.
 
5 Když poslouchati bude moudrý, přibude mu umění, a rozumný bude vtipnější,
 
6 K srozumění podobenství, a výmluvnosti řeči moudrých a pohádkám jejich.
 
7 Bázeň Hospodinova jest počátek umění, moudrostí a cvičením pohrdají blázni.
 
8 Poslouchej, synu můj, cvičení otce svého, a neopouštěj naučení matky své.
 
9 Neboť to přidá příjemnosti hlavě tvé, a bude zlatým řetězem hrdlu tvému.
 
10 Synu můj, jestliže by tě namlouvali hříšníci, nepřivoluj.
 
11 Jestliže by řekli:Poď s námi, úklady čiňme krvi, skryjeme se proti nevinnému bez ostýchání se;
 
12 Sehltíme je jako hrob za živa, a v cele jako ty, jenž sstupují do jámy;
 
13 Všelijakého drahého zboží dosáhneme, naplníme domy své loupeží;
 
14 Vrz los svůj mezi nás, měšec jeden budeme míti všickni:
 
15 Synu můj, nevycházej na cestu s nimi, zdrž nohu svou od stezky jejich;
 
16 Nebo nohy jejich ke zlému běží, a pospíchají k vylévání krve.
 
17 Jistě, že jakož nadarmo roztažena bývá sít před očima jakéhokoli ptactva,
 
18 Tak tito proti krvi své ukládají, skrývají se proti dušem svým.
 
19 Takovéť jsou cesty každého dychtícího po zisku, duši pána svého uchvacuje.
 
20 Moudrost vně volá, na ulicech vydává hlas svůj.
 
21 V největším hluku volá, u vrat brány, v městě, a výmluvnosti své vypravuje, řka:
 
22 Až dokud hloupí milovati budete hloupost, a posměvači posměch sobě libovati, a blázni nenáviděti umění?
 
23 Obraťtež se k domlouvání mému. Hle, vynáším vám ducha svého, a v známost vám uvodím slova svá.
 
24 Poněvadž jsem volala, a odpírali jste; vztahovala jsem ruku svou, a nebyl, kdo by pozoroval,
 
25 Anobrž strhli jste se všeliké rady mé, a trestání mého jste neoblíbili:
 
26 Pročež i já v bídě vaší smáti se budu, posmívati se budu, když přijde to, čehož se bojíte,
 
27 Když přijde jako hrozné zpuštění to, čehož se bojíte, a bída vaše jako bouře nastane, když přijde na vás trápení a ssoužení.
 
28 Tehdy volati budou ke mně, a nevyslyším; ráno hledati mne budou, a nenaleznou mne.
 
29 Proto že nenáviděli umění, a bázně Hospodinovy nevyvolili,
 
30 Aniž povolili radě mé, ale pohrdali všelikým domlouváním mým.
 
31 Protož jísti budou ovoce skutků svých, a radami svými nasyceni budou.
 
32 Nebo pokoj hloupých zmorduje je, a štěstí bláznů zahubí je.
 
33 Ale kdož mne poslouchá, bydliti bude bezpečně, pokoj maje před strachem zlých věcí.
 
 

  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | [ Next ]