Bible-Server.org  
 
 
Praise the Lord, all ye nations      
Psalms 117:1       
 
enter keywords   match
 AND find keywords in
diacritics
Home Page
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozue
Soudců
Rut
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Královská
2. Královská
1. Paralipomenon
2. Paralipomenon
Ezdráš
Nehemiáš
Ester
Job
Žalmy
Přísloví
Kazatel
Píseň Šalomounova
Izaiáš
Jeremiáš
Pláč Jeremiášův
Ezechiel
Daniel
Ozeáš
Joel
Amos
Abdiáš
Jonáš
Micheáš
Nahum
Abakuk
Sofoniáš
Aggeus
Zachariáš
Malachiáš
Matouš
Marek
Lukáš
Jan
Skutky
Římanům
1. Korintským
2. Korintským
Galatským
Efezským
Filipenským
Kolossenským
1. Tessalonicenským
2. Tessalonicenským
1. Timoteovi
2. Timoteovi
Titovi
Filemonovi
Židům
Jakub
1. Petrova
2. Petrova
1. Janova
2. Janova
3. Janova
Juda
Zjevení
 
 

 
 
translate into
2. Královská 1. kapitola
 
1 V tom zprotivil se Moáb Izraelovi po smrti Achabově.
 
2 A Ochoziáš spadl skrze mříži paláce svého letního, kterýž byl v Samaří, a stonal. I poslal posly, řka jim:Jděte, pilně se ptejte Belzebuba, boha Akaron, povstanu-li z nemoci této?
 
3 Ale anděl Hospodinův řekl Eliášovi Tesbitskému:Vstana, jdi vstříc poslům krále Samařského a mluv k nim:Zdali není Boha v Izraeli, že jdete dotazovati se Belzebuba, boha Akaron?
 
4 Protož takto praví Hospodin:S ložce, na kterémžs se složil, nesejdeš, ale jistotně umřeš. I odšel Eliáš.
 
5 A když se navrátili poslové k němu, řekl jim:Pročež jste se zase vrátili?
 
6 Odpověděli jemu:Muž nějaký vyšel nám v cestu a řekl nám:Jděte, navraťte se k králi, kterýž vás poslal, a rcete jemu:Takto praví Hospodin:Zdali není Boha v Izraeli, že ty posíláš tázati se Belzebuba, boha Akaron? Protož s ložce, na kterémžs se složil, nesejdeš, ale jistotně umřeš.
 
7 I řekl jim:Jaký jest způsob muže toho, kterýž vám vstříc vyšel a mluvil vám ty řeči?
 
8 Kteříž odpověděli jemu:Jest člověk chlupatý, a pasem koženým přepásán na bedrách svých. Tedy řekl:Eliáš Tesbitský jest.
 
9 Protož poslal pro něj padesátníka s padesáti jeho. Kterýž šel k němu, a aj, seděl na vrchu hory. I řekl jemu:Muži Boží, král rozkázal, abys sstoupil dolů.
 
10 Odpovídaje Eliáš, řekl padesátníku:Jestliže jsem muž Boží, nechť sstoupí oheň s nebe, a sžíře tě i tvých padesát. A tak sstoupil oheň s nebe, a sežral jej i padesát jeho.
 
11 Opět poslal k němu král padesátníka jiného s padesáti jeho. Kterýž mluvil a řekl jemu:Muži Boží, takto rozkázal král:Rychle sstup dolů.
 
12 I odpověděl Eliáš a řekl jim:Jestliže jsem muž Boží, nechť sstoupí oheň s nebe, a sžíře tě i tvých padesát. A tak sstoupil oheň Boží s nebe, a sežral jej i padesát jeho.
 
13 Ještě poslal padesátníka třetího s padesáti jeho. Pročež vstoupiv, přišel ten třetí padesátník, a klekl na kolena svá před Eliášem, a prose ho pokorně, řekl jemu:Muži Boží,prosím, nechť jest drahá duše má i duše služebníků tvých padesáti těchto před očima tvýma.
 
14 Aj, oheň sstoupiv s nebe, sežral dva první padesátníky s padesáti jejich, ale nyní nechť jest drahá duše má před očima tvýma.
 
15 Řekl pak anděl Hospodinův Eliášovi:Sstup s ním, neboj se nic tváři jeho. Tedy vstav, šel s ním k králi.
 
16 A mluvil jemu:Takto praví Hospodin:Proto že jsi poslal posly tázati se Belzebuba, boha Akaron, (jako by nebylo Boha v Izraeli, abys se tázal slova jeho), protož s ložce, na kterémžs se složil, nesejdeš, ale jistotně umřeš.
 
17 I umřel podlé řeči Hospodinovy, kterouž mluvil Eliáš, a kraloval Joram místo něho léta druhého Jehorama syna Jozafatova, krále Judského; nebo on neměl syna.
 
18 O jiných pak věcech Ochoziášových, kteréž činil, zapsáno jest v knize o králích Izraelských.
 
 

  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | [ Next ]