Bible-Server.org  
 
 
Praise the Lord, all ye nations      
Psalms 117:1       
 
enter keywords   match
 AND find keywords in
diacritics
Home Page
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozue
Soudců
Rut
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Královská
2. Královská
1. Paralipomenon
2. Paralipomenon
Ezdráš
Nehemiáš
Ester
Job
Žalmy
Přísloví
Kazatel
Píseň Šalomounova
Izaiáš
Jeremiáš
Pláč Jeremiášův
Ezechiel
Daniel
Ozeáš
Joel
Amos
Abdiáš
Jonáš
Micheáš
Nahum
Abakuk
Sofoniáš
Aggeus
Zachariáš
Malachiáš
Matouš
Marek
Lukáš
Jan
Skutky
Římanům
1. Korintským
2. Korintským
Galatským
Efezským
Filipenským
Kolossenským
1. Tessalonicenským
2. Tessalonicenským
1. Timoteovi
2. Timoteovi
Titovi
Filemonovi
Židům
Jakub
1. Petrova
2. Petrova
1. Janova
2. Janova
3. Janova
Juda
Zjevení
 
 

 
 
translate into
Marek 1. kapitola
 
1 Počátek evangelium Ježíše Krista, Syna Božího;
 
2 Jakož psáno jest v Prorocích:Aj, já posílám anděla svého před tváří tvou, kterýž připraví cestu tvou před tebou.
 
3 Hlas volajícího na poušti:Připravujte cestu Páně, přímé čiňte stezky jeho.
 
4 Křtil Jan na poušti a kázal křest pokání na odpuštění hříchů.
 
5 I vycházeli k němu ze vší krajiny Židovské i Jeruzalémští, a křtili se od něho všickni v Jordáně řece, vyznávajíce hříchy své.
 
6 Byl pak Jan odín srstmi velbloudovými, a pás kožený na bedrách jeho, a jídal kobylky a med lesní.
 
7 A kázal, řka:Za mnou jde silnější mne, kteréhožto nejsem hoden, sehna se, rozvázati řeménka u obuvi jeho.
 
8 Já zajisté křtil jsem vás vodou, ale onť vás křtíti bude Duchem svatým.
 
9 I stalo se v těch dnech, přišel Ježíš z Nazarétu Galilejského, a pokřtěn jest v Jordáně od Jana.
 
10 A hned vystoupě z vody, uzřel nebesa otevřená a Ducha jakožto holubici, sstupujícího na něj.
 
11 A hlas stal se s nebe:Ty jsi ten můj milý Syn, v němž mi se dobře zalíbilo.
 
12 A ihned ho Duch vypudil na poušť.
 
13 I byl tam na poušti čtyřidceti dnů, a pokoušín byl od satana; a byl s zvěří, a andělé přisluhovali jemu.
 
14 Když pak byl vsazen Jan do žaláře, přišel Ježíš do Galilee, zvěstuje evangelium království Božího,
 
15 Pravě:Že se naplnil čas, a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání, a věřte evangelium.
 
16 A chodě podle moře Galilejského, uzřel Šimona a Ondřeje bratra jeho, ani pouštějí síti do moře, nebo rybáři byli.
 
17 I řekl jim Ježíš:Pojďte za mnou, a učiním vás rybáře lidí.
 
18 A oni hned opustivše síti své, šli za ním.
 
19 A pošed odtud maličko, uzřel Jakuba Zebedeova, a Jana bratra jeho, kteříž také byli na lodí tvrdíce síti své;
 
20 A hned povolal jich. A oni opustivše otce svého Zebedea na lodí s pacholky, šli za ním.
 
21 I vešli do Kafarnaum. A hned v sobotu šel Ježíš do školy, a učil.
 
22 I divili se náramně učení jeho; nebo učil je, jako moc maje, a ne jako zákoníci.
 
23 I byl v škole jejich člověk, posedlý duchem nečistým. I zvolal,
 
24 Řka:Ale což jest tobě do nás, Ježíši Nazaretský? Přišel jsi zatratiti nás; znám tě, kdo jsi, a vím, že jsi ten svatý Boží.
 
25 I přimluvil mu Ježíš, řka:Umlkniž a vyjdi z něho.
 
26 I polomcovav jím duch nečistý a křiče hlasem velikým, vyšel z něho.
 
27 I lekli se všickni, takže se tázali mezi sebou, řkouce:I co jest toto? Jakéž jest toto nové učení, že tento mocně duchům nečistým rozkazuje, a poslouchají ho?
 
28 I roznesla se pověst o něm hned po vší krajině Galilejské.
 
29 A hned vyšedše ze školy, přišli do domu Šimonova a Ondřejova s Jakubem a s Janem.
 
30 Šimonova pak svegruše ležela, majíc zimnici. A hned jemu pověděli o ní.
 
31 A přistoupiv, pozdvihl jí, ujav ji za ruku její, a hned přestala jí zimnice. I posluhovala jim.
 
32 Večer pak již při západu slunce, nosili k němu všecky nemocné i ďábelníky.
 
33 A bylo se všecko město sběhlo ke dveřům.
 
34 I uzdravoval mnohé ztrápené rozličnými neduhy, a ďábelství mnohá vymítal, a nedopustil mluviti ďáblům; nebo znali ho.
 
35 A přede dnem velmi ráno vstav Ježíš, vyšel, a šel na pusté místo, a tam se modlil.
 
36 I šel za ním Šimon i ti, kteříž s ním byli.
 
37 A když jej nalezli, řekli jemu:Všickni tě hledají.
 
38 I dí jim:Pojďmež do okolních městeček, abych i tam kázal. Nebo na to jsem přišel.
 
39 I kázal v školách jejich ve vší Galileji, a ďábelství vymítal.
 
40 Tedy přišel k němu malomocný, prose ho, a klekna před ním, řekl jemu:Pane, chceš-li, můžeš mne očistiti.
 
41 Ježíš pak slitovav se, vztáhl ruku, dotekl se ho a řekl jemu:Chci, buď čist.
 
42 A když to řekl, hned odstoupilo od něho malomocenství, a očištěn jest.
 
43 I pohroziv mu, hned ho odbyl,
 
44 A řekl mu:Viziž, abys nižádnému nic nepravil. Ale jdi, ukaž se knězi, a obětuj za očištění své to, což přikázal Mojžíš, na svědectví jim.
 
45 On pak vyšed, počal vypravovati mnoho a ohlašovati tu věc, takže již nemohl Ježíš do města zjevně vjíti, ale vně na místech pustých byl. I scházeli se k němu odevšad.
 
 

  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | [ Next ]