Bible-Server.org  
 
 
Praise the Lord, all ye nations      
Psalms 117:1       
 
enter keywords   match
 AND find keywords in
diacritics
Home Page
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozue
Soudců
Rut
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Královská
2. Královská
1. Paralipomenon
2. Paralipomenon
Ezdráš
Nehemiáš
Ester
Job
Žalmy
Přísloví
Kazatel
Píseň Šalomounova
Izaiáš
Jeremiáš
Pláč Jeremiášův
Ezechiel
Daniel
Ozeáš
Joel
Amos
Abdiáš
Jonáš
Micheáš
Nahum
Abakuk
Sofoniáš
Aggeus
Zachariáš
Malachiáš
Matouš
Marek
Lukáš
Jan
Skutky
Římanům
1. Korintským
2. Korintským
Galatským
Efezským
Filipenským
Kolossenským
1. Tessalonicenským
2. Tessalonicenským
1. Timoteovi
2. Timoteovi
Titovi
Filemonovi
Židům
Jakub
1. Petrova
2. Petrova
1. Janova
2. Janova
3. Janova
Juda
Zjevení
 
 

 
 
translate into
Jan 1. kapitola
 
1 Na počátku bylo Slovo, a to Slovo bylo u Boha, a to Slovo byl Bůh.
 
2 To bylo na počátku u Boha.
 
3 Všecky věci skrze ně učiněny jsou, a bez něho nic není učiněno, což učiněno jest.
 
4 V něm život byl, a život byl světlo lidí.
 
5 A to Světlo v temnostech svítí, ale tmy ho neobsáhly.
 
6 Byl člověk poslaný od Boha, jemuž jméno bylo Jan.
 
7 Ten přišel na svědectví, aby svědčil o tom Světle, aby všickni uvěřili skrze něho.
 
8 Nebyl on to Světlo, ale poslán byl, aby svědectví vydával o tom Světle.
 
9 Tenť byl to pravé Světlo, jenž osvěcuje každého člověka přicházejícího na svět.
 
10 Na světě byl, a svět skrze něho učiněn jest, a svět ho nepoznal.
 
11 Do svého vlastního přišel, a vlastní jeho nepřijali ho.
 
12 Kteříž pak koli přijali jej, dal jim moc syny Božími býti, totiž těm, kteříž věří ve jméno jeho,
 
13 Kteřížto ne ze krví, ani z vůle těla, ani z vůle muže, ale z Boha zplozeni jsou.
 
14 A Slovo to tělo učiněno jest, a přebývalo mezi námi, (a viděli jsme slávu jeho, slávu jakožto jednorozeného od Otce,) plné milosti a pravdy.
 
15 Jan svědectví vydával o něm, a volal, řka:Tentoť jest, o němž jsem pravil, že po mně přišed, předšel mne; nebo přednější jest nežli já.
 
16 A z plnosti jeho my všickni vzali jsme, a to milost za milost.
 
17 Nebo zákon skrze Mojžíše dán jest, ale milost a pravda skrze Ježíše Krista stala se jest.
 
18 Boha žádný nikdy neviděl, ale jednorozený Syn, kterýž jest v lůnu Otce, onť jest nám vypravil.
 
19 A totoť jest svědectví Janovo, když poslali Židé z Jeruzaléma kněží a Levíty, aby se ho otázali:Ty kdo jsi?
 
20 I vyznal a nezapřel, a vyznal:Že já nejsem ten Kristus.
 
21 I otázali se ho:Což pak? Eliáš jsi ty? I řekl:Nejsem. Tedy jsi ten Prorok? Odpověděl:Nejsem.
 
22 I řekli jemu:Kdožs pak? Ať odpověd dáme těm, kteříž nás poslali. Co pravíš sám o sobě?
 
23 Řekl:Já jsem hlas volajícího na poušti:Spravte cestu Páně, jakož pověděl Izaiáš prorok.
 
24 Ti pak, kteříž byli posláni, z farizeů byli.
 
25 I otázali se ho a řekli jemu:Pročež tedy křtíš, poněvadž ty nejsi Kristus, ani Eliáš, ani Prorok?
 
26 Odpověděl jim Jan, řka:Já křtím vodou, ale uprostřed vás stojí, jehož vy neznáte.
 
27 Ten ačkoli po mně přišel, však předšel mne, u jehožto obuvi já nejsem hoden rozvázati řeménka.
 
28 Toto v Betabaře stalo se za Jordánem, kdežto Jan křtil.
 
29 Druhého pak dne uzřel Jan Ježíše, an jde k němu. I dí:Aj, Beránek Boží, kterýž snímá hřích světa.
 
30 Tentoť jest, o kterémž jsem já pravil, že za mnou jde muž, kterýž mne předšel; nebo přednější jest nežli já.
 
31 A já jsem ho neznal, ale aby zjeven byl lidu Izraelskému, proto jsem já přišel, křtě vodou.
 
32 A svědectví vydal Jan, řka:Viděl sem Ducha sstupujícího jako holubice s nebe, a zůstal na něm.
 
33 A já jsem ho neznal, ale kterýž mne poslal křtíti vodou, ten mi řekl:Nad kýmž uzříš Ducha sstupujícího a zůstávajícího na něm, tenť jest, kterýž křtí Duchem svatým.
 
34 A já jsem viděl, a svědectví jsem vydal, že on jest ten Syn Boží.
 
35 Druhého pak dne opět stál Jan, a z učedlníků jeho dva,
 
36 A uzřev Ježíše, an se prochází, řekl:Aj, Beránek Boží.
 
37 I slyšeli ho dva učedlníci mluvícího, a šli za Ježíšem.
 
38 I obrátiv se Ježíš, a uzřev je, ani jdou za ním, dí jim:
 
39 Co hledáte? A oni řekli jemu:Rabbi, (jenž se vykládá:Mistře,) kde bydlíš?
 
40 Dí jim:Pojďte a vizte. I šli, aby viděli, kde by bydlil, a zůstali u něho ten den; neb bylo již okolo desáté hodiny.
 
41 Byl pak Ondřej, bratr Šimona Petra, jeden ze dvou, kteříž byli to slyšeli od Jana, a šli za ním.
 
42 I nalezl ten první bratra svého vlastního Šimona, a řekl mu:Nalezli jsme Mesiáše, jenž se vykládá Kristus.
 
43 I přivedl jej k Ježíšovi. A pohleděv naň Ježíš, dí:Ty jsi Šimon, syn Jonášův, ty slouti budeš Céfas, jenž se vykládá Petr.
 
44 Na druhý pak den Ježíš chtěl vyjíti do Galilee, i nalezl Filipa, a řekl jemu:Pojď za mnou.
 
45 A byl Filip z Betsaidy, města Ondřejova a Petrova.
 
46 Nalezl také Filip Natanaele. I dí jemu:O kterémž psal Mojžíš v Zákoně a Proroci, nalezli jsme Ježíše, syna Jozefova z Nazaréta.
 
47 I řekl jemu Natanael:A může z Nazaréta co dobrého býti? Řekl jemu Filip:Pojď a viz.
 
48 Vida Ježíš Natanaele, an jde k němu, i dí o něm:Aj, právě Izraelitský, v němžto lsti není.
 
49 Řekl mu Natanael:Jakž ty mne znáš? Odpověděl Ježíš a řekl jemu:Prve nežli tě Filip zavolal, kdyžs byl pod fíkem, viděl jsem tebe.
 
50 Odpověděl Natanael a řekl jemu:Mistře, ty jsi Syn Boží, ty jsi ten Král Izraelský.
 
51 Odpověděl Ježíš a řekl jemu:Žeť jsem řekl:Viděl jsem tebe pod fíkem, věříš? Větší věci nad tyto uzříš. [ (1:52) I dí mu:Amen, amen pravím vám:Od tohoto času uzříte nebe otevřené, a anděly Boží vstupující a sstupující na Syna člověka. ]
 
 

  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | [ Next ]