Bible-Server.org  
 
 
Praise the Lord, all ye nations      
Psalms 117:1       
 
enter keywords   match
 AND find keywords in
with diacritics
Home Page
1 Mosebok
2 Mosebok
3 Mosebok
4 Mosebok
5 Mosebok
Josva
Dommerne
Rut
1 Samuelsbok
2 Samuelsbok
1 Kongebok
2 Kongebok
1 Krønikebok
2 Krønikebok
Esra
Nehemja
Ester
Job
Salmenes bok
Salomos ordspråk 
Forkynneren
Høysangen
Jesaja
Jeremia
Klagesangene
Esekiel
Daniel
Hosea
Joel
Amos
Obadja
Jona
Mika
Nahum
Habakkuk
Sefanja
Haggai
Sakarja
Malaki
Matteus
Markus
Lukas
Johannes
Apostlenes gjerninger
Romerne
1 Korinterne
2 Korinterne
Galaterne
Efeserne
Filipperne
Kolosserne
1 Tessalonikerne
2 Tessalonikerne
1 Timoteus
2 Timoteus
Titus
Filemon
Hebreerne
Jakobs
1 Peters
2 Peters
1 Johannes
2 Johannes
3 Johannes
Judas
Åpenbaring
 
 

 
 
translate into
Efeserne Chapter1
 
1 Paulus, ved Guds vilje Kristi Jesu apostel - til de hellige i Efesus, som tror på Kristus Jesus:
 
2 Nåde være med eder og fred fra Gud vår Fader og den Herre Jesus Kristus!
 
3 Lovet være Gud og vår Herre Jesu Kristi Fader, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus,
 
4 likesom han utvalgte oss i ham før verdens grunnvoll blev lagt, forat vi skulde være hellige og ulastelige for hans åsyn,
 
5 idet han i kjærlighet forut bestemte oss til å få barnekår hos sig ved Jesus Kristus efter sin viljes frie råd,
 
6 til pris for sin nådes herlighet, som han gav oss i den elskede,
 
7 i hvem vi har forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse, efter hans nådes rikdom,
 
8 som han rikelig gav oss i og med all visdom og forstand,
 
9 idet han kunngjorde oss sin viljes hemmelighet efter sitt frie råd, som han fattet hos sig selv
 
10 om en husholdning i tidenes fylde:at han atter vilde samle alt til ett i Kristus, både det som er i himlene, og det som er på jorden;
 
11 han i hvem vi også har fått arvelodd, efterat vi forut var bestemt til det efter hans forsett som virker alt efter sin viljes råd,
 
12 forat vi skulde være hans hellighet til pris, vi som forut hadde håpet på Kristus;
 
13 i ham har også I, da I hadde hørt sannhetens ord, evangeliet om eders frelse - i ham har I og, da I var kommet til troen, fått til innsegl den Hellige Ånd, som var oss lovt,
 
14 han som er pantet på vår arv til eiendomsfolkets forløsning, hans herlighet til pris.
 
15 Derfor, efterat jeg har hørt om eders tro på den Herre Jesus og om eders kjærlighet til alle de hellige,
 
16 holder jeg ikke op med å takke for eder når jeg kommer eder i hu i mine bønner,
 
17 at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Fader, måtte gi eder visdoms og åpenbarings Ånd til kunnskap om sig,
 
18 og gi eders hjerte oplyste øine, så I kan forstå hvilket håp det er han har kalt eder til, og hvor rik på herlighet hans arv er iblandt de hellige,
 
19 og hvor overvettes stor hans makt er for oss som tror, efter virksomheten av hans veldige kraft,
 
20 som han viste på Kristus da han opvakte ham fra de døde og satte ham ved sin høire hånd i himmelen,
 
21 over enhver makt og myndighet og velde og herredom og ethvert navn som nevnes, ikke bare i denne verden, men også i den kommende,
 
22 og han la alt under hans føtter og gav ham som hoved over alle ting til menigheten,
 
23 som er hans legeme, fylt av ham som fyller alt i alle.
 
 

  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | [ Next ]