Bible-Server.org  
 
 
Praise the Lord, all ye nations      
Psalms 117:1       
 
enter keywords   match
 AND find keywords in
with diacritics
Home Page
1 Mosebok
2 Mosebok
3 Mosebok
4 Mosebok
5 Mosebok
Josva
Dommerne
Rut
1 Samuelsbok
2 Samuelsbok
1 Kongebok
2 Kongebok
1 Krønikebok
2 Krønikebok
Esra
Nehemja
Ester
Job
Salmenes bok
Salomos ordspråk 
Forkynneren
Høysangen
Jesaja
Jeremia
Klagesangene
Esekiel
Daniel
Hosea
Joel
Amos
Obadja
Jona
Mika
Nahum
Habakkuk
Sefanja
Haggai
Sakarja
Malaki
Matteus
Markus
Lukas
Johannes
Apostlenes gjerninger
Romerne
1 Korinterne
2 Korinterne
Galaterne
Efeserne
Filipperne
Kolosserne
1 Tessalonikerne
2 Tessalonikerne
1 Timoteus
2 Timoteus
Titus
Filemon
Hebreerne
Jakobs
1 Peters
2 Peters
1 Johannes
2 Johannes
3 Johannes
Judas
Åpenbaring
 
 

 
 
translate into
1 Krønikebok Chapter1
 
1 Adam, Set, Enos,
 
2 Kenan, Mahalalel, Jared,
 
3 Enok, Metusalah, Lamek,
 
4 Noah, Sem, Kam og Jafet.
 
5 Jafets sønner var Gomer og Magog og Madai og Javan og Tubal og Mesek og Tiras.
 
6 Og Gomers sønner var Askenas og Difat og Togarma.
 
7 Og Javans sønner var Elisa og Tarsisa, Kittim og Rodanim.
 
8 Kams sønner var Kus og Misra'im, Put og Kana'an.
 
9 Og Kus' sønner var Seba og Havila og Sabta og Raema og Sabteka; og Raemas sønner var Sjeba og Dedan.
 
10 Og Kus fikk en sønn som hette Nimrod; han var den første som fikk velde på jorden.
 
11 Og Misra'im var stamfar til luderne og anamerne og lehaberne og naftuherne
 
12 og patruserne og kasluherne, som filistrene stammer fra, og kaftorerne.
 
13 Og Kana'an blev far til Sidon - det var hans førstefødte - og Het
 
14 og jebusittene og amorittene og girgasittene
 
15 og hevittene og arkittene og sinittene
 
16 og arvadittene og semarittene og hamatittene.
 
17 Sems sønner var Elam og Assur og Arpaksad og Lud og Aram og Us og Hul og Geter og Mesek.
 
18 Og Arpaksad fikk sønnen Salah, og Salah fikk Eber.
 
19 Og Eber fikk to sønner; den ene hette Peleg, for i hans dager blev menneskene spredt over jorden, og hans bror hette Joktan.
 
20 Og Joktan blev far til Almodad og Salef og Hasarmavet og Jarah
 
21 og Hadoram og Usal og Dikla
 
22 og Ebal og Abimael og Sjeba
 
23 og Ofir og Havila og Jobab; alle disse var Joktans sønner.
 
24 Sem, Arpaksad, Salah,
 
25 Eber, Peleg, Re'u,
 
26 Serug, Nakor, Tarah,
 
27 Abram, det er Abraham.
 
28 Abrahams sønner var Isak og Ismael.
 
29 Dette er deres ætter:Nebajot, Ismaels førstefødte, og Kedar og Adbe'el og Mibsam.
 
30 Misma og Duma, Massa, Hadad og Tema,
 
31 Jetur, Nafis og Kedma; dette var Ismaels venner.
 
32 Og de sønner som Abrahams medhustru Ketura fødte, var:Simran og Joksan og Medan og Midian og Jisbak og Suah; og Joksans sønner var Sjeba og Dedan;
 
33 og Midians sønner var Efa og Efer og Hanok og Abida og Elda'a. Alle disse var Keturas sønner.
 
34 Og Abraham fikk sønnen Isak. Isaks sønner var Esau og Israel.
 
35 Esaus sønner var Elifas, Re'uel og Je'us og Jaelam og Korah.
 
36 Elifas' sønner var Teman og Omar, Sefi og Gatam, Kenas og Timna og Amalek.
 
37 Re'uels sønner var Nahat, Serah, Samma og Missa.
 
38 Og Se'irs sønner var Lotan og Sobal og Sibeon og Ana og Dison og Eser og Disan.
 
39 Og Lotans sønner var Hori og Homam; og Lotans søster var Timna.
 
40 Sobals sønner var Aljan og Manahat og Ebal, Sefi og Onam; og Sibeons sønner var Aja og Ana.
 
41 Anas sønn var Dison; og Disons sønner var Hamran og Esban og Jitran og Keran.
 
42 Esers sønner var Bilhan og Sa'avan og Ja'akan; Disans sønner var Us og Aran.
 
43 Og dette var de konger som regjerte i Edom-landet før det regjerte nogen konge over Israels barn:Bela, Beors sønn; hans by hette Dinhaba.
 
44 Da Bela døde, blev Jobab, Serahs sønn, fra Bosra, konge i hans sted.
 
45 Da Jobab døde, blev Husam fra temanittenes land konge i hans sted.
 
46 Da Husam døde, blev Hadad, Bedads sønn, konge i hans sted; det var han som slo midianittene på Moabs mark; hans by hette Ajut.
 
47 Da Hadad døde, blev Samla fra Masreka konge i hans sted.
 
48 Da Samla døde, blev Saul fra Rehobot ved elven konge i hans sted.
 
49 Da Saul døde, blev Ba'al-Hanan, Akbors sønn, konge i hans sted.
 
50 Da Ba'al-Hanan døde, blev Hadad konge i hans sted; hans by hette Pa'i, og hans hustru hette Mehetabel, datter av Matred, Mesahabs datter.
 
51 Og Hadad døde. Og Edoms stammefyrster var:stammefyrsten Timna, stammefyrsten Alja, stammefyrsten Jetet,
 
52 stammefyrsten Oholibama, stammefyrsten Ela, stammefyrsten Pinon,
 
53 stammefyrsten Kenas, stammefyrsten Teman, stammefyrsten Mibsar,
 
54 stammefyrsten Magdiel, stammefyrsten Iram; dette var Edoms stammefyrster.
 
 

  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | [ Next ]