Bible-Server.org  
 
 
Praise the Lord, all ye nations      
Psalms 117:1       
 
enter keywords   match
 AND find keywords in
diacritics
Home Page
Pradžios
Išėjimo
Kunigų
Skaičių
Pakartoto įstatymo
Jozuės
Teisėjų
Rutos
I Samuelio
II Samuelio
I Karalių
II Karalių
I Kronikų
II Kronikų
Ezdro
Nehemijo
Esteros
Jobo
Psalmės
Patarlės
Ekleziasto
Giesmių Giesmė
Izaijo
Jeremijo
Raudų
Ezekielio
Danieliaus
Ozėjo
Joelio
Amoso
Abdijo
Jonos
Michėjo
Nahumo
Habakuko
Sofonijo
Agėjo
Zacharijo
Malachijo
Mato
Morkaus
Luko
Jono
Apaštalų darbai
Romiečiams
I korintiečiams
II korintiečiams
Galatams
Efeziečiams
Filipiečiams
Kolosiečiams
I tesalonikiečiams
II tesalonikiečiams
I Timotiejui
II Timotiejui
Titui
Filemonui
Žydams
Jokūbo
I Petro
II Petro
I Jono
II Jono
III Jono
Judo
Apreiškimas Jonui
 
 

 
 
translate into
Zacharijo Chapter1
 
1 Antraisiais Darijaus metais, aštuntą mėnesį, Viešpats kalbėjo Zacharijui, Idojo sūnaus Berechijos sūnui, sakydamas:
 
2 “Viešpats buvo labai užsirūstinęs ant jūsų tėvų.
 
3 Todėl sakyk jiems:‘Taip sako kareivijų Viešpats:‘Gręžkitės į mane, tai Aš gręšiuosi į jus.
 
4 Nebūkite kaip jūsų tėvai, kuriems prieš tai buvę pranašai skelbė:‘Taip sako kareivijų Viešpats:‘Nusisukite nuo savo piktų kelių ir darbų!’ Bet jie neklausė ir nekreipė dėmesio,­sako Viešpats.­
 
5 Jūsų tėvų nebėra ir pranašai negyvena per amžius,
 
6 bet mano žodžiai ir nuostatai, kuriuos buvau paskelbęs savo tarnams pranašams, pasivijo jūsų tėvus. Jie sugrįžo ir sakė:‘Kaip kareivijų Viešpats sumanė mums padaryti pagal mūsų kelius ir darbus, taip Jis ir pasielgė’ ”.
 
7 Antraisiais Darijaus metais, vienuolikto mėnesio dvidešimt ketvirtą dieną, Viešpats kalbėjo pranašui Zacharijui, Idojo sūnaus Berechijos sūnui.
 
8 Naktį aš regėjau vyrą. Jis sėdėjo ant sarto žirgo, kuris stovėjo tarp mirtų dauboje; už jo buvo sartų, margų ir baltų žirgų.
 
9 Aš paklausiau:“Kas jie, mano viešpatie?” Angelas, kuris kalbėjo su manimi, atsakė:“Aš tau paaiškinsiu”.
 
10 Vyras, kuris stovėjo tarp mirtų, tarė:“Viešpats siuntė juos apvaikščioti žemę”.
 
11 Jie atsakė Viešpaties angelui, stovinčiam tarp mirtų:“Mes apvaikščiojome žemę­visur ramybė ir taika”.
 
12 Viešpaties angelas klausė:“Kareivijų Viešpatie, kiek dar laiko nepasigailėsi Jeruzalės ir Judo miestų, prieš kuriuos rūstinaisi septyniasdešimt metų?”
 
13 Viešpats gerais ir paguodžiančiais žodžiais atsakė su manimi kalbančiam angelui.
 
14 Angelas, kuris kalbėjo su manimi, tarė:“Skelbk:‘Taip sako kareivijų Viešpats:‘Mano pavydas dėl Jeruzalės ir Siono yra didelis.
 
15 Ir Aš labai supykęs ant tautų, kurios jaučiasi saugios. Kai Aš buvau truputį supykęs, jos padidino jūsų vargus’.
 
16 Todėl taip sako Viešpats:‘Aš pasigailėsiu Jeruzalės, mano šventykla bus statoma joje.
 
17 Mano miestai bus perpildyti gėrybių. Viešpats paguos Sioną, vėl išsirinks Jeruzalę’ ”.
 
18 Pakėlęs akis, pamačiau:štai buvo keturi ragai!
 
19 Aš klausiau angelą, kuris su manimi kalbėjo:“Ką reiškia šitie ragai?” Jis atsakė:“Šitie ragai išsklaidė Izraelį, Judą ir Jeruzalę”.
 
20 Po to Viešpats parodė man keturis kalvius.
 
21 Aš klausiau:“Ką šitie darys?” Jis atsakė:“Ragai išsklaidė Judą taip, kad niekas nebegalėjo pakelti galvos. O šitie atėjo numušti ragus toms tautoms, kurios pakėlė ragus prieš Judo žemę, kad ją išsklaidytų”.
 
 

  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | [ Next ]