Bible-Server.org  
 
 
Praise the Lord, all ye nations      
Psalms 117:1       
 
enter keywords   match
 AND find keywords in
diacritics
Home Page
Pradžios
Išėjimo
Kunigų
Skaičių
Pakartoto įstatymo
Jozuės
Teisėjų
Rutos
I Samuelio
II Samuelio
I Karalių
II Karalių
I Kronikų
II Kronikų
Ezdro
Nehemijo
Esteros
Jobo
Psalmės
Patarlės
Ekleziasto
Giesmių Giesmė
Izaijo
Jeremijo
Raudų
Ezekielio
Danieliaus
Ozėjo
Joelio
Amoso
Abdijo
Jonos
Michėjo
Nahumo
Habakuko
Sofonijo
Agėjo
Zacharijo
Malachijo
Mato
Morkaus
Luko
Jono
Apaštalų darbai
Romiečiams
I korintiečiams
II korintiečiams
Galatams
Efeziečiams
Filipiečiams
Kolosiečiams
I tesalonikiečiams
II tesalonikiečiams
I Timotiejui
II Timotiejui
Titui
Filemonui
Žydams
Jokūbo
I Petro
II Petro
I Jono
II Jono
III Jono
Judo
Apreiškimas Jonui
 
 

 
 
translate into
Skaičių Chapter1
 
1 Antraisiais metais, izraelitams išėjus iš Egipto, antro mėnesio pirmą dieną Viešpats kalbėjo Mozei Sinajaus dykumoje Susitikimo palapinėje:
 
2 “Suskaičiuokite visus izraelitų vyrus pagal jų kilmę ir šeimas,
 
3 visus dvidešimties metų ir vyresnius vyrus, tinkamus karui. Tu ir Aaronas suskaičiuokite juos pagal jų būrius.
 
4 Jums padės kiekvienos giminės vyresnieji.
 
5 Jų vardai:iš Rubeno­Šedeūro sūnus Elicūras,
 
6 iš Simeono­Cūrišadajo sūnus Šelumielis,
 
7 iš Judo­Aminadabo sūnus Naasonas,
 
8 iš Isacharo­Cuaro sūnus Netanelis,
 
9 iš Zabulono­Helono sūnus Eliabas,
 
10 iš Juozapo sūnų:iš Efraimo­Amihudo sūnus Elišama ir iš Manaso­ Pedacūro sūnus Gamelielis,
 
11 iš Benjamino­Gideonio sūnus Abidanas,
 
12 iš Dano­Amišadajo sūnus Ahiezeras,
 
13 iš Ašero­Ochrano sūnus Pagielis,
 
14 iš Gado­Deuelio sūnus Eljasafas,
 
15 iš Neftalio­Enano sūnus Ahyra”.
 
16 Šitie yra tautos išrinktieji, atskirų giminių kunigaikščiai ir Izraelio tūkstančių vadai.
 
17 Mozė ir Aaronas su šiais išvardintais vyrais
 
18 antrojo mėnesio pirmą dieną surinko vyrus pagal jų gimines ir šeimas, visus turėjusius dvidešimt metų ir vyresnius,
 
19 kaip Viešpats buvo įsakęs Mozei, ir suskaičiavo juos Sinajaus dykumoje.
 
20 Izraelio pirmagimio Rubeno giminės vyrų, dvidešimties metų ir vyresnių, tinkančių eiti į karą, pagal jų kilmę ir šeimas
 
21 buvo suskaičiuota keturiasdešimt šeši tūkstančiai penki šimtai.
 
22 Iš Simeono sūnų vyrų, dvidešimties metų ir vyresnių, tinkančių eiti į karą, pagal jų kilmę ir šeimas
 
23 buvo suskaičiuota penkiasdešimt devyni tūkstančiai trys šimtai.
 
24 Iš Gado sūnų vyrų, dvidešimties metų ir vyresnių, tinkančių eiti į karą, pagal jų kilmę ir šeimas
 
25 buvo suskaičiuota keturiasdešimt penki tūkstančiai šeši šimtai penkiasdešimt.
 
26 Iš Judo sūnų vyrų, dvidešimties metų ir vyresnių, tinkančių eiti į karą, pagal jų kilmę ir šeimas
 
27 buvo suskaičiuota septyniasdešimt keturi tūkstančiai šeši šimtai.
 
28 Iš Isacharo sūnų vyrų, dvidešimties metų ir vyresnių, tinkančių eiti į karą, pagal jų kilmę ir šeimas
 
29 buvo suskaičiuota penkiasdešimt keturi tūkstančiai keturi šimtai.
 
30 Iš Zabulono sūnų vyrų, dvidešimties metų ir vyresnių, tinkančių eiti į karą, pagal jų kilmę ir šeimas
 
31 buvo suskaičiuota penkiasdešimt septyni tūkstančiai keturi šimtai.
 
32 Iš Juozapo giminės, Efraimo sūnų vyrų, dvidešimties metų ir vyresnių, tinkančių eiti į karą, pagal jų kilmę ir šeimas
 
33 buvo suskaičiuota keturiasdešimt tūkstančių penki šimtai.
 
34 Iš Manaso sūnų vyrų, dvidešimties metų ir vyresnių, tinkančių eiti į karą, pagal jų kilmę ir šeimas
 
35 buvo suskaičiuota trisdešimt du tūkstančiai du šimtai.
 
36 Iš Benjamino sūnų vyrų, dvidešimties metų ir vyresnių, tinkančių eiti į karą, pagal jų kilmę ir šeimas
 
37 buvo suskaičiuota trisdešimt penki tūkstančiai keturi šimtai.
 
38 Iš Dano sūnų vyrų, dvidešimties metų ir vyresnių, tinkančių eiti į karą, pagal jų kilmę ir šeimas
 
39 buvo suskaičiuota šešiasdešimt du tūkstančiai septyni šimtai.
 
40 Iš Ašero sūnų vyrų, dvidešimties metų ir vyresnių, tinkančių eiti į karą, pagal jų kilmę ir šeimas
 
41 buvo suskaičiuota keturiasdešimt vienas tūkstantis penki šimtai.
 
42 Iš Neftalio sūnų vyrų, dvidešimties metų ir vyresnių, tinkančių eiti į karą, pagal jų kilmę ir šeimas
 
43 buvo suskaičiuota penkiasdešimt trys tūkstančiai keturi šimtai.
 
44 Tai vyrai, kuriuos suskaičiavo Mozė, Aaronas ir dvylika Izraelio vyresniųjų, kiekvieną pagal jų kilmę, giminę ir šeimas,
 
45 dvidešimties metų ir vyresni, tinkantys eiti į karą.
 
46 Iš viso jų buvo suskaičiuota šeši šimtai trys tūkstančiai penki šimtai penkiasdešimt.
 
47 Nebuvo priskaičiuoti tik levitai,
 
48 nes Viešpats kalbėjo Mozei:
 
49 “Levio giminės vyrų neskaičiuok kartu su Izraelio sūnumis,
 
50 bet paskirk juos šventai tarnystei prie Susitikimo palapinės. Jie nešios palapinę ir visus jos daiktus ir tarnaus prie jos bei gyvens aplink palapinę.
 
51 Keliantis į kitą vietą, levitai išardys palapinę, o sustojus­vėl išties ją. Jei kas pašalinis prisiartintų prie jos, bus baudžiamas mirtimi.
 
52 Izraelitai statys savo palapines kiekvienas savoje stovykloje bei jiems paskirtoje vietoje,
 
53 o levitai statys savo palapines aplink Susitikimo palapinę, kad Izraelio vaikai neiššauktų mano rūstybės. Levitai eis sargybą prie Susitikimo palapinės”.
 
54 Izraelitai padarė visa, ką Viešpats buvo įsakęs Mozei.
 
 

  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | [ Next ]