Bible-Server.org  
 
 
Praise the Lord, all ye nations      
Psalms 117:1       
 
enter keywords   match
 AND find keywords in
diacritics
Home Page
Pradžios
Išėjimo
Kunigų
Skaičių
Pakartoto įstatymo
Jozuės
Teisėjų
Rutos
I Samuelio
II Samuelio
I Karalių
II Karalių
I Kronikų
II Kronikų
Ezdro
Nehemijo
Esteros
Jobo
Psalmės
Patarlės
Ekleziasto
Giesmių Giesmė
Izaijo
Jeremijo
Raudų
Ezekielio
Danieliaus
Ozėjo
Joelio
Amoso
Abdijo
Jonos
Michėjo
Nahumo
Habakuko
Sofonijo
Agėjo
Zacharijo
Malachijo
Mato
Morkaus
Luko
Jono
Apaštalų darbai
Romiečiams
I korintiečiams
II korintiečiams
Galatams
Efeziečiams
Filipiečiams
Kolosiečiams
I tesalonikiečiams
II tesalonikiečiams
I Timotiejui
II Timotiejui
Titui
Filemonui
Žydams
Jokūbo
I Petro
II Petro
I Jono
II Jono
III Jono
Judo
Apreiškimas Jonui
 
 

 
 
translate into
Filemonui Chapter1
 
1 Paulius, Kristaus Jėzaus kalinys, ir brolis Timotiejus mūsų mylimajam bendradarbiui Filemonui,
 
2 mylimai seseriai Apfijai, mūsų bendražygiui Archipui ir tavo namuose esančiai bažnyčiai:
 
3 malonė jums ir ramybė nuo Dievo, mūsų Tėvo, ir Viešpaties Jėzaus Kristaus!
 
4 Aš dėkoju Dievui, visada prisimindamas tave savo maldose,
 
5 nes girdžiu apie tavo tikėjimą ir meilę Viešpačiui Jėzui ir visiems šventiesiems.
 
6 Meldžiu, kad tavo dalyvavimas tikėjime taptų veiksmingas per pažinimą visokio gėrio, esančio mumyse Kristuje Jėzuje.
 
7 Mes turime didelį džiaugsmą ir paguodą iš tavo meilės, nes tu, broli, atgaivinai šventųjų širdis.
 
8 Nors galiu labai drąsiai Kristuje tau įsakyti, kas tinka,
 
9 bet verčiau prašau vardan meilės toks, koks esu:aš, Paulius, senyvas žmogus, o šiuo metu ir Jėzaus Kristaus kalinys,
 
10 prašau tave už savo vaiką,­už Onesimą, kurio tėvu tapau, būdamas surakintas.
 
11 Seniau jis buvo tau nenaudingas, o dabar ir tau, ir man naudingas.
 
12 Siunčiu jį atgal. Todėl priimk jį kaip mano paties širdį.
 
13 Norėjau jį pasilaikyti, kad jis tavo vietoje man patarnautų, kol esu kalinamas dėl Evangelijos,
 
14 tačiau be tavo sutikimo nenorėjau nieko daryti, kad tavo geras darbas būtų atliktas laisva valia, o ne tartum iš prievartos.
 
15 Galbūt jis tam ir buvo laikinai atskirtas, kad galėtum jį priimti amžinai,
 
16 jau ne kaip vergą, o daugiau­ kaip mylimą brolį, ypatingą man, o juo labiau tau, ir pagal kūną, ir Viešpatyje.
 
17 Tad jeigu laikai mane draugu, priimk jį kaip mane.
 
18 O jeigu jis yra tau padaręs skriaudą ar turi skolos,­įrašyk tai į mano sąskaitą.
 
19 Aš, Paulius, rašau savo ranka:atlyginsiu,­neminint, jog man ir pats save esi skolingas.
 
20 Taip, broli, norėčiau pasinaudoti tavimi Viešpatyje:atgaivink mano širdį Viešpatyje!
 
21 Rašau tau, pasitikėdamas tavo klusnumu ir žinodamas, jog padarysi daugiau, negu prašau.
 
22 Tad kartu paruošk man ir svečių kambarį, nes turiu vilties, jog jūsų maldų dėka būsiu jums dovanotas.
 
23 Tave sveikina Epafras, mano kalėjimo bičiulis Kristuje Jėzuje,
 
24 mano bendradarbiai Morkus, Aristarchas, Demas, Lukas.
 
25 Viešpaties Jėzaus Kristaus malonė tebūna su jūsų dvasia! Amen.
 
 

  |