Bible-Server.org  
 
 
Praise the Lord, all ye nations      
Psalms 117:1       
 
enter keywords   match
 AND find keywords in
diacritics
Home Page
Pradžios
Išėjimo
Kunigų
Skaičių
Pakartoto įstatymo
Jozuės
Teisėjų
Rutos
I Samuelio
II Samuelio
I Karalių
II Karalių
I Kronikų
II Kronikų
Ezdro
Nehemijo
Esteros
Jobo
Psalmės
Patarlės
Ekleziasto
Giesmių Giesmė
Izaijo
Jeremijo
Raudų
Ezekielio
Danieliaus
Ozėjo
Joelio
Amoso
Abdijo
Jonos
Michėjo
Nahumo
Habakuko
Sofonijo
Agėjo
Zacharijo
Malachijo
Mato
Morkaus
Luko
Jono
Apaštalų darbai
Romiečiams
I korintiečiams
II korintiečiams
Galatams
Efeziečiams
Filipiečiams
Kolosiečiams
I tesalonikiečiams
II tesalonikiečiams
I Timotiejui
II Timotiejui
Titui
Filemonui
Žydams
Jokūbo
I Petro
II Petro
I Jono
II Jono
III Jono
Judo
Apreiškimas Jonui
 
 

 
 
translate into
II Samuelio Chapter1
 
1 Atsitiko, kad Sauliui mirus, Dovydas, nugalėjęs amalekiečius, sugrįžo ir praleido dvi dienas Ciklage.
 
2 Trečią dieną iš Sauliaus stovyklos atėjo vyras su perplėštais drabužiais ir žemėmis apibarstyta galva. Atėjęs pas Dovydą, jis puolė ant žemės ir išreiškė jam pagarbą.
 
3 Dovydas jį paklausė:“Iš kur ateini?” Tas jam atsakė:“Pabėgau iš Izraelio stovyklos”.
 
4 Dovydas tarė:“Papasakok man, kas ten atsitiko”. Tas atsakė:“Žmonės pabėgo iš mūšio, daugelis žuvo, taip pat ir Saulius su sūnumi Jehonatanu mirė”.
 
5 Tuomet Dovydas klausė jaunuolį, kuris jam pranešė:“Iš kur žinai, kad Saulius ir jo sūnus Jehonatanas mirė?”
 
6 Jaunuolis, kuris jam tai pranešė, atsakė:“Visai atsitiktinai užėjau ant Gilbojos kalno, žiūriu, Saulius pasirėmęs ant ieties, o karo vežimai ir raiteliai skuba prie jo.
 
7 Atsigręžęs ir mane pamatęs, jis pašaukė mane. Aš atsiliepiau:‘Aš čia!’
 
8 Jis klausė:‘Kas tu esi?’ Aš atsakiau jam:‘Aš esu amalekietis’.
 
9 Tada jis man tarė:‘Ateik ir nužudyk mane; aš kankinuosi, bet gyvybė dar yra manyje’.
 
10 Priėjau prie jo ir nužudžiau, nes buvau tikras, kad jis neišgyvens po savo kritimo. Nuėmiau karūną nuo jo galvos ir apyrankę nuo jo rankos ir atnešiau juos čia savo valdovui”.
 
11 Tuomet Dovydas, nutvėręs savo drabužius, perplėšė juos, taip padarė ir visi vyrai, buvę su juo.
 
12 Jie iki vakaro verkė, pasninkavo ir liūdėjo Sauliaus, jo sūnaus Jehonatano ir Viešpaties tautos, Izraelio namų, nes jie žuvo nuo kardo.
 
13 Dovydas tarė jaunuoliui, kuris jam tai pranešė:“Iš kur esi?” Tas atsakė:“Aš esu ateivio amalekiečio sūnus”.
 
14 Dovydas jam tarė:“Kaip išdrįsai pakelti savo ranką, kad nužudytum Viešpaties pateptąjį?”
 
15 Tada jis, pasišaukęs vieną iš savo jaunuolių, tarė:“Ateik ir užmušk jį”. Tas smogė jam, ir jis mirė.
 
16 Dovydas pasakė jam:“Tavo kraujas kris ant tavo galvos, nes tavo paties žodžiai paliudijo prieš tave, kai pasakei:‘Aš nužudžiau Viešpaties pateptąjį’ ”.
 
17 Dovydas giedojo šitą raudą apie Saulių ir jo sūnų Jehonataną,
 
18 norėdamas, kad Judo vaikai mokytųsi Lanko giesmės, kaip parašyta Josaro knygoje.
 
19 “Tavo šlovė, o Izraeli, žuvo tavo aukštumose, krito galingieji!
 
20 Nepasakokite Gate, neskelbkite Aškelono gatvėse, kad nesilinksmintų filistinų dukterys, nedžiūgautų neapipjaustytųjų dukterys.
 
21 Jūs, Gilbojos kalnai, tenekrinta ant jūsų nei rasa, nei lietus, kad nebūtų ant jūsų derlingų laukų.Ten buvo pamestas galingųjų skydas, skydas Sauliaus, lyg jis nebūtų buvęs pateptas.
 
22 Be nukautųjų kraujo, be galingųjų taukų, Jehonatano lankas nesugrįždavo, ir Sauliaus kardas negrįždavo tuščias.
 
23 Saulius ir Jehonatanas, mieli ir brangūs, kartu gyveno ir mirtyje jie nebuvo perskirti. Jie buvo greitesni negu ereliai, stipresni negu liūtai.
 
24 Izraelio dukterys, raudokite Sauliaus, kuris jus aprengdavo purpuru su papuošalais, apsagstydavo auksiniais pagražinimais jūsų drabužius.
 
25 Krito galingieji kovos įkarštyje. Jehonatanas nukautas ant kalno.
 
26 Aš gailiuosi tavęs, mano broli Jehonatanai! Labai brangus tu man buvai. Tavo meilė man buvo nuostabesnė už moterų meilę.
 
27 Krito galingieji, sulaužyti jų ginklai”.
 
 

  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | [ Next ]