Bible-Server.org  
 
 
Praise the Lord, all ye nations      
Psalms 117:1       
 
enter keywords   match
 AND find keywords in

Home Page
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе 
2 Царе 
3 Царе 
4 Царе 
1 Летописи 
2 Летописи 
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклисиаст
Песен на песните 
Исая
Еремия
Плачът на Еремия 
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йона
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марко
Лука
Йоан
Деяния
Римляни
1 Коринтяни 
2 Коринтяни 
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей 
2 Тимотей 
Тит
Филимон
Евреи
Яков
1 Петрово 
2 Петрово 
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Откровение
 
 

 
 
translate into
Числа глава1
 
1 И Господ, говорейки на Моисея в Синайската пустиня, в шатъра за срещане, на първия ден от втория месец на втората година откак излязоха из Египетската земя, каза:
 
2 Пребройте цялото общество израилтяни по семействата им, по бащините им домове, като броите по име всички от мъжки пол един по един.
 
3 Всички в Израиля от двадесет години нагоре, които могат да излизат на бой, ти и Аарон пребройте ги според установените им войнства.
 
4 И заедно с вас да има по един човек от всяко племе, от които всеки да бъде глава на бащиния си дом.
 
5 И ето имената на мъжете, които ще стоят заедно с вас: от Рувима, Елисур, Седиуровият син;
 
6 от Симеона, Селумиил, Сурисадаевият син;
 
7 от Юда, Наасон, Аминадавовият син;
 
8 от Исахара, Натанаил, Суаровият син;
 
9 от Завулона, Елиав, Хелоновият син;
 
10 от Иосифовите потомци: от Ефрема, Елисама, Амиудовият син, а от Манасия, Гамалиил, Федасуровият син;
 
11 от Вениамина, Авидан, Гедеониевият син;
 
12 от Дана, Ахиезер, Амисадаевият син;
 
13 от Асира, Фагеил, Охрановият син;
 
14 от Гада, Елиасаф, Деуиловият син;
 
15 от Нефталима, Ахирей, Енановият син.
 
16 Тия бяха избраните от обществото, началници на бащините си племена, глави на Израилевите хиляди.
 
17 И тъй, Моисей и Аарон, като взеха тия мъже, които са били споменати по име,
 
18 свикаха цялото общество на първия ден от втория месец; и те се записаха един по един по семействата си, по бащините си домове, според числото на имената на мъжете от двадесет години и нагоре.
 
19 Както заповяда Господ на Моисея, така той ги изброи в Синайската пустиня.
 
20 Потомците на Рувима, първородния на Израиля, поколенията им по семействата им, по бащините им домове, по числото на имената, един по един, всички от мъжки пол от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой,
 
21 преброени от Рувимовото племе, бяха четиридесет и шест хиляди и петстотин души.
 
22 От симеонците, поколенията им по семействата им, по бащините им домове, които се преброиха по числото на имената, един по един, всички от мъжки пол от двадесет години и нагоре, всички, които, можеха да излизат на бой,
 
23 преброени от Симеоновото племе, бяха петдесет и девет хиляди и триста души.
 
24 От гадците, поколенията им по семействата им, по бащините им домове, по числото на имената от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой,
 
25 преброени от Гадовото племе, бяха четиридесет и пет хиляди шестстотин и петдесет души.
 
26 От юдейците, поколенията им по семействата им, по бащините им домове, по числото на имената от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой,
 
27 преброени от Юдовото племе, бяха седемдесет и четири хиляди и шестстотин души.
 
28 От исахарците, поколенията им по семействата им, по бащините им домове, по числото на имената от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой,
 
29 преброени от Исахаровото племе, бяха петдесет и четири хиляди и четиристотин души.
 
30 От завулонците, поколенията им по семействата им, по бащините им домове, по числото на имената от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой,
 
31 преброени от Завулоновото племе, бяха петдесет и седем хиляди и четиристотин души.
 
32 От Иосифовите потомци: сиреч, от ефремците, поколенията им по семействата им, по бащините им домове, по числото на имената от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой,
 
33 преброени от Ефремовото племе, бяха четиридесет хиляди и петстотин души;
 
34 а от манасийците, поколенията им по семействата им, по бащините им домове, по числото на имената от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой,
 
35 преброени от Манасиевото племе, бяха тридесет и две хиляди и двеста души.
 
36 От вениаминците, поколенията им по семействата им, по бащините им домове, по числото на имената от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой,
 
37 преброени от Вениаминовото племе, бяха тридесет и пет хиляди и четиристотин души.
 
38 От данците, поколенията им по семействата им, по бащините им домове, по числото на имената от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой,
 
39 преброени от Дановото племе, бяха шестдесет и две хиляди и седемстотин души.
 
40 От асирците, поколенията им по семействата им, по бащините им домове, по числото на имената от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой,
 
41 преброени от Асировото племе, бяха четиридесет и една хиляда и петстотин души.
 
42 От Нефталимците, поколенията им по семействата им, по бащините им домове, по числото на имената от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой,
 
43 преброени от Нефталимовото племе, бяха петдесет и три хиляди и четиристотин души.
 
44 Тия са изброените, които преброиха Моисей, Аарон и дванадесетте мъже Израилеви първенци, всеки един за бащиния си дом.
 
45 И тъй, всичките преброени от израилтяните по бащините им домове, от двадесет години и нагоре, всички между Израиля, които можеха да излизат на бой,
 
46 всичките преброени бяха шестстотин и три хиляди петстотин и петдесет души.
 
47 А левитите не бяха преброени помежду им по бащиното им племе.
 
48 Защото Господ, говорейки на Моисея, беше рекъл:
 
49 Само Левиевото племе да не преброиш, нито да вземеш числото им между израилтяните;
 
50 но да поставиш левитите за настоятели на скинията, за плочите на свидетелството, и на всичките нейни принадлежности, и на всичките нейни вещи; те да носят скинията и всичките нейни принадлежности, и те да вършат служението около нея, и да поставят стана си около скинията.
 
51 И когато трябва да се дига скинията, левитите да я снемат; и когато трябва да се разпъва скинията, левитите да я поставят; а чужденец, който би се приближил до нея, да се умъртви.
 
52 И израилтяните да поставят шатрите си, всеки в стана си и всеки при знамето си, според устроените си войнства.
 
53 А левитите да поставят шатрите си около скинията за плочите на свидетелството, за да не падне гняв върху обществото на израилтяните; и левитите да пазят заръчаното за скинията на свидетелството.
 
54 И израилтяните сториха така; напълно както Господ заповяда на Моисея, така направиха.
 
 

  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | [ Next ]