Bible-Server.org  
 
 
Praise the Lord, all ye nations      
Psalms 117:1       
 
enter keywords   match
 AND find keywords in

Home Page
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе 
2 Царе 
3 Царе 
4 Царе 
1 Летописи 
2 Летописи 
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклисиаст
Песен на песните 
Исая
Еремия
Плачът на Еремия 
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йона
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марко
Лука
Йоан
Деяния
Римляни
1 Коринтяни 
2 Коринтяни 
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей 
2 Тимотей 
Тит
Филимон
Евреи
Яков
1 Петрово 
2 Петрово 
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Откровение
 
 

 
 
translate into
1 Летописи  глава1
 
1 Адам, Сит, Енос,
 
2 Каинан, Маалалеил, Яред,
 
3 Енох, Матусал, Ламех,
 
4 Ное, Сим, Хам и Яфет.
 
5 Яфетови синове: Гомер, Магог, Мадай, Яван, Тувал, Мосох, и Тирас;
 
6 а Гомерови синове: Асханаз, Дифат {В Бит. 10:3, Рифат.}, и Тогарма;
 
7 а Яванови синове: Елиса, Тарсис, Китим и Родамим {В Бит. 10:4, Доданим.}.
 
8 Хамови синове: Хус, Мицраим, Фут и Ханаан;
 
9 а Хусови синове: Сева, Евила, Савта, Раама и Савтека; а Раамови синове: Шева и Дедан.
 
10 И Хус роди Нимрода; той пръв стана силен на земята;
 
11 а Мицраим роди лудимите, анамимите, леавимите, нафтухимите,
 
12 патрусимите, каслухимите (от които произлязоха филистимците), и кафторимите;
 
13 а Ханаан роди първородния си Сидон и Хета,
 
14 и евусейците, аморейците, гергесейците,
 
15 евейците, арукейците, асенейците,
 
16 арвадците, цемарейците и аматейците.
 
17 Симови синове: Елам, Асур, Арфаксад, Луд и Арам; а Арамови синове: Уз, Ул, Гетер и Мосох {В Бит. 10:23, Маш.};
 
18 а Арфаксад роди Сала, а Сала роди Евера.
 
19 И на Евера се родиха два сина: името на единия бе Фалек {Т.е., Разделение.}, защото в неговите дни се разпредели земята; а името на брата му бе Иоктан.
 
20 А Иоктан роди Алмодада, Шалефа, Хацармавета, Яраха,
 
21 Адорама, Узала, Дикла,
 
22 Гевала {В Бит. 10:28, Овала.}, Авимаила, Шева,
 
23 Офира, Евила и Иовава; всички тия бяха Иоктанови синове.
 
24 Сим, Арфаксад, Сала,
 
25 Евер, Фалек, Рагав,
 
26 Серух, Нахор, Тара,
 
27 Аврам, който е и Авраам,
 
28 А Авраамови синове: Исаак и Исмаил.
 
29 Ето техните поколения: първородният на Исмаила, Наваиот; после Кидар, Адвеил, Мавсам,
 
30 Масма, Дума, Маса, Адад, Тема,
 
31 Етур, Нафис и Кедма; тия бяха Исмаиловите синове.
 
32 А ето синовете на Авраамовата наложница Хетура: тя роди Земрана, Иоксана, Мадана, Мадиама, Есвока и Шуаха; а Иоксанови синове: Шева и Дедан;
 
33 а Мадиамови синове: Гефа, Ефер, Енох, Авида и Елдага; всички тия бяха потомци на Хетура.
 
34 И Авраам роди Исаака: а Исааковите синове бяха Исав и Израил,
 
35 Исавови синове: Елифаз, Рагуил, Еус, Еглом и Корей;
 
36 а Елифазови синове: Теман, Омар, Сефи {В Бит. 36:11, Сефо.}, Готом, Кенез, Тамна и Амалик;
 
37 Рагуилови синове: Нахат, Зара, Сама и Миза.
 
38 А Сиирови синове: Лотан, Совал, Севегон, Ана, Дисон, Асар и Дисан;
 
39 а Лотанови синове: Хори и Омам {В Бит. 36:22, Емам.}; а сестра на Лотана бе Тамна;
 
40 Совалови синове: Алиан {В Бит. 36:23, Алван.}, Манахат, Гевал, Сефи {В Бит. 36:23, Сефо.} и Онам; а Севегонови синове: Аиа и Ана:
 
41 Анов син, Дисон; а Дисонови синове: Амадан, Асван, Итрам и Харан;
 
42 Асарови синове: Валаан, Заван и Акан; Дисанови синове: Уз и Аран.
 
43 А ето царете, които царуваха в едомската земя, преди да се възцари цар над израилтяните: Вела Веоровият син; и името на града му бе Денава.
 
44 А като умря Вела, вместо него се възцари Иовав, Заровият син, от Восора.
 
45 А като умря Иовав, вместо него се възцари Хусам, от земята на теманците.
 
46 А като умря Хусам, вместо него се възцари Адад Вададовият син, който порази мадиамците на моавското поле; и името на града му бе Авит.
 
47 А като умря Адад, вместо него се възцари Самла, от Масрека.
 
48 А като умря Самла, вместо него се възцари Саул, от Роовот при Евфрат {Еврейски: Реката.}.
 
49 А като умря Саул, вместо него се възцари Вааланан, Аховоровият син.
 
50 А като умря Вааланан, вместо него се възцари Адад {В Бит. 36:39 Адар.}; и името на града му бе Пау, а името на жена му Метавеил, дъщеря на Метреда, Мезаавова внука.
 
51 А като умря Адад, едомските първенци бяха: първенец Тамна, първенец Алия {В Бит. 36:40 Алва.}, първенец Етет,
 
52 първенец Оливема, първенец Ила, първенец Финон,
 
53 първенец Кенез, първенец Теман, първенец Мивсар,
 
54 първенец Магедиил и първенец Ирам. Тия бяха едомските първенци.
 
 

  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | [ Next ]