Bible-Server.org  
 
 
Praise the Lord, all ye nations      
Psalms 117:1       
 
enter keywords   match
 AND find keywords in

Home Page
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе 
2 Царе 
3 Царе 
4 Царе 
1 Летописи 
2 Летописи 
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклисиаст
Песен на песните 
Исая
Еремия
Плачът на Еремия 
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йона
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марко
Лука
Йоан
Деяния
Римляни
1 Коринтяни 
2 Коринтяни 
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей 
2 Тимотей 
Тит
Филимон
Евреи
Яков
1 Петрово 
2 Петрово 
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Откровение
 
 

 
 
translate into
Марко глава1
 
1 Началото на благовестието на Исуса Христа Божий Син;
 
2 както е писано в книгата на пророк Исаия: - "Ето, Аз изпращам пред лицето Ти вестителя Си, Който ще устрои Твоя път;
 
3 Глас на един, който вика в пустинята: Пригответе пътя за Господа, Прави направете пътеките за Него".
 
4 Иоан дойде, който кръщаваше в пустинята, и проповядваше кръщение на покаяние за опрощаване на греховете.
 
5 И излизаше при него цялата Юдейска страна и всичките ерусалимляни, и кръщаваха се от него в реката Иордан, като изповядваха греховете си.
 
6 А Иоан носеше облекло от камилска козина и кожен пояс около кръста си, и хранеше с акриди и див мед.
 
7 И като проповядваше, казваше: Подир мене иде Онзи, който е по-силен от мене, Комуто не съм достоен да се наведа и развържа ремика на обущата Му.
 
8 Аз ви кръщавам с вода; а Той ще ви кръсти със Светия Дух.
 
9 През тия дни дойде Исус от Назарет Галилейски и се кръсти от Иоан в Иордан.
 
10 И като излезе веднага от водата, видя, че се разтварят небесата, и че Духът като гълъб слизаше на Него.
 
11 И дойде глас от небесата: Ти си Моят възлюблен Син; в Тебе е Моето благоволение.
 
12 И веднага Духът Го закара в пустинята.
 
13 И беше в пустинята четиридесет дни изкушаван от Сатана, и беше със зверовете; а ангелите Му служеха.
 
14 А след като Иоан биде предаден на властта, Исус дойде в Галилея и проповядваше Божието благовестие, казвайки:
 
15 Времето се изпълни, и Божието царство наближи; покайте се и повярвайте в благовестието;
 
16 А когато минаваше край галилейското езеро {Гръцки: Море, така и навсякъде в това евангелие.}, видя Симона и брата на Симона, Андрея, че хвърляха мрежи в езерото, понеже бяха рибари.
 
17 И рече им Исус: Вървете след Мене, и Аз ще ви направя да станете ловци на човеци.
 
18 И те веднага оставиха мрежите и отидоха след Него.
 
19 И като отмина малко, видя Якова Заведеев и брата му Иоана, които също бяха в ладията си и кърпеха мрежите.
 
20 И веднага ги повика; и те оставиха баща си Заведея в ладията с надничарите, и отидоха след Него.
 
21 И дохождат в Капернаум; и незабавно в съботата Исус влезе в синагогата и поучаваше.
 
22 И те се чудеха на учението Му; защото ги поучаваше като един, който има власт, а не като книжниците.
 
23 И скоро след това се намираше в синагогата им човек хванат от нечист дух, който извика, думайки:
 
24 [Остави ни!] Какво имаш Ти с нас, Исусе назарянине? Нима си дошъл да ни погубиш? Познавам Те Кой си, Светий Божий.
 
25 Но Исус го смъмра, казвайки: Млъкни, и излез от него.
 
26 Тогава нечистият дух, като го сгърчи, изкрещя със силен глас и излезе от него.
 
27 И всички се смаяха, тъй щото разискваха помежду си, думайки: Що е това? Едно ново учение! С власт заповядва и на нечистите духове, и те Му се покоряват!
 
28 И слухът за Него се разнесе скоро навред по цялата галилейска околност.
 
29 И щом излязоха от синагогата, дойдоха с Яков и Иоана в къщата на Симона и Андрея.
 
30 А Симоновата тъща лежеше болна от треска; и веднага Му казват за нея.
 
31 И Той се приближи, и като я хвана за ръка, дигна я; и [на часа] треската я остави, и тя им прислужваше.
 
32 И като се свечери, когато залезе слънцето, доведоха при Него всичките болни и хванати от бяс.
 
33 И целият град се събра пред вратата.
 
34 И Той изцели мнозина, които страдаха от разни болести, и изгони много бесове; и не позволяваше на бесовете да говорят, понеже Го познаваха.
 
35 И сутринта, когато беше още тъмно, стана и излезе, и отиде в уединено място, и там се молеше.
 
36 А Симон и ония, които бяха с Него изтичаха подире Му.
 
37 И като Го намериха, казват Му: всички те търсят.
 
38 А Той им казва: Да идем другаде, в близките градчета и там да проповядвам; защото за това съм излязъл.
 
39 И влизаше в синагогите им по цяла Галилея, като проповядваше и изгонваше бесовете.
 
40 И дохожда при Него един прокажен и Му се моли, коленичил при Него, казвайки: Ако искаш, можеш да ме очистиш.
 
41 А Той се смили, простря ръка и се допря до него, и му каза: Искам, бъди очистен.
 
42 И веднага проказата го остави, и той се очисти.
 
43 И на часа го отпрати, и му заръча строго, като му каза:
 
44 Внимавай да не кажеш никому нищо; но за свидетелство на тях, иди и се покажи на свещеника и принеси за очистването си това, което е заповядал Моисей.
 
45 А той, като излезе, почна да разгласява много и да разнася станалото, така щото Исус не можеше вече да влезе явно в някой град, но се намираше вън в уединени места; и дохождаха при Него отвсякъде.
 
 

  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | [ Next ]