Bible-Server.org  
 
 
Praise the Lord, all ye nations      
Psalms 117:1       
 
enter keywords   match
 AND find keywords in
with diacritics
Home Page
1 Mosebok
2 Mosebok
3 Mosebok
4 Mosebok
5 Mosebok
Josua
Domarboken
Rut
1 Samuelsboken
2 Samuelsboken
1 Kungaboken
2 Kungaboken
1 Krönikeboken
2 Krönikeboken
Esra
Nehemja
Ester
Job
Psaltaren
Ordspråksboken
Predikaren
Höga Visan
Jesaja
Jeremia
Klagovisorna
Hesekiel
Daniel
Hosea
Joel
Amos
Obadja
Jona
Mica
Nahum
Habackuk
Sefanja
Haggai
Sakarja
Malaki
Matteus
Markus
Lukas
Johannes
Apostlagärningarna
Romarbrevet
1 Korinthierbrevet
2 Korinthierbrevet
Galaterbrevet
Efesierbrevet
Filipperbrevet
Kolosserbrevet
1 Thessalonikerbrevet
2 Thessalonikerbrevet
1 Timotheosbrevet
2 Timotheosbrevet
Titusbrevet
Filemonbrevet
Hebreerbrevet
Jakobsbrevet
1 Petrusbrevet
2 Petrusbrevet
1 Johannesbrevet
2 Johannesbrevet
3 Johannesbrevet
Judasbrevet
Uppenbarelseboken
 
 

 
 
translate into
2 Kungaboken 1 Kapitlet
 
1 Efter Ahabs död avföll Moab från Israel.
 
2 Och Ahasja störtade ned genom gallret i sin Övre sal i Samaria och skadade sig, så att han blev sjuk. Då skickade han åstad sändebud och sade till dem:»Gån och frågen Baal-Sebub, guden i Ekron, om jag skall tillfriskna från denna sjukdom.»
 
3 Men HERRENS ängel hade talat så till tisbiten Elia:»Stå upp och gå emot konungens i Samaria sändebud och tala så till dem:'Är det därför att ingen Gud finnes i Israel som I gån åstad och frågen Baal-Sebub, guden i Ekron?
 
4 Därför att I gören detta, säger HERREN så:Du skall icke komma upp ur den säng i vilken du har lagt dig, ty du skall döden dö.'» Och Elia gick.
 
5 När sedan sändebuden kommo tillbaka till konungen, frågade han dem:»Varför kommen I tillbaka?»
 
6 De svarade honom:»En man kom emot oss och sade till oss:'Gån tillbaka till konungen, som har sänt eder, och talen så till honom:Så säger HERREN:Är det därför att ingen Gud finnes i Israel som du sänder bud för att fråga Baal-Sebub, guden i Ekron? Därför att du så gör skall du icke komma upp ur den säng i vilken du har lagt dig, ty du skall döden dö.'»
 
7 Då frågade han dem:»Huru såg den mannen ut, som kom emot eder och talade till eder på detta sätt?»
 
8 De svarade honom:»Mannen bar en hårmantel och var omgjordad med en lädergördel om sina länder.» Då sade han:»Det var tisbiten Elia.»
 
9 Och han sände till honom en underhövitsman med femtio man. Och när denne kom upp till honom, där han satt på toppen av berget, sade han till honom:»Du gudsman, konungen befaller dig att komma ned.»
 
10 Men Elia svarade och sade till underhövitsmannen:»Om jag är en gudsman, så komme eld ned från himmelen och förtäre dig och dina femtio.» Då kom eld ned från himmelen och förtärde honom och hans femtio.
 
11 Och han sände åter till honom en annan underhövitsman med femtio man. Denne tog till orda och sade till honom:»Du gudsman, så säger konungen:Kom strax ned.»
 
12 Men Elia svarade och sade till dem:»Om jag är en gudsman, så komme eld ned från himmelen och förtäre dig och dina femtio.» Då kom Guds eld ned från himmelen och förtärde honom och hans femtio.
 
13 Åter sände han åstad en tredje underhövitsman med femtio man Och denne tredje underhövitsman drog ditupp, och när han kom fram, föll han ned på sina knän för Elia och bad honom och sade till honom:»Du gudsman, låt mitt liv och dessa dina femtio tjänares liv vara något aktat i dina ögon.
 
14 Se, eld har kommit ned från himmelen och förtärt de första två underhövitsmännen med deras femtio man; men låt nu mitt liv vara något aktat i dina ögon.
 
15 Och HERRENS ängel sade till Elia:»Gå ned med honom, frukta icke för honom.» Då stod han upp och gick med honom ned till konungen
 
16 Och han sade till denne:»Så säger HERREN:Eftersom du skickade sändebud för att fråga Baal-Sebub, guden i Ekron - likasom om i Israel icke funnes någon Gud, som du kunde fråga härom - fördenskull skall du icke få komma upp ur den säng i vilken du har lagt dig, ty du skall döden dö.»
 
17 Och han dog, i enlighet med det HERRENS ord som Elia hade talat; och Joram blev konung efter honom, i Jorams, Josafats sons, Juda konungs, andra regeringsår. Han hade nämligen ingen son.
 
18 Vad nu mer är att säga om Ahasja, om vad han gjorde, det finnes upptecknat i Israels konungars krönika.
 
 

  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | [ Next ]